Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán lớp 11 năm 2019 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2

Trang 1/5 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: Toán 11
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:..............................................Phòng thi..................
Câu 1: Tính tổng
012
1 23 1
222 2
...
n
nnn n
n
nnn n
CCC C
S
CCC C
+
+++ +
=++++
ta được
*
1
;,
n
S ab
ab
=+∈
.
Khi đó a + b bằng
A. 7. B. 9. C. 6. D. 8.
Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn trên tập xác định của hàm số đó?
A.
cot .
2
x
y =
B.
tan .
2
x
y =
C.
sin .
2
x
y =
D.
.
2
x
y cos=
Câu 3: Một cấp số cộng có
. Giá trị của
10
u
A. 35. B. 24. C. 32. D. 30.
Câu 4: Cho tam giác đều ABC. Điểm E thuộc cạnh AB, điểm F thuộc cạnh AC sao cho
.AE CF=
( Giả thiết hướng đi từ A đến B đến C ngược chiều kim đồng hồ, E không trùng với
A B). Phép quay nào trong các phép quay sau đây biến CF thành AE?
A.
120
Q
o
G
( G là trọng tâm tam giác ABC ). B.
60
Q.
o
B
C.
180
Q
o
M
( M là trung điểm đoạn AC ). D.
60
Q
o
C
.
Câu 5: Hệ số của số hạng thứ 4 trong khai triển nhị thức Niu tơn của biểu thc
2 12
( 2)x
là:
A. -1760. B. 126720 . C. -112640. D. 7920.
Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình
( )( )
2
18
13
4x 4
xx
x
−≤
−−
là:
A.
)
(
2 1 ;2 2 2 2 2 2;2 100

∪+ +

. B.
) (
2 10;2 2 2 2 2 2;2 10

∩+ +

.
C.
9
;5
2


. D.
( ) ( )
2 1 ;2 2 2002 2 2;2 1 ∪+ +
.
Câu 7: Tập xác định của hàm số
sin 1
tan
x
y
x
=
A.
\ ,.
2
D kk
π
π

= +∈



B.
\, .
2
k
Dk
π

=



C.
{ }
\, .D kk
π
= 
D.
.D =
Câu 8: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?
A.
1
.
n
n
u
n
+
=
B.
2
1.
n
un= +
C.
2 5.
n
un= +
D.
3.
n
n
u =
Câu 9: Gọi M tập tất cả các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau dạng
123456
aaaaaa
. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập M. c suất để số được chọn một số chẵn
đồng thời thỏa mãn
123456
aaaaaa>>>>>
A.
1
.
360
B.
1
.
36
C.
37
.
34020
D.
74
.
567
Trang 2/5 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/
Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang vuông
ABCD
vuông tại
A
D
, biết
1
3
AB AD CD= =
. Giao điểm của
AC
BD
(3; 3)
E
; điểm
(5; 9)F
thuộc cạnh
AB sao cho
5AF FB=
. Tìm tọa độ đỉnh
D
biết rằng đỉnh
A
có tung độ âm?
A.
(15; 15).D
B.
( 15;15).D
C.
(15;15).D
D.
( 15; 15).D −−
Câu 11: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, phép tịnh tiến theo véctơ
v
biến đường tròn
( )
( )
( )
22
1
: 2 1 16Cx y
+ +− =
thành đường tròn
( ) ( ) ( )
22
2
: 9 6 16Cx y ++ =
thì
A.
( )
7; 5 .v
B.
(
)
7; 5 .v −−
C.
( )
11; 7 .v
D.
( )
11; 7 .v
Câu 12: Một hình vuông
ABCD
cạnh bằng 1, diện tích
1
S
. Nối bốn trung điểm
111 1
,,,ABCD
lần lượt của bốn cạnh
,,,AB BC CD DA
ta được hình vuông
111 1
ABCD
có diện tích
2
S
. Tương tự nối bốn trung điểm
222 2
,,,ABCD
lần ợt của bốn cạnh
11 11 1 1 11
,,,AB BC CD D A
ta được hình vuông
222 2
ABCD
diện tích
3
S
. Cứ tiếp tục như vậy ta thu được các diện
tích
456
, , ,... .
n
SSS S
Tính
123
lim( ... )?
n
SSS S+ + ++
A.
1.
B.
2.
C.
1
.
2
D.
1
.
4
Câu 13: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
.
n
nn
AP=
B.
. !.
kk
nn
A Ck=
C.
!
.
!( )!
k
n
n
A
kn k
=
D.
!
.
!( )!
k
n
n
C
kn k
=
Câu 14: Trục đối xứng của đồ thị hàm số
( )
2
x +bx+c 0
ya a=
là đường thẳng
A.
.
2
b
x
a
=
B.
.
2
b
y
a
=
C.
.
b
x
a
=
D.
.
b
y
a
=
Câu 15: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số có giới hạn 0?
A.
3
2
.
2
n
nn
u
n
+
=
+
B.
2
2
21
.
23
n
n
u
nn
=
++
C.
2
23
21
.
n
nn
u
nn
+−
=
D.
2
2
3
.
1
n
n
u
n
=
+
Câu 16: Biết rằng khi
[ ]
,m ab
thì phương trình
2
2 sin 3cos 5cos x x x m
+ + −=
nghiệm.
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
2.ab+=
B.
2.ab+=
C.
8.
ab+=
D.
8.ab+=
Câu 17: Tổng tất cả các nghiệm thuộc khoảng
(0;200 )
π
của phương trình
44
sin 1 2sin
22
xx
cos x+=
A.
19800 .
π
B.
20100 .
π
C.
20000 .
π
D.
19900 .
π
Câu 18: Số giờ ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2018 được xác
định bởi công thức
4.sin ( 60) 10, ; 0 365.
178
y t tt
π
= + <≤
Vào ngày nào trong năm thì
thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng nhất?
A. 31 tháng 5. B. 28 tháng 5. C. 29 tháng 5. D. 30 tháng 5.
Câu 19: Cho y số
()
n
u
số hạng tổng quát
*
1
,( )
2
n
n
un
n
=
+
. Shạng thứ 100 của y
số là
A.
100
33
.
34
u =
B.
100
37
.
34
u =
C.
100
39
.
34
u =
D.
100
35
.
34
u =
Câu 20: Một bàn dài có hai dãy ghế ngồi đối diện nhau, mỗi dãy có 6 ghế. Người ta muốn xếp
chỗ ngồi cho 6 học sinh trường A 6 học sinh trường B ngồi vào hai y ghế trên. Mỗi ghế
Trang 3/5 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/
xếp đúng một học sinh. Hỏi bao nhiêu cách xếp sao cho bất cứ hai học sinh nào ngồi đối
diện nhau thì khác trường với nhau?
A. 1036800. B. 12441600. C. 33177600. D. 479001600.
Câu 21: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho đường thẳng
:2dy x=
đường tròn
( )
22
:4Cx y+=
; gọi A, B giao điểm của d
( )
C
. Phép tịnh tiến theo véctơ
(
)
1; 3
v
biến
hai điểm A, B lần lượt thành
A,B.
′′
Khi đó độ dài của đoạn
AB
′′
A. 2. B.
2
. C.
23
. D.
22
.
Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm
(1; 3), ( 2;5)AB−−
. Khi đó tọa độ của vectơ
AB

