Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phân phối chương trình tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Kế hoạch dạy học tiếng Anh 7 Global Success năm 2022 - 2023

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2022 - 2023 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 7 sách mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 7 Global Success giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 7 hiệu quả.

Tiếng Anh 7 – Global Success được sử dụng trong dạy và học tiếng Anh ở lớp 7 với thời lượng 3 tiết/ tuần (105 tiết cho một năm học với 35 tuần). Tiếng Anh 7 – Global Success gồm 12 đơn vị bài học ( Unit ). Sau mỗi 3 đơn vị bài học là một bài ôn tập ( Review ).

Tổng số tiết trong năm học: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết

Số tiết thực dạy: 7 tiết/ bài x 12 bài = 84 tiết

Số tiết ôn tập: 2 tiết/ bài ôn x 4 bài = 8 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): 8 tiết

[Gồm: mỗi học kì kiểm tra 1 tiết, chữa bài kiểm tra 1 tiết x 2 học kì = 4 tiết

2 bài kiểm tra cuối hai kì, mỗi bài 2 tiết (không thiết kế thời gian chữa bài) = 4 tiết]

Dự phòng: 5 tiết

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết.

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết


Sách học sinh

Tuần 1

1

2

3

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Trang 8 - 9

Trang 10 - 11

Trang 11 - 12

Tuần 2

4

5

6

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

Communication

Skills 1

Skills 2

Trang 13

Trang 14

Trang 15

Tuần 3

7

8

9

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 2

Looking back & Project

Getting started

A closer look 1

Trang 16 - 17

Trang 18 - 19

Trang 20

Tuần 4

10

11

12

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

A closer look 2

Communication

Skills 1

Trang 21 - 22

Trang 22

Trang 23 - 24

Tuần 5

13

14

15

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 3

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Trang 24 - 25

Trang 26 - 27

Trang 28 - 29

Tuần 6

16

17

18

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Trang 30 - 31

Trang 31 - 32

Trang 32 - 33

Tuần 7

19

20

21

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Trang 34

Trang 35

Trang 36 - 37

Tuần 8

22

23

24

Review 1 (Language)

Review 1 (Skills)

45-minute test

Trang 38

Trang 39

Tuần 9

25

26

27


UNIT 4

UNIT 4

Feedback on 45-minute test

Getting started

A closer look 1


Trang 40 - 41

Trang 42

Tuần 10

28

29

30

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 4

A closer look 2

Communication

Skills 1

Trang 43 - 44

Trang 45

Trang 46

Tuần 11

31

32

33

UNIT 4

UNIT 5

UNIT 5

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Trang 47

Trang 48 - 49

Trang 50 - 51

Tuần 12

34

35

36

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Trang 52

Trang 53 - 54

Trang 55

Tuần 13

37

38

39

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Trang 56

Trang 57

Trang 58 - 59

Tuần 14

40

41

42

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Trang 60 - 61

Trang 62

Trang 63 - 64

Tuần 15

43

44

45

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Communication

Skills 1

Skills 2

Trang 64 - 65

Trang 66

Trang 67

Tuần 16

46

47

48

UNIT 6

Looking back & Project

Review 2 (Language)

Review 2 (Skills)

Trang 68 - 69

Trang 70

Trang 71

Tuần 17

49

50

51

1 st term exam

1 st term exam (Speaking)

In reserve

Tuần 18

52

53

54

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Trang 72 - 73

Trang 74

Trang 75-76

Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết.

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết


Sách học sinh

Tuần 19

1

2

3

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Communication

Skills 1

Skills 2

Trang 76 - 77

Trang 78

Trang 79

Tuần 20

4

5

6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 8

Looking back & Project

Getting started

A closer look 1

Trang 80 - 81

Trang 82 - 83

Trang 84

Tuần 21

7

8

9

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 8

A closer look 2

Communication

Skills 1

Trang 85 - 86

Trang 86 - 87

Trang 87 - 88

Tuần 22

10

11

12

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 9

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Trang 89

Trang 90 - 91

Trang 92 - 93

Tuần 23

13

14

15

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Trang 94

Trang 95 - 96

Trang 96 - 97

Tuần 24

16

17

18

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Trang 97 - 98

Trang 99

Trang 100 - 101

Tuần 25

19

20

21

Review 3 (Language)

Review 3 (Skills)

45-minute test

Trang 102

Trang 103

Tuần 26

22

23

24


UNIT 10

UNIT 10

Feedback on 45-minute test

Getting started

A closer look 1


Trang 104 - 105

Trang 106

Tuần 27

25

26

27

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

A closer look 2

Communication

Skills 1

Trang 107 - 108

Trang 109

Trang 110

Tuần 28

28

29

30

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 11

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Trang 111

Trang 112 - 113

Trang 114 - 115

Tuần 29

31

32

33

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Trang 116 - 117

Trang 117 - 118

Trang 119

Tuần 30

34

35

36

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Trang 120

Trang 121

Trang 122 - 123

Tuần 31

37

38

39

UNIT 12

UNIT 12

UNIT 12

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Trang 124 - 125

Trang 126 - 127

Trang 127 - 128

Tuần 32

40

41

42

UNIT 12

UNIT 12

UNIT 12

Communication

Skills 1

Skills 2

Trang 128 - 129

Trang 130

Trang 131

Tuần 33

43

44

45

UNIT 12

Looking back & Project

Review 4 (Language)

Review 4 (Skills)

Trang 132 - 133

Trang 134

Trang 135

Tuần 34

46

47

48

2 nd term exam

2 nd term exam (Speaking)

In reserve

Tuần 35

49

50

51

In reserve

In reserve

In reserve

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 7

    Xem thêm