Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 6 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM 2018 2019
Môn: Toán 10 Bài số 6
Thời gian làm bài: 45 phút;
(30 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
628
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: [1] Cho
2
a
π
π
<<
. Kết quả đúng là:
A.
sin 0a <
,
cos 0a
>
. B.
sin 0a
>
,
cos 0a <
.
C.
sin 0a <
,
cos 0a <
. D.
,
cos 0
a >
.
Câu 2: [1] Góc có số đo
2
π
đổi sang độ là:
A.
25°
. B.
180°
. C.
45°
. D.
90°
.
Câu 3: [1] Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
A.
tan cot
2
xx
π

+=


.
B.
sin cos
2
xx
π

−=


.
C.
sin cos
2
xx
π

+=


.
D.
tan cot
2
xx
π

−=


.
Câu 4: [3] Cho tam giác
ABC
. Khẳng định nào sau đây là sai :
A.
( )
sin sin
AB C=+
.
B.
sin cos
22
AC B+
=
.
C.
(
)
cos cos
AB C=+
.
D.
cos sin
22
AC B+
=
.
Câu 5: [3] Đơn giản biểu thức
( )
( )
22 2
1 sin .cot 1 cot ,A xx x= +
ta có:
A.
2
cos
Ax=
. B.
2
sinAx=
. C.
2
cosAx
=
. D.
2
sinAx=
.
Câu 6: [1] Cho
4
cos
5
x
=
và góc
x
thỏa mãn
90 180
OO
x<<
. Khi đó:
A.
4
cot
3
x =
.
B.
3
sin
5
x =
.
C.
4
tan
5
x =
.
D.
3
sin
5
x
=
.
Câu 7: [1] Cho đường tròn lượng giác gốc A như hình vẽ. Điểm biểu diễn cung có số đo
2
π
là điểm:
A. Điểm B’. B. Điểm B. C. Điểm
C
, điểm
F
. D. Điểm
E
, điểm
D
.
Câu 8: [2] Cho hai góc nhọn
a
b
với
tan
1
7
a =
tan
3
4
b =
. Tính
ab+
.
A.
2
.
3
π
B.
.
6
π
C.
.
3
π
D.
.
4
π
Câu 9: [1] Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau đây.
A.
cos
tan ;sin 0
sin
α
αα
α
=
. B.
22
sin cos 1
αα
+=
.
C.
sin
tan ;cos 0
cos
α
αα
α
=
. D.
1 cos 1
α
−≤
.
O
x
y
A
B
A
B
E
D
C
F
Câu 10: [2] Cho đường tròn lượng giác gốc A như hình vẽ. Biết
5
;
66
AOC AOD
ππ
= =
. Điểm biểu diễn
cung có số đo
( )
;
6
k kZ
π
π
+∈
là điểm:
A. Điểm B’. B. Điểm
C
, điểm
F
. C. Điểm C, E. D. Điểm
E
, điểm
D
.
Câu 11: [2] Trong các giá trị sau,
sin
α
có thể nhận giá trị nào?
A.
2
. B.
0,7
. C.
4
3
. D.
5
2
.
Câu 12: [2] Cho
3
cos
4
a =
;
sin 0a >
;
3
sin
5
b =
;
cos 0b <
. Giá trị của
( )
cos .ab+
bằng :
A.
37
1.
54

