Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 2

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 7

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 2 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7: Test correction 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 3

I. Objectives:

Ss will be able to talk about video games and their affects.

II. Language contents:

1. Grammar: Modal verb

2. Vocabulary: dizzy, social skill, inventor

III. Techniques: ask / answer, gapfill, multipe choice

IV. Teaching aids: cassette, pictures, poster

V. Procedures:

Teacher and students’ activity

Content

1.Warm up

Ask Ss questions about video games, what they know about video games, how often they play video games and how they enjoy these games.

2. Pre-reading:

Present the reading.

Play the tape.

Explain voc

3. While-reading:

Silent reading.

Have them read aloud. (Some Ss)

Ss complete these sentences.

Ss give the answers.

Correct

4. Post-reading:

Ask Ss some questions.

5. Homework:

Read the text.

Learn voc.

Prepare A3 (Explain voc)

A2 – Listen and read….

New words

-invent (v)

-invention (n)

-inventor (n)

-to become – became

-dizzy (a)

-spend (v)

-develop(v)

-play outdoor(v)

-social (a)

-skill(n)

The answer keys

a) D; b) A; c) D; d) B

Đánh giá bài viết
1 691
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng anh lớp 7

Xem thêm