A.
( 1; 2).AB
=

B.
( 3;8).AB =

C.
(3; 8).AB
=

D.
(8; 3).AB =

Câu 23: Cho hình hộp ABCD. EFGH
, ,.AB a AD b AE c= = =
  
Gọi I điểm thuộc đoạn
BG sao cho
4.BI BG
=
Biểu thị
AI

qua
,,abc

ta được
A.
77
.
44
AIabc=++

B.
11
.
33
AIabc=++

C.
11
.
22
AIabc=++

D.
11
.
44
AIabc
=++

Câu 24: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình
tan 1
4
x
π

−=


A.
.
2
π
B.
3
.
4
π
C.
.
4
π
D.
.
π
Câu 25: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng
phương trình
2 30
xy
+ −=
.
Vectơ nào sau đây không phải là vevtơ chỉ phương của đường thẳng
?
A.
1
( 2;1).u =

B.
4
(4; 2).u =

C.
2
( 2; 1).u =−−

D.
3
(2; 1).
u =

Câu 26: Cho cấp số nhân
()
n
u
biết
1
1
u
=
, công bội
2q =
. Số hạng tổng quát của cấp số
nhân đó là
A.
11
( 1) .2 .
nn
n
u
−−
=
B.
1
( 1) .2 .
nn
n
u
=
C.
( 1) .2 .
nn
n
u =
D.
1
( 1) .2 .
nn
n
u
=
Câu 27: Cho biểu thức
( ) (2 1) .( 2)
nn
Px x x=++
khai triển thành đa thức dạng
2 21
2 21 1 0
( ) . . ... . .
nn
nn
Px a x a x ax a
= + ++ +
Với giá trị nào của n t
21
160
n
a
=
?
A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.
Câu 28: Từ hai vị trí A, B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của một ngọn núi. Biết
rằng A điểm nằm phía chân của tòa nhà tiếp xúc với mặt đất, B điểm nằm trên nóc của
tòa nhà, phương AB vuông c với mặt đất, khoảng cách AB 70(m), phương nhìn AC tạo
với phương nằm ngang góc
0
30
, phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc
0'
15 30
. Hỏi
ngọn núi đó cao bao nhiêu mét so với mặt đất (làm tròn đến hàng phần trăm)?
A. 134,7(m). B. 77,77(m). C. 126,21(m). D. 143,7(m).
Câu 29: Một hộp đựng 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ, 5 quả cầu vàng. Biết rằng các quả cầu
đều giống nhau về kích thước chất liệu. Chọn đồng thời cùng một lúc 4 quả cầu. Số cách
chọn ra 4 quả cầu có đủ cả 3 màu là
A. 60. B. 540. C. 270. D. 720.
Câu 30: Chu kì T của hàm số
sin 2
yx=
A.
.T
π
=
B.
3.T
π
=
C.
2.T
π
=
D.
0.T
=
Câu 31: Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Cho
,,abc

đều khác
0
. Ba véctơ
,,abc

đồng phẳng khi và chỉ khi giá của chúng cùng
nằm trên một mặt phẳng.
B. Với tứ diện ABCD bất kì ta luôn có
.AC BD AD BC+=+
   

Đề thi thử Toán 11 năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán lớp 11 năm 2019 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán lớp 11 năm 2019 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 343
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm