Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi đầu năm môn Anh lớp 9 năm 2020 - 2021

Đề thi khảo sát năng lực lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 năm 2020 - 2021 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn tiếng Anh đầu năm lớp 9 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 8 của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Language focus : Khoanh tròn đáp án đúng trong số a, b hoặc c

1. I often play soccer .......... Sunday morning

a. on

b. in

c. at

2. Lan is as beautiful .......... Hoa.

a. with

b. as

c.like

3. Mai doesn’t like ............. TV in her free time.

a. watches

b. watching

c. watch

4. We have lived in this house ................ 1995.

a. for

b. since

c. in

5. My father was good at swimming. He used to ........ swimming in summer.

a. went

b. going

c. go

6. I ............ this bike for nearly 10 years.

a.have had

b. had

c. have

7. The .......... important vacation in a year is Christmas.

a. more

b. most

c. many

8. The boy is not ............... to play volleyball.

a. long enough

b. tall enough

c. enough tall.

II.Grammar : Chia thì đúng của động từ trong ngoặc đơn

1. Hai (see) ...................... this movie since 2000.

2. I (live) ........................ in Yen Chau for 6 years.

3. My brother (move) .....................to Ho Chi Minh City last week .

4. The sun always (rise) .................. in the East.

5. The movie (start) ........................at 9.10 this evening.

III. Reading : Đọc đoạn văn sau đây và làm các bài tập sau:

Viet is a student and he lives in a bed-sit in a suburb of Ha Noi.It’s a part of an old house. He has one room and a kitchen and share a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left hand side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed and there is a closet on the right side of the room. Above the desk, there is a bookshelf and above the bed there is a clock. He has a television and a hi-fi, too . In the kitchen, there is a cooker on the right hand side . The sink is near the cooker. There’s a small table and two chairs in the center . The kitchen is small, but it’s OK. Viet likes his room very much.

a.Chọn ý đúng (T) hay sai (F)

1.Viet is a Teacher ( ……..)

2. He has one room and a kitchen and share a bathroom ( ……..)

3. There is an armchair near the bed. ( ……..)

4. Above the desk, there is a bookshelf ( ……..)

5. There’s a small table and two chairs in the center ( ……..)

b.Trả lời câu hỏi :

1. Where does Viet live ?

-> ......................................................................................................................................

2. How many people share the room with Viet ?

->.....................................................................................................................................

3. What is there on the right side of the room ?

-> .....................................................................................................................................

4. Where is the cooker ?

-> .....................................................................................................................................

5. How is the kitchen ?

-> .....................................................................................................................................

Đáp án có trong file tải: Đề thi kiểm tra đầu năm lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 1.070
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm