Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 1 năm 2018 - 2019 trường Lý Thường Kiệt - Bình Thuận

Trang 1/9 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG
KIỆT
KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I KHỐI 11
NĂM HỌC 2018-2019
Thi gian làm bài: 45 phút;
Họ, tên thí sinh:..................................................................................................
Lớp:
Mã đề thi
132
(Thu phiếu tr li trc nghim 30 phút sau khi phát đề )
Phần I: Trc nghim
Câu 1: Cho tam giác
A
BC
.
M
là trung điểm
BC
,
G
là trọng m tam giác. Biết phép vị tự tâm
A
tỉ số
k
biến
M
thành
G
.Tìm tỉ số
k
.
A.
2
.
3
k
B.
3
.
2
k
C.
2
.
3
k
D.
1
.
2
k
Câu 2: Trong các phép dời sau phép nào là phép đồng nhất ?
A. Phép dời thực hiện liên tiếp
O
Đ
và đối xứng trục d (trục đối xứng d là đường thẳng qua O).
B. Phép dời thực hiện liên tiếp

,2O
Q
và đối xứng tâm O.
C. Phép dời thực hiện liên tiếp

,3O
Q
và đối xứng tâm O.
D. Phép dời thực hiện liên tiếp

,3O
Q
và đối xứng trục
d
(trục đối xứng
d
là đường thẳng qua O).
Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
. Tìm tọa độ điểm
I
biết phép vị tự tâm
I
tỉ số
3
biến đim
(1, 1)M
thành
'(1,11)M
.
A.
(1, 2).I
B.
(1, 8).I
C.
(2,1).I
D.
(2,8).I
Câu 4: Trong mặt phẳng
Oxy
cho điểm
(2, 1)v
. Viết phương trình đường thẳng
'd
lành ca đưng
thẳng
:10dx y
qua
v
T
.
A.
d': x y 4 0.
B.
d': x y 2 0.
C.
d': x y 2 0.
D.
d': x y 0.
Câu 5: Trong mặt phẳng tọa đ
Ox
y
. Tìm phương trình ảnh
'C của đường

2
2
:2 36Cx yqua
phép vị tự tâm

0,0O tỷ số vị tự 2.k 
A.

2
2
' : 4 144.Cx y B.

22
' : 4 2 144.Cx y
C.

2
2
' : 4 144.Cx y
D.

2
2
' : 4 36.Cx y
Câu 6: Cho tứ giác
A
BCD
,,
BD
cố định. Cạnh
BC a
không đổi.
M
là trung điểm của
A
C
. Biết
tập hợp điểm
M
là một đường tròn tâm I và bán kính R. Tìm tâm và bán kính đường tròn đó.
A.

1
,
2
,.
2
A
a
IV BR




B.

1
,
2
,.
2
A
a
IV BR




C.

A, 2
,2.IV BR a

D.


A,2
,2.IV BR a
Câu 7: Cho hình vuông
A
BCD
có tâm O.Biết
1
2
.
BC
TMO

Xác định vị trí điểm
.
M
A.
M
là trung điểm
DC
. B.
M
trùng với
.C
C.
M
trùng với A. D.
M
là trung điểm
.
A
B
Câu 8: Trong mặt phẳng ta đ
Oxy
. Cho hai đường thẳng
:4 3 2 0dx y
':x 7y 12 0d 
. Hỏi
nếu một phép quay biến đường thẳng
d
thành
'd
thì góc quay của phép quay đó thể c nào
trong các góc sau.
A.
0
60 .
B.
0
30 .
C.
0
45 .
D.
0
90 .
Câu 9: Trong mặt phẳng
Ox
y
cho điểm
(1,2)M
,
(2, 1)v
.

'
v
TM M
tìm tọa độ '
M
.
A.

'3, 3.M
B.
'1,1.M
C.

'1,1.M 
D.

'3,3.M
Câu 10: Cho tam giác
A
BC
đều (như hình bên). Ảnh của điểm
A
qua phép quay m
C
góc quay
0
60
là điểm nào trong các điểm sau
Trang 2/9 - Mã đề thi 132
A.
điểm
E
đối xứng với
B
qua .
A
C B. Điểm .
A
C. điểm
F
đối xứng với
A
qua điểm
.C
D. Điểm
.B
Câu 11:
Cho hình vuông tâm
O
. Hỏi bao nhiêu phép tâm
O
góc quay
02


biến hình
vuông trên thành chính nó ?
A.
3.
B.
4.
C.
1.
D. Vô số
Câu 12: Cho tam giác
A
BC
vuông cân tại
A
.Nếu có phép đồng dạng biến cạnh
AB
thành cạnh
BC
thì
tỉ số đồng dạng là bao nhiêu.
A.
2.
B.
2
.
2
C.
2.
D.
1
.
2
Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ
Ox
y
. Tìm tọa độ ảnh '
M
ca đim
0,1M
qua phép đồng dạng
được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm
1,1I
tỉ số
2k
và phép đối xứng trục
.O
y
A. '(1,1).M B. '( 1, 1).M  C. '(1, 1).M D. '( 1,1).M
Câu 14: Cho
A
BC
cân tại A, góc
0
35A
(như hình bên). Xác định tâm
O
và góc
quay
của phép quay biến cạnh
B
A thành cạnh
.
A
C
A.
O
là tâm đường tròn ngoại tiếp
A
BC
,
0
35 .
B.
O
là trọng tâm
A
BC
,
0
145 .

C.
O
là tâm đường tròn nội tiếp
A
BC
,
0
35 .
D.
O
là tâm đường tròn ngoại tiếp
A
BC
,
0
145 .

Câu 15: Cho hình chữ nhật.
A
BCD
có ,, ,,IJKLO lần lượt trung điểm ,,,,
A
BBCCDDAAC (như
hình vẽ). Hỏi phép dời hình nào trong các phép cho dưới đây biến tam giác
A
LI thành tam giác
.
K
OC
A. Phép dời thực hiện liên tiếp phép
I
B
T

và phép đối xứng tâm .O
B. Phép dời thực hiện liên tiếp phép
I
B
T

và phép đối xứng trục
.
L
O
C. Phép dời thực hiện liên tiếp phép

0
,90B
Q
và phép đối xứng trục d
,với
d
là đường trung trực của
K
C
.
D. Phép dời thực hiện liên tiếp phép phép đối xứng trục
L
O
A
B
T

.
Phần I: T lun
Câu 1: Cho tam giác
A
BC
vuông tại
A
có
2
A
CAB
. Dựng ảnh của tam giác
A
BC
qua phép tịnh tiến
theo vec tơ
B
A

(có giải thích).
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy . Viết phương trình đường thẳng 'd ảnh của :3 2 7 0dx y
qua phép quay tâm
O
góc quay .
2
Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy . Viết phương trình đường tròn
'C ảnh của đường tròn
22
:2660Cx y x y qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm
(1,1)I
và tịnh tiến theo vec
(2,3).v
Câu 4 :Cho tam giác
A
BC vuông tại
A
.
A
H đường cao
HBC .
B
Q đường phân giác trong
của góc
B
.Tìm phép đồng dạng biến HBA thành
.
A
BC
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Trang 3/9 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG
KIỆT
KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I KHỐI 11
NĂM HỌC 2018-2019
Thi gian làm bài: 45 phút;
Họ, tên thí sinh:..................................................................................................
Lớp:
Mã đề thi
208
(Thu phiếu tr li trc nghim sau 30 phút sau khi phát đề )
Phần I: Trc nghim
Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ
Ox
y
. Tìm tọa độ điểm
I
biết phép vị tự tâm
I
tỉ số 3 biến đim
(1, 1)M
thành
'(1,11)M
.
A.
(2,1).I
B.
(1, 8).I
C.
(2,8).I
D.
(1, 2).I
Câu 2: Cho
A
BC cân tại A, góc
0
35A (như hình bên). Xác định tâm O góc quay
của phép
quay biến cạnh
B
A
thành cạnh .
A
C
A. O là trọng tâm
A
BC ,
0
145 .

B. O là tâm đường tròn nội tiếp
A
BC ,
0
35 .
C. O là tâm đường tròn ngoại tiếp
A
BC ,
0
145 .

D. O là tâm đường tròn ngoại tiếp
A
BC ,
0
35 .
Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ
Ox
y
. Tìm tọa độ ảnh
'
M
ca đim
0,1M qua phép đồng dạng
được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm
1,1I
tỉ số
2k
và phép đối xứng trục
.Oy
A.
'(1,1).M
B.
'( 1, 1).M 
C.
'(1, 1).M
D.
'( 1,1).M
Câu 4: Trong các phép dời sau phép nào là phép đồng nhất ?
A. Phép dời thực hiện liên tiếp

,3O
Q
và đối xứng tâm O.
B. Phép dời thực hiện liên tiếp

,3O
Q
và đối xứng trục
d
(trục đối xứng
d
là đường thẳng qua O).
C. Phép dời thực hiện liên tiếp

,2O
Q
và đối xứng tâm O.
D. Phép dời thực hiện liên tiếp
O
Đ
và đối xứng trục d (trục đối xứng d là đường thẳng qua O).
Câu 5: Cho tam giác
A
BC
.
M
là trung điểm
BC
,
G
là trọng m tam giác. Biết phép vị tự tâm
A
tỉ số
k biến
M
thành G .Tìm tỉ số k .
A.
2
.
3
k
B.
2
.
3
k
C.
3
.
2
k
D.
1
.
2
k
Câu 6: Trong mặt phẳng
Ox
y
cho điểm
(1,2)M
, (2, 1)v
.

'
v
TM M
tìm tọa độ '
M
.
A.

'3, 3.M
B.
'1,1.M
C.

'1,1.M 
D.

'3,3.M
Câu 7: Cho hình vuông
A
BCD
có tâm O.Biết
1
2
.
BC
TMO

Xác định vị trí điểm
.
M
A.
M
trùng với A. B.
M
là trung điểm
DC
. C.
M
là trung điểm
.
A
B
D.
M
trùng với
.C
Câu 8: Trong mặt phẳng
Oxy
cho điểm
(2, 1)v
. Viết phương trình đường thẳng
'd
lành ca đưng
thẳng
:10dx y
qua
v
T
.
A.
d': x y 2 0.
B.
d': x y 4 0.
C.
d': x y 0.
D.
d': x y 2 0.
Câu 9: Trong mặt phẳng ta đOxy . Tìm phương trình ảnh
'C
của đường

2
2
:2 36Cx y
qua
phép vị tự tâm
0,0O
tỷ số vị tự
2.k 
A.

2
2
' : 4 144.Cx y
B.

2
2
' : 4 144.Cx y
C.

2
2
' : 4 36.Cx y
D.

22
' : 4 2 144.Cx y

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 1 năm 2018 - 2019 trường Lý Thường Kiệt - Bình Thuận. Tài liệu gồm 15 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 3.977
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm