Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Đa Phúc năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
THPT ĐA PHÚC
Tổ Toán - Tin
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN LỚP 10.
A. NỘI DỤNG ÔN TẬP
I. ĐẠI SỐ
Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp
1. Tập hợp các phép toán trên các tập hợp
2. Các tập hợp con của tập hợp số thực
Chương 2: m số bậc nhất Hàm s bậc hai
1. Tập c định của hàm số
2. Tính chẵn lẻ của hàm số
3. Hàm số bậc nhất (Tìm hàm số bậc nhất, sử dụng điều kiện song song, vuông góc của các
đường thẳng,…)
4. Hàm số bậc hai (Tìm đỉnh, trục đối xứng, bảng biến thiên, vẽ đ thị, hàm bậc hai chứa dấu
giá trị tuyệt đối,…)
Chương 3: Phương trình h phương trình
1. Điều kiện c định của phương trình
2. Phương trình tương đương; Phương trình hệ quả; Phép biến đổi tương đương
3. Phương trình bậc nhất; Phương trình bậc hai; Định Viéte
4. Phương trình quy về bậc nhất bậc hai (Chứa ẩn mẫu, bậc ba, bậc 4 trùng phương, tỷ)
5. Hệ phương trình (Phương pháp thế, cộng đại số; Hệ đối xứng)
II. HÌNH HỌC
Chương 1: Véc
1. Tổng và hiệu của hai véc tơ (Chứng minh đẳng thức véc tơ; tính độ dài véc tổng hiệu)
2. Tích của véc với một số (Chứng minh đẳng thức véc tơ; Phân tích một véc theo hai
véc không cùng phương; Tính độ dài)
3. Hệ trục tọa độ (Sử dụng điều kiện hai véc bằng nhau; hai véc cùng phương; Độ dài
của véc tơ; Công thức tọa độ của trung điểm, trọng tâm)
Chương 2: Tích hướng và ứng dụng
1. G trị lượng giác c
0 180
(Các hệ thức bản, tính chất các góc nhau, đối
nhau)
2. Tích hướng (Sử dụng biểu thức độ dài của tích hướng; Sử dụng biểu thức tọa độ của
tích hướng, tìm góc giữa hai đường thẳng; giữa hai c tơ)
B. BÀI TẬP ÔN TẬP
‡‡‡‡‡‡‡
I. PHẦN TỰ LUẬN
ĐẠI SỐ
Chương 2. m số - hàm số bậc nhất hàm số bậc hai
1. Hàm số.
Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm s sau.
a)
1
2 1
y
x x
b)
4 1y x x
c)
3
3
2 2 2 1y x x x
Bài 2. Xét tính chẵn lẻ của c hàm s sau.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a)
2
4
4x
y
x
b)
c)
1 1
1 1
x x
y
x x
2. Hàm số bậc hai.
Bài 3. Xét sự biến thiên vẽ đồ thị các m số.
a)
2
3 6y x x
b)
2
4 3y x x
Bài 4. Tìm parabol
2
3 2y ax x
, biết rằng parabol đi qua điểm
1;5A
Bài 5. Tìm parabol
2
:P y x bx c
biết rằng
P
đỉnh
1;4I
Bài 6. Xác định parabol
2
: , 0P y ax bx c a
biết rằng
2c
P
đi qua điểm
3; 4B
trục đối xứng
3
2
x
Bài 7. Cho parabol
2
: 1, 0P y ax bx a
. Tìm các hệ s
,a b
biết hàm số đạt giá trị nhỏ
nhất
1
2
khi
1x
.
CHƯƠNG 3. Phương trình bậc nhất bậc hai Phương trình quy về phương trình bậc
nhất bậc hai.
1. Phương trình bậc nhất bậc hai
Bài 8. Tìm
m
để phương trình
2
1 0mx x m
a) nghiệm kép.
b) hai nghiệm phân biệt
c) hai nghiệm dương phân biệt
d) hai nghiệm trái dấu
e) hai nghiệm cùng dấu
f) hai nghiệm phân biệt thỏa mãn
2 2
1 2 1 2
3x x x x
Bài 9. Cho phương trình
2
0x bx c
hai nghiệm thực dương
1 2
,x x
thoả mãn
1 2
1.x x
Chứng minh rằng
1
.
4
c
2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất phương trình bậc hai.
Phương trình chứa ẩn mẫu Phương trình bậc cao
Bài 10. Giải c phương trình sau
a)
2 1 1
3 2 2
x x
x x
b)
2 10 50
1
2 3 (2 )( 3)x x x x
.
c)
3 2
3 6 8 0x x x
d)
4 2
4 12 9 0x x x
Bài 11. Tìm
m
để phương trình
3 2 2 2
2 5 6 7 3 3 0x m x m m x m
(*) ba
nghiệm dương phân biệt.
Phương trình tỷ (chứa căn thức)
Bài 12. Giải c phương trình sau
a)
2
2 4 2x x x
b)
2 5 4x x
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c)
2 2
11 31x x
d)
2
( 5)(2 ) 3 3x x x x
e)
2 2
( 3) 2 1 3x x x x
f)
2
4 1 4 6 1 0x x x
Bài 13.
a) Tìm m để phương trình
2
2 2 1x mx x
hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm
m
để phương trình
2
2
2 1 1x m x x
nghiệm.
c) Tìm
m
để phương trình
4
2
3 1 1 2 1x m x x
nghiệm.
HÌNH HỌC
Bài 14. Cho 4 điểm A, B, C, D. Gọi I, J lần lượt trung điểm của AB CD. Chứng minh.
a) Nếu
AB CD
thì
AC BD
b)
2AC BD AD BC I J
.
c) Gọi G trung điểm của IJ. Chứng minh.
0GA GB GC GD
.
Bài 15. Cho tam giác ABC. Gọi M trung điểm của AB, D trung điểm của BC, N điểm thuộc
AC sao cho
2CN NA
. K trung điểm của MN. Phân tích vectơ.
a)
AK
theo
,AB AC
( đs
1 1
4 6
AK AB AC
)
b)
KD
theo
,AB AC
( đs
1 1
4 3
KD AB AC
)
Bài 16. Cho
1
(2;0), 1; , (4; 6)
2
a b c
.
a) Tìm toạ độ của vec
2 3 5d a b c
.
b) Tìm 2 số m, n sao cho.
0ma b nc
.
c) Biểu diễn vectơ
theo ,c a b
.
Bài 17. Cho tam giác ABC A(1; 2), B(–2; 6), C(9; 8).
a) Tính
.AB AC
. Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.
b) Tính chu vi, diện tích tam giác ABC.
c) Tìm toạ độ điểm M trên Oy để B, M, A thẳng hàng.
d) Tìm toạ độ điểm D để ABDC hình chữ nhật.
e) Tìm toạ độ điểm I thoả
2 0I A I B I C
f) Phân tích vec
AI
theo
,AB AC
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM (60 câu Đại số - 40 câu Hình học).
1. Mệnh đề tập hợp.
Câu 1. S dụng các hiệu khoảng, đoạn đ viết tập hợp
4 9A x x
.
A.
4;9 .A
B.
4;9 .A
C.
4;9 .A
D.
4;9 .A
Câu 2. Cho
1;4 ; 2;6 ; 1;2 .A B C
Tìm
:A B C
A.
0;4 .
B.
5; .

C.
;1 .
D.
.
Câu 3. Cho hai tập
3 4 2A x x x
,
5 3 4 1B x x x
.

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Đa Phúc năm 2019

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Đa Phúc năm học 2019 - 2020 được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Đa Phúc năm học 2019 - 2020. Đây là tài liệu hay giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo

-----------------------------

Ngoài Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Đa Phúc năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 200
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm