Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 10 NC năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Tiết 13: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
MÔN: ĐS 10 NC
Mạch kiến
thức
Mức độ nhận thức
Cộng
1 2 3
4
Mệnh đề-
phản chứng
1
2
1
1
2
3
Sai số
1
1
1
1
Tập hợp và
các phép toán
1
2
1
2
2
4
Tổng hợp
2
2
2
2
Tổng
1
2
2
3
2
3
2
2
7
10
MÔ TẢ TIÊU CHÍ NỘI DUNG KIỂM TRA
Câu 1 (2 điểm): Mệnh đề chứa biến (ký hiệu
,
): Xét đúng-sai và lập mệnh đề phủ định.
Câu 2 (2 điểm): a) Chứng minh bằng phản chứng.
b) Sai số (quy tròn số).
Câu 3 (1 điểm): Viết tập hợp dưới dạng liệt kê.
Câu 4 (4 điểm): a) Viết tập hợp dưới dạng khoảng hoặc nửa khoảng hoặc đoạn.
b) Tìm: giao, hợp, hiệu (phần bù).
c) Tổng hợp.
Câu 5 (1 điểm): Tổng hợp.
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
Tổ: Toán Môn: ĐẠI SỐ 10 NC. Thi gian: 45 phút
ĐỀ 1
Câu 1 (2 đim): Cho mệnh đề: “
,
x
R
30x 
” (1). Hãy xét tính đúng-sai (có giải thích) và
lập mệnh đề phủ định của mệnh đề (1).
Câu 2(2 đim): a) Chứng minh định lý sau bằng phản chứng: “ Với mọi số tự nhiên
n
, nếu
53n
chia hết cho 3 thì
n
chia hết cho 3.”
b) Hãy quy tròn số gần đúng của
10 đến hàng phần nghìn.
Câu 3(1 đim): Hãy viết tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử.
32
|x 7 2 16 0AxR x x
Câu 4 (4 đim): Cho các tập hợp
|3Bx x
;
|2 4Cx x
a) Hãy viết các tập hợp B, C dưới dạng khoảng hoặc nửa khoảng hoặc đoạn.
b) Tìm
BC
,
BC
,
\BC
, CC
.
c) Cho tập hợp
|| 2 | 1ExRx
. Tìm

ECC
.
Câu 5 (1 đim): Cho tập hợp
2
|x 2 1 2( 3)Dx x x . Hãy viết tập hợp D dưới dạng
liệt kê các phần tử.
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
Tổ: Toán Môn: ĐẠI SỐ 10 NC. Thi gian: 45 phút
ĐỀ 2
Câu 1 (2 đim): Cho mệnh đề: “
,
x
R
2
20xx
” (1). Hãy xét tính đúng-sai (có giải thích)
và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề (1).
Câu 2(2 đim): a) Chứng minh định lý sau bằng phản chứng: “ Với mọi số tự nhiên
n
, nếu
76n
chia hết cho 3 thì
n
chia hết cho 3.”
b) Hãy quy tròn số gần đúng của
5 đến hàng phần trăm.
Câu 3(1 đim): Hãy viết tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử.
32
|x 7 10 0AxR x x 
Câu 4 (4 đim): Cho các tập hợp
|x 1Bx
;
|4 6Cx x
a) Hãy viết các tập hợp B, C dưới dạng khoảng hoặc nửa khoảng hoặc đoạn.
b) Tìm
BC
,
BC
,
B
\
C
,CC
.
c) Cho tập hợp
|| 1| 2ExRx
. Tìm

ECC
.
Câu 5 (1 đim): Cho tập hợp
2
|x 2 1 2( 3)Dx x x . Hãy viết tập hợp D dưới dạng
liệt kê các phần tử.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1
Câu NỘI DUNG ĐIỂM
Câu
1
- Xét được tính đúng-sai (có giải thích)
- Lập được mệnh đề phủ định
1
1
Câu
2
a) Giả sử tồn tại số tự nhiên n sao cho 5n+3chia hết cho 3 nhưng n
không chia hết cho 3.
Khi đó n = 3k+1 hoặc n = 3k+2 với
k
+Với n = 3k+1 ta có 5n+3 = 5(3k+1)+3 = 15k+8 không chia hết cho 3
(mâu thuẫn).
+Với n = 3k+2 ta có 5n+3 = 5(3k+2)+3 = 15k+13 không chia hết cho 3
(mâu thuẫn).
b) Quy tròn đúng: 3,162
0,5
0,5
1
Câu
3
+)
32 2
x7 2 160 ( 2)( 5 8)0xx x xx
+)Viết đúng tập hợp
565565
2, ,
22
A






0,5
0,5
Câu
4
a) Viết đúng
;3B 
,
2; 4C 
b) Tìm đúng
2;3BC

;4 ,B\ ; 2 , ( ; 2) (4; )
R
BC C CC
c)
21 1
21
2 1 3
xx
x
xx






Do đó
(;1)(3;)E 
Suy ra
[2;1) (3;4]EC
. Vậy
( ) ( ; 2) [1;3] (4; )
R
CE C .
0,5+0,5
Mỗi ý
đúng 0,5
0,5
0,5
Câu
5
Giải phương trình:
2
x212(3)xx
(1)
Điều kiện:
1
2
x
(*)
pt(1)
2
2 1 3 2 13 15xxx
210 2
(5)(23)(x5) 230
213 213
5
2
2 3 (2)
213
x
xx x
xx
x
x
x



 



(2) (2 3)( 2 1 3) 2xx
0,5

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 10 NC năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 10 NC năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 67
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm