Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 3

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 7

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 3 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 4

I. Objectives:

Ss will be able to know more about video.

II. Language contents:

1. Grammar: present simple

2. Vocabulary: identify, useful, protect, premises, robbery, robber, teaching aid, university, course, future, industry, image

III. Techniques: ask / answer, gapfill

IV. Teaching aids: sub-board

V. Procedures:

Teacher and students’ activity

Content

1.Warm up: Wordsquare

Have Ss find out the words they’ve learnt in A 2

A

F

Y

D

T

O

L

U

S

K

I

L

L

Y

P

X

E

Z

F

M

S

O

U

T

Z

V

N

Q

E

R

G

Y

I

H

W

D

E

V

E

L

O

P

C

S

O

C

I

A

L

2.Pre-reading:

Explain voc

Test Ss about voc in the box.

3. While-reading:

Have Ss read the passage and complete it.

Ss give the answers.

T corrects

4. Post-reading:

Ask Ss some questions about the passage.

5. Homework:

Copy the passage.

Learn voc.

Prepare B1,2 (Explain voc)

A3 – Complete the passage…..

New words

(v) Identify, buy – bought,

(n) Bank, store, robbery, robber, premise, university course, industry; video compact discs (VCDs), video cassette recorder (VCR); music industry, video camera = surveillance camera, close circuit camera = security camera

(adv) worldwide

The answer keys

1. be

2. have

3. is

4. identify

5. are,

6. use

7. can

8. will

9. buy

10. show

Đánh giá bài viết
1 397
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng anh lớp 7

Xem thêm