+



B.
37
1.
54




C.
37
1.
54

−−



D.
37
1.
54

−+



Câu 13: [3] Nếu
( ) ( )
tan 7, tan 4ab ab
+= −=
thì giá trị đúng của
tan 2a
là:
A.
11
27
. B.
13
27
. C.
11
27
. D.
13
27
.
Câu 14: [4] Nếu biết
44
sin cos 1
a b ab
αα
+=
+
thì biểu thức
88
33
sin cos
A
ab
αα
= +
bằng:
A.
22
1
ab
+
.
B.
33
1
ab
+
.
C.
3
1
()
ab+
.
D.
2
1
()
ab+
.
Câu 15: [2] Rút gọn biểu thức
2
2cos 1
sin cos
x
A
xx
=
+
, ta được kết quả là:
A.
cos 2 sin 2= A xx
.
B.
cos sin= +A xx
.
C.
cos 2 sin 2= +A xx
.
D.
cos sin=
A xx
.
Câu 16: [2] Rút gọn biểu thức
sin sin 2 sin 3
cos cos 2 cos3
xxx
A
xxx
++
=
++
.
A.
tan tan 2 tan 3 .Ax x x=++
B.
tan 6 .Ax=
C.
tan 2 .Ax=
D.
tan 3 .Ax=
Câu 17: [1] Trong các công thức sau, công thức nào đúng?
A.
( )
cos cos .cos sin .sin .ab a b a b= +
B.
( )
sin sin .cos cos.sin .ab a b b+=
C.
( )
cos cos .cos sin .sin .
ab a b a b+= +
D.
( )
sin sin .cos cos .sin .ab a b a b= +
Câu 18: [4] Biết
tan 3x =
22
22
2sin 3sin .cos 4cos
5tan 6cot
x xx x
M
xx
++
=
+
Giá trị của
M
bằng:
A.
93
137
M =
B.
31
51
M =
C.
93
1370
M =
D.
31
47
M =
Câu 19: [1] Một cung tròn số đo
0
45
. Hãy chọn số đo radian của cung tròn đó trong các cung tròn
sau đây.
A.
π
. B.
3
π
. C.
4
π
. D.
2
π
.
O
x
y
A
B
A
B
E
D
C
F
Câu 20: [1] Rút gọn biểu thức
()
cos cos()
44
xx
ππ
+−
ta được:
A.
2 sin x
. B.
s2 co x
. C.
2 cos x
. D.
n2 si x
.
Câu 21: [2] Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
(
)
cot cot 180
αα
= °−
. B.
(
)
tan tan 180
αα
= °−
.
C.
( )
cos cos 180
αα
= °−
. D.
( )
sin sin 180
αα
= °−
.
Câu 22: [1] Cho
3
cot
4
x =
và góc
x
thỏa mãn
0 90
OO
x<<
. Khi đó:
A.
4
sin
5
x =
.
B.
4
sin
5
x
=
.
C.
3
cos
5
x
=
.
D.
4
tan
3
x
=
.
Câu 23: [3] Cho
3
sin
5
α
=
2
π
απ
<<
Giá trị của biểu thức
cot 2 tan
tan 3cot
αα
αα
=
+
E
là :
A.
4
57
. B.
2
57
. C.
2
57
. D.
4
57
.
Câu 24: [3] Nếu biết
( )
tan tan 2
tan 4
ab
ab
+=
+=
tan tanab<
thì giá trị của
tan , tanab
lần lượt bằng:
A.
15
,
33
. B.
13
,
22
. C.
33
1 ,1
22
−+
. D.
22
1 ,1
22
−+
.
Câu 25: [4] Nếu
( )
5sin 3sin 2
α αβ
= +
thì:
A.
( )
tan 5 tan .
αβ β
+=
B.
( )
tan 4 tan .
αβ β
+=
C.
( )
tan 2 tan .
αβ β
+=
D.
( )
tan 3tan .
αβ β
+=
Câu 26: [1] Giá trị của
tan 45°
là:
A.
1.
B.
1
. C.
0
. D.
5 25+
.
Câu 27: [4] Cho
ABC
thỏa mãn:
sin
2
2
Bb
ac
=
. Tìm mệnh đề đúng?
A.
ABC
cân tại A. B.
ABC
vuông tại C. C.
ABC
cân tại B. D.
ABC
cân tại C.
Câu 28: [2] Trên đường tròn lượng giác với điểm gốc
A
. Điểm
M
thuộc đường tròn sao cho cung
lượng giác
AM
số đo
60°
. Gọi
N
điểm đối xứng với điểm
M
qua trục
Oy
, số đo của các cung
lượng giác
AN
là:
A.
120°
. B.
120 360 ,kk°+ °
. C.
90 360
o
k°+
. D.
60 360
o
k°+
.
Câu 29: [1] Một cung tròn có độ dài bằng 2 lần bán kính. Số đo rađian của cung tròn đó là:
A.
3
. B.
4
. C.
2
. D.
1
.
Câu 30: [3] Với góc
x
bất kì. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
22
sin cos 2 1xx+=
. B.
( )
22
sin cos 180 1
xx+ °− =
.
C.
( )
22
sin cos 180 1xx °− =
. D.
( ) ( )
22
sin cos 1xx+=
.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 6 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Nội dung tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 6 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 386
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm