Anonymous Tin học

Giả sử CPU áp dụng kỹ thuật đường ống 5 giai đoạn khi thực hiện đoạn lệnh

sau:

1. MOV AX, 12h;

2. MOV BX, 34h;

3. ADD AX, BX;

4. MOV CX, 56h;

5. MOV DX, 789h;

Hiện tượng nạp thải đường ống có xảy ra không? Nếu xảy ra hiện tượng nạp thải, hãy sắp xếp lại thứ tự các câu lệnh để không xảy ra hiện tượng nạp thải?

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Chuột nhắt
  Chuột nhắt

  Có thể xảy ra hiện tượng nạp thải đường ống, bởi vì câu lệnh thứ 3 (ADD AX, BX) phải chờ đến khi câu lệnh thứ 1 (MOV AX, 12h) hoàn thành việc thực thi.

  => Sắp xếp lại:

  1. MOV AX, 12h;


  2. MOV BX, 34h;


  3. MOV CX, 56h;


  4. MOV DX, 789h;


  5. ADD AX, BX;

  0 Trả lời 13:50 30/03
 • Lê Jelar
  Lê Jelar

  Trong đoạn mã này, có thể xảy ra hiện tượng nạp thải đường ống, bởi vì câu lệnh thứ 3 (ADD AX, BX) phải chờ đến khi câu lệnh thứ 1 (MOV AX, 12h) hoàn thành việc thực thi. Tuy nhiên, câu lệnh thứ 2 (MOV BX, 34h) không phụ thuộc vào kết quả của câu lệnh thứ 1, vì vậy nó có thể được thực thi cùng một lúc với câu lệnh thứ 1.

  Để tránh hiện tượng nạp thải, có thể sắp xếp lại các câu lệnh như sau:

  1 - MOV AX, 12h;


  2 - MOV BX, 34h;


  3 - MOV CX, 56h;


  4 - MOV DX, 789h;


  5 - ADD AX, BX;


  Bây giờ, câu lệnh thứ 3 (MOV CX, 56h) không phụ thuộc vào bất kỳ câu lệnh nào trước đó, vì vậy nó có thể được thực thi cùng một lúc với câu lệnh thứ 1 và 2. Tương tự, câu lệnh thứ 4 (MOV DX, 789h) không phụ thuộc vào bất kỳ câu lệnh nào trước đó, nên nó có thể được thực thi cùng một lúc với câu lệnh thứ 3. Cuối cùng, câu lệnh thứ 5 (ADD AX, BX) phụ thuộc vào kết quả của câu lệnh thứ 2, vì vậy nó sẽ được thực thi sau khi câu lệnh thứ 2 hoàn thành.

  0 Trả lời 13:51 30/03
 • Sếp trong nhà
  Sếp trong nhà

  Có thể xảy ra hiện tượng nạp thải đường ống

  => Sắp xếp lại để không xảy ra hiện tượng nạp thải

  1 - MOV AX, 12h;

  2 - MOV BX, 34h;

  3 - MOV CX, 56h;

  4 - MOV DX, 789h;

  5 - ADD AX, BX;

  0 Trả lời 13:54 30/03

Tin học

Xem thêm