Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp WHILE ... DO

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 6

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp WHILE ... DO có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 25

Tiết: 50

BÀI THỰC HÀNH 6: SỬ DỤNG LỆNH LẶP WHILE … DO

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Hiểu câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước trong chương trình có sẵn;
  • Biết lựa chọn câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước hoặc câu lệnh lặp với số lần biết trước phù hợp cho từng tình huống cụ thể;
  • Biết vai trò của việc kết hợp các cấu trúc điều khiển.

2. Kĩ năng:

  • Rèn luyện kĩ năng về khai báo, sử dụng biến;
  • Rèn luyện khả năng đọc hiểu chương trình.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Thực hiện trong nội dung bài thực hành.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (7’) Củng cố lý thuyết.

+ GV: Củng cố cho HS cú pháp và cách thực hiện của vòng lặp với số lần chưa biết trước.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại lỗi cần tránh trong vòng lặp.

+ GV: Cho ví dụ minh họa.

+ HS: Cú pháp thực hiện: While <điều kiện> do <câu lệnh>;

+ HS: Lỗi lặp vô hạn lần do điều kiện luôn đúng.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu.

Hoạt động 2: (33’) Thực hành bài tập 1.

+ GV: Phân tích bài toán 1 và yêu cầu HS trình bày ý tưởng thực hiện.

+ GV: Nhận xét và sửa chữa sai sót cho HS.

+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin từ bài toán.

+ GV: Yêu cầu HS xác định Input và Output của bài toán?

+ GV: Nhận xét và sửa chữa sai sót cho HS.

+ GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm đưa ra thuật toán của bài toán.

+ GV: Quan sát và hướng dẫn các nhóm thực hiện theo yêu cầu.

+ GV: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận của các nhóm thực hiện.

+ GV: Nhận xét đánh giá và sửa chữa sai sót cho HS.

+ GV: Rút ra kết luận và hướng dẫn HS mô tả thuật toán thực hiện của chương trình.

+ GV: Yêu cầu HS dự kiến các biến đếm sử dụng trong chương trình dựa trên thuật toán vừa mô tả.

+ GV: Yêu cầu HS gõ chương trình SGK/72 và lưu với tên Tinh_TB.

+ GV: Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh.

+ GV: Yêu cầu HS biên dịch chương trình và sửa lỗi nếu có.

+ GV: Chạy chương trình với các bộ dữ liệu khác nhau kiểm tra kết quả nhận được.

+ GV: Mô phỏng bài toán với bộ dữ liệu là 3 cho HS quan sát.

1. dem = 0, TB = 0, n = 3.

2. Bắt đầu vòng lặp:

DEM<N

DEM

X (nhập)

TB

Đúng

1

10

10

Đúng

2

15

25

Đúng

3

20

45

Sai

3. Kết thúc: TB = 45/3 = 15

+ GV: Yêu cầu HS viết lại chương trình bằng cách sử dụng câu lệnh for…do thay cho while…do.

+ GV: Hướng dẫn các em viết lại với câu lệnh For…to…do

+ GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện trên máy.

+ GV: Sửa chữa những sai sót các em mắc phải.

+ GV: Yêu cầu HS lên bảng thực hiện lại các lỗi các em mắc phải.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Dùng một biến đếm và lệnh lặp while...do nhập và cộng dần các số vào một biến kiểu số thực cho đến khi nhập đủ n số.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe tìm hiểu bài toán.

+ HS: Xác định bài toán:

- Input: Dãy số thực x1, x2,..., xn;

- Output: Giá trị trung bình (x1 + x2 +... + xn)/n.

+ HS: Thuật toán:

Bước 1: Nhập n từ bàn phím:

1.1 Dem ← 0;

1.2 Sum ← 0.

Bước 2: Trong khi Dem < N thì

2.1. Nhập giá trị số thực x từ bàn phím;

2.2. Sum ← Sum + x;

2.3. Dem ß Dem + 1;

Bước 3: TB ← Sum/N.

Bước 4: Xuất TB, kết thúc.

+ HS: Dự kiến là n, dem, x, TB thuộc các kiểu dữ liệu số nguyên và số thực.

+ HS: Gõ chương trình như SGK/72. Lưu bài dùng phím F2.

+ HS: Giải thích về cách chạy của từng câu lệnh.

+ HS: Biến dịch và sửa chữ những sai sót mắc phải.

+ HS: Chạy chương trình với bộ dữ liệu khác nhau và tự kiểm chứng ra nháp.

+ HS: Quan sát và hiểu về quá trình chạy của câu lênh while… do à ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.

+ HS: Quan sát và nhận biết tự kiểm chứng trên chương trình mà các em đã gõ.

+ GV: Viết lại chương trình bằng câu lệnh For…to…do đã được học ở bài 7.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Ghi nhớ kiến thức.

1. Bài tập 1.

Xác định bài toán:

- Input: Dãy số thực x1, x2,..., xn;

- Output: Giá trị trung bình (x1 + x2 +... + xn)/n.

Thuật toán:

Bước 1: Nhập n từ bàn phím:

1.1 Dem ← 0;

1.2 Sum ← 0.

Bước 2: Trong khi Dem < N thì

2.1. Nhập giá trị số thực x từ bàn phím;

2.2. Sum ← Sum + x;

2.3. Dem ← Dem + 1;

Bước 3: TB ← Sum/N.

Bước 4: Xuất TB, kết thúc.

4. Củng cố: (3’)

  • Củng cố các lỗi các em thường gặp phải.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại nội dung bài. Xem trước nội dung phần tiếp theo của bài thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

......................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 656
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 8 Xem thêm