Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 5

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 7

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 5 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 4

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 16: People and places - Lesson 1

I. Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to talk about favorite activities in the evening.

II. Language contents:

1. Grammar: like/ prefer + to – infiitive; like + gerund

2. Vocabulary: begin – began, rarely, socialize, regularly.

III. Techniques: ask / answer

IV. Teaching aids: pictures, cassette

V. Procedures:

Teacher and students’ activity

Content

1.Warm up:

Ask Ss some questions.

2.Presentation + Practice:

*Activity 1: B3 – Read:

T introduces

Play the tape.

Explain voc.

Some Ss read the text.

Silent reading.

Have Ss make a list of things Hoa does in the evening.

T corrects.

*Activity 2: B4 – Listen. Match each name…..

Have Ss look at the pictures and talk about their contents.

Ss listen to and match each name to an activity.

Give the answers.

T corrects.

3.Production:

- T has Ss listen the tape script with the missing words.

4. Homework:

Learn voc.

Prepare Unit 16 (A 1)

B3 – Read:

News words

-To begin - began

-Socialize (v)

-Rarely (adv)

-regularly (adv)

Key:

* She visits her friends.

* She talks and listens to music with her friends.

* They help each other with their homework.

* She plays table tennis and plays chess with her friends.

* She socilizes with her friends.

* She goes to the library and borrows books.

B4 – Listen. Match each name…..

The answer

Ba - b) Hoa – a) Nga – d)

Nam – c) Lan – f) An – e)

Đánh giá bài viết
1 451
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 7

    Xem thêm