Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Đội Cấn

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA
LẦN 1 - Năm học: 2019-2020
MÔN: Hóa Học - LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút; Không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm 04 trang, 40 câu trắc nghiệm
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Cho khối lượng nguyên tử một số nguyên tố: Fe= 56; O= 16; Na= 23, K= 39; Mg= 24, Al= 27; Cu=
64; Ca= 40; Ba= 137, S= 32; H= 1; Cl= 35,5; P= 31; N= 14; C = 12; Ag = 108.
Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đimetylamin công thức CH
3
CH
2
NH
2
B. Dung dịch amino axit không làm hồng phenolphtalein.
C. Glyxin là hợp chất có tính lưỡng tính.
D. Valin tác dụng với dung dch Br
2
tạo kết tủa.
Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím đi thành u xanh?
A. lysin.
B. alanin.
C. glyxin.
D. anilin.
Câu 3: Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ gim dần?
A. NH
3
, CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
B. CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
, NH
3
.
C. C
6
H
5
NH
2
, NH
3
, CH
3
NH
2
.
D. CH
3
NH
2
, NH
3
, C
6
H
5
NH
2
Câu 4: Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 9,55
gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là
A. 11.
B. 9.
C. 5.
D. 7.
Câu 5: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất cùng mt loại nhóm chức với 600 ml dung dch
NaOH 2,3M, thu được dung dịch Y chứa muối của mt axit cacboxylic đơn chức và 30,8 gami Z gồm
các ancol. Cho toàn b Z tác dụng với Na dư, thu được 10,08 lít khí H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung
nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 14,4 gam một
hiđrocacbon. Giá tr của m
A. 69,02.
B. 49,40.
C. 68,60.
D. 81,20.
Câu 6: Hỗn hợp X gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe
3
O
4
và CuO. Hòa tan 18,6 gam X trong dung dịch HNO
3
dư,
thu được dung dịch chứa 68,88 gam muối và 2,24 lít khí NO (đktc). Biết lượng HNO
3
đã phản ứng
0,98 mol. Phần trăm khối lượng oxi trong X gần nhất với giá trị nào?
A. 21%.
B. 22%.
C. 30%.
D. 25%.
Câu 7: Cho các chất: Fe
2
O
3
, Cu, CuO, FeCO
3
, MgCO
3
, S, FeCl
2
, Fe(OH)
3
lần lượt tác dụng với dung
dịch HNO
3
loãng. Số phản ứng oxi hoá khlà:
A. 6.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
Câu 8: Chất X có công thức C
8
H
8
O
2
là dẫn xuất của benzen, được tạo bởi axit cacboxylic và ancol tương
ứng. Biết X không tham gia phản ứng tráng gương. Công thức của X là:
A. CH
3
COOC
6
H
5
B. C
6
H
5
COOCH
3
C. p- HCOO-C
6
H
4
-CH
3
D. HCOOCH
2
-C
6
H
5
Câu 9: Cho các phát biểu sau đây:
(1) Glyxin, alanin là các α–amino axit.
(2) C
4
H
9
N có thể là mt amin no, đơn chức, mạch hở.
(3) Amin bậc II ln có tính bazơ mạnh hơn amin bậc I.
(4) CH
3
NH
2
là amin bậc I.
(5) Sau khi mổ cá, có thể dùng giấm ăn để giảm i tanh.
(6) Amin trong cây thuốc lá là nicotin.
(7) điều kiện thường, metylamin, etylamin, đimetylamin trimetylamin là chất khí.
Số phát biểu đúng là
A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 10: Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri
oleat 2 mol natri stearat. Có các phát biểu sau:
(1) Phân tử X có 5 liên kết π.
(2) Có 2 đồng phân cấu to thỏa mãn tính chất của X.
(3) Công thức phân tử chất X là C
57
H
108
O
6
.
(4) 1 mol X làm mất màu ti đa 2 mol Br
2
trong dung dịch.
(5) Đốt cháy 1 mol X thu được khí CO
2
và H
2
O với số mol CO
2
ln hơn số mol H
2
O 3 mol.
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 11: Kim loại nào dưới đây bị thụ động vi dung dịch HNO
3
đặc, nguội?
A. Mg.
B. Cu.
C. Ag.
D. Al.
Câu 12: Cho các phát biểu sau:
(1) Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu xanh lam.
(2) Xenlulob thu phân trong dung dịch kiềm đun ng.
(3) Dung dịch
fructozơ
làm mất màu nước brôm.
(4) nhiệt độ thường, tinh bột tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím.
(5) Amilozơ có cấu trúc mạch không nhánh còn amilopectin cấu trúc mạch phân nhánh.
(6) Tinh bột là mt trong những lương thực cơ bn của con người.
(7) Xenlulozơ triaxetat được dùng làm thuốc súng không khói.
Số phát biểu đúng là
A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 4.
Câu 13: Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ X, Y mạch hở có cùng chức hoá học (M
X
< M
Y
). Đốt cháy hoàn
toàn 21,8 gam hỗn hợp E thu được 24,64 lít CO
2
(ở đktc) và 19,8 gam H
2
O. Mặt khác, cho 21,8 gam E tác
dụng với dung dch NaOH vừa đủ, thu được 12 gam ancol đơn chc, bậc I và hỗn hợp muối của hai axit
hữu cơ đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. X,Y lần lượt
A. CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
3
, C
2
H
5
COOCH
2
CH
2
CH
3
.
B. HCOOCH
2
CH
2
CH
3
, CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
3
.
C. CH
3
COOCH(CH
3
)
2
, C
2
H
5
COOCH(CH
3
)
2
.
D. HCOOC
2
H
5
, CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 14: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. Xenlulozơ.
B. Glucozơ.
C. Saccarozơ.
D. Tinh bột.
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 2,31 mol O
2
, thu được H
2
O và 1,65 mol CO
2
.
Cho m gam X tác dụng vi dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glyxerol và 26,52 gam muối. Mặt khác, m
gam X tác dụng được tối đa vi a mol Br
2
trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,09.
B. 0,12.
C. 0,18.
D. 0,15.
Câu 16: Kết quả thí nghiệm của các dung dch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
T
Quỳ tím
Quỳ tím chuyển màu xanh
Y
Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
đun
nóng
Kết tủa Ag trắng sáng
X, Y
Cu(OH)
2
Dung dịch xanh lam
Z
Nước brom
Kết tủa trắng
X, Y, Z, T lần lượt là:
A. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin.
B. Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin.
C. Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin.
D. Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ.
Câu 17: trạng thái rắn, hợp chất X to thành mt khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không
nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để to môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X là
A. O
2
B. N
2
C. H
2
O
D. CO
2
Câu 18: Xà phòng hhoàn toàn 35,6 gam cht béo X cn vừa đủ dung dch cha 0,12 mol NaOH. Cô
cn dung dch sau phn ứng, thu được m gam mui. Giá tr ca m là
A. 38,08.
B. 29,36.
C. 36,72.
D. 38,24.
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn mt amino axit X (phân tử có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH
2
) X bằng O
2
,
thu được 1,12 lít N
2
, 8,96 lít CO
2
(các khí đo ở đktc) 8,1 gam H
2
O. Công thức phân tử của X là
A. C
4
H
11
NO
2
.
B. C
3
H
9
NO
2
.
C. C
4
H
9
NO
2
.
D. C
3
H
7
NO
2
.
Câu 20: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75%, thu được m gam C
2
H
5
OH. Giá tr của m
A. 36,80
B. 10,35
C. 27,60
D. 20,70
Câu 21: Khi lượng glucozo tạo thành khi thủy phân hoàn toàn 1kg mùn cưa có 40% xenlulozo, còn li
tạp chất trơ là
A. 444,44 gam.
B. 400,00 gam.
C. 450,00 gam.
D. 420,44 gam
Câu 22: Đun nóng dung dịch chứa 27,0 gam glucozơ với lượng dư dung dch AgNO
3
trong NH
3
, đến khi
phản ng xy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 16,2.
B. 10,8.
C. 21,6.
D. 32,4.
Câu 23: X, Y hai axit cacboxylic đều đơn chức; Z là ancol no; T là este mch h được to bi X, Y, Z
công thc tng quát dng C
n
H
2n-6
O
4
. Đt cháy hoàn toàn 30,61 gam hn hp E cha X, Y, Z, T, thu
được 1,29 mol CO
2
. Mt khác, đun nóng 30,61 gam E vi 400 ml dung dch NaOH 1M (vừa đủ), cô cn
dung dch sau phn ứng, thu được 5,89 gam ancol Z 36,4 gam mui. Phn trăm khối lượng ca T
trong hn hp E
A. 45,67%.
B. 53,79%
C. 44,43%.
D. 54,78%.
Câu 24: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo ?
A. C
15
H
31
COOCH
3
.
B. (C
17
H
33
COO)
2
C
2
H
4
.
C. (C
16
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
D. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 25: Este có mùi thơm của hoa nhài
A. etyl axetat.
B. benzyl axetat.
C. geranyl axetat.
D. isoamyl axetat.
Câu 26: Metyl fomat ng thức hóa học
A. CH
3
COOC
2
H
5
.
B. HCOOCH
3
.
C. CH
3
COOCH
3
.
D. HCOOC
2
H
5
.
Câu 27: Hoà tan 8,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Cu trong dung dch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra thì
thu được 3,36 lít khí H
2
(đktc). Khi lượng của Cu trong hn hợp X là
A. 3,2 g
B. 2,4 g.
C. 5,2 g
D. 6,4 g
Câu 28: Chất hữu cơ X (chứang benzen) có công thức là CH
3
COOC
6
H
5
. Khi đun nóng, a mol X tác dụng
được với tối đa bao nhiêu mol NaOH trong dung dịch?
A. 3a mol.
B. 2a mol.
C. 4a mol.
D. a mol.
Câu 29: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ nhóm chức COOH và NH
2
trong phân tử), trong đó tỉ
lệ m
O
: m
N
= 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt
khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 t O
2
(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào
nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 20 gam.
B. 13 gam.
C. 10 gam.
D. 15 gam.
Câu 30: Cho các phát biểu sau:
(1) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng
(2) Nước ép của quả nho chín khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(3) Trong môi trường axit, fructozơ chuyển hóa thành glucozơ.
(4) Công thức của xenlulozơ có thể biểu diễn [C
6
H
7
O
2
(OH)
3
]
n
.
(5) Phân tsaccarozơ được cấu tạo từ gốc α- glucozoơ và β-fructozơ.
(6) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do liên kết C=C của chất o bị oxi hóa.
Số phát biểu đúng là
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6.
Câu 31:
Thy phân este X (C
4
H
6
O
2
) trong môi trường axit, thu được anđehit. Công thức của X là
A.
CH
2
=CHCOOCH
3
.
B.
CH
3
COOCH
3
.
C.
CH
3
COOCH=CH
2
.
D.
HCOOCH
2
CH=CH
2
.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Đội Cấn, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Đội Cấn vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được xây dựng theo cấu trúc giống đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm trước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Đội Cấn để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, làm trong thời gian 50 phút và có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Đội Cấn, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12....

Đánh giá bài viết
1 178
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm