English Vocabulary in Use Elementary Level Test

Với nhiều câu hỏi thuộc trình độ sơ cấp, English Vocabulary in Use Elementary level test sẽ giúp các bạn mới bắt đầu học Tiếng A. nh ôn tập và học từ vựng Tiếng A. nh hiệu quả. B. ài test có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

English Vocabulary in Use Elementary Level Test

1. I ____________ in my English lessons.

A. got a good time B. have got a good time C. have a good time

2. You can ___________ skiing, swimming, dancing and shopping.

A. make B. do C. take D. go

3. ‘What ____________ ?’ ‘I’m listening to music’.

A. are you doing B. do you do C. do you like doing

4. ____________ this morning.

A. I did a coffee B. I made a coffee C. I’m doing a coffee

5. What time did you _______________ last night?

A. come home B. come to home C. come back to home

6. How ______________ to get to the airport?

A. long it is B. much C. long does it take D. far

7. Please can you turn the TV ____________ ? I can’t hear it!

A. off B. on C. down D. up

8. I _______________ very well with my sister.

A. get out B. get on C. get up D. get over

9. He ____________ goodbye.

A. told B. said me C. said

10. You can _______________ train, plane and bicycle.

A. catch B. miss C. go by

English Vocabulary in Use Elementary Level Test - Key

1. C

2. D

3. A

4. B

5. A

6. C

7. D

8. B

9. C

10. C

11. B

12. A

13. D

14. B

15. B

16. C

17. B

18. D

19. B

20. A

21. A

22. A

23. A

24. B

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A

33. D

34. B

35. C

36. A

37. D

38. C

39. A

40. B

41. D

42. A

43. B

44. D

45. A

46. C

47. B

48. D

49 .B

50. B

Đánh giá bài viết
3 1.897
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Xem thêm