Bài tập nâng cao môn Toán lớp 4 số 4 - Nghỉ dịch Covid-19 (tuần từ 20/4 đến 25/4)

Đề luyện tập ở nhà môn Toán lớp 4

VnDoc tiếp tục giới thiệu Bài tập nâng cao môn Toán lớp 4 - Đề 4 (tuần từ 20/4 đến 25/4) trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch Covid-19. Tài liệu thuộc bộ đề nâng cao Toán 4 trên VnDoc.com, bao gồm nhiều dạng Toán nâng cao khác nhau có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em củng cố phần nâng cao Toán 4 và ôn thi học sinh giỏi hiệu quả.

Trong thời gian học sinh nghỉ dịch Covid 19, bên cạnh các bài tập cơ bản Toán lớp 4, VnDoc còn cung cấp cho các em tài liệu nâng cao Toán 4 cho các em luyện tập. Bài tập được để dưới dạng trực tuyến, phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho học sinh trong thời gian các em nghỉ học lâu dài.

Tham khảo thêm: Bài tập nâng cao môn Toán lớp 4 có đáp án số 3

 • Bài 1:
  Tìm số tự nhiên a biết: \frac{5}{3} < {\mathop{\rm a}\nolimits} < \frac{5}{7}:\frac{1}{3}
  Trả lời: a = ........
  2

  Bài 1:

  rac{5}{7}:rac{1}{3} = rac{5}{7} 	imes 3 = rac{{15}}{7} = 2rac{1}{7},rac{5}{3} = rac{{5 	imes 3}}{{3 	imes 3}} = rac{{15}}{9} = 1rac{6}{9}

  1rac{6}{9}<a<2rac{1}{7} mà a là số tự nhiên nên a = 2

 • Bài 2: Tìm giá trị của a trong dãy tính sau: (a + 1) + (a + 5) + (a + 9) + ... + (a + 29) = 152

  a =......

  4

  Bài 2:

  (a + 1) + (a + 5) + (a + 9) + ... + (a + 29) = 152

  a + 1 + a + 5 + a + 9 + … + a + 29 = 152

  Dãy số 1, 5, 9, …, 29 có (29 - 1) : 4 + 1 = 8 số và có tổng là: (29 + 1) x 8 : 2 = 120

  a + a +… + a + 1 + 5 +…+ 29 = 152 (8 số a)

  a x 8 + 120 = 152

  a x 8 = 152 – 120

  a x 8 = 32

  a = 32 : 8

  a = 4

 • Bài 3: Sau ba bài kiểm tra Toán đầu tiên, Bình tính điểm trung bình thì được điểm 6. Hỏi đến bài kiểm tra tiếp theo, Bình phải đạt điểm mấy thì điểm trung bình sau bốn bài kiểm tra sẽ là điểm 7?

  Số điểm mà Bình phải đạt ở bài kiểm tra thứ tư là: ........ (điểm)

  10

  Tổng số điểm 3 bài kiểm tra Toán đầu tiền của Bình là: 6 x 3 = 18

  Tổng số điểm mà Bình phải đạt được để trung bình 4 bài kiểm tra là 7 là: 7 x 4 = 28

  Số điểm mà Bình phải đạt ở bài kiểm tra thứ tư là: 28 – 18 = 10 (điểm)

  Đáp số: 10 điểm

 • Bài 4: Một lớp học nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì có một bạn chưa có chỗ ngồi, nếu xếp mội bàn 5 bạn thì thừa 2 bàn. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh? Bao nhiêu bàn?
 • a. Lớp học có .......... học sinh.
  45
 • b. Lớp học có .......... bàn.
  11

  1 bàn xếp 4 bạn thì 1 bạn chưa có chỗ ngồi.

  1 bàn xếp 5 bạn thì thừa 2 bàn, thức là thiếu: 5 x 2 = 10 (bạn) thì ngồi đủ số bàn.

  Học sinh tự vẽ sơ đồ

  Nếu tất cả các bàn đều 5 bạn ngồi thì số bạn sẽ nhiều hơn khi tất cả các bàn đều ngồi 4 bạn là: 1 + 10 = 11 (bạn)

  1 bàn ngồi 5 bạn nhiều hơn 1 bàn ngồi 4 bạn là: 5 – 4 = 1 (bạn)

  Vậy, số bàn là: 11 : 1 = 11 (bàn)

  Số học sinh là: 4 x 11 + 1 = 45 (bạn)

  Đáp số: 45 học sinh, 11 bàn

 • Bài 5:
  Ở hai cạnh liền nhau của một miếng đất hình vuông, người ta kéo dài một cạnh này 8m và một cạnh kia 4m để được một hình chữ nhật có diện tích lớn hơn diện tích hình vuông ban đầu là 416m2. Tính diện tích của miếng đất hình vuông?
  Trả lời: Diện tích miếng đất hình vuông đó là ........
  1024

  Phần diện tích tăng thêm là gấp 4 + 8 =12 lần độ dài cạnh hình vuông trừ đi 4 x 8 = 32m

  Độ dài cạnh hình vuông là: (416 - 32) : 12 = 32 (m)

  Diện tích của miếng đấy hình vuông là: 32 x 32 = 1024 (m2)

  Đáp số: 1024m²

 • Bài 6:
  Có 40 quả vừa cam, vừa quýt, vừa bưởi. Số cam và số bưởi cộng lại thì bằng số quýt. Số cam và số quýt cộng lại thì bằng 4 lần số bưởi. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả?
 • a. Số quả quýt có là: .......... (quả)
  20
 • b. Số bưởi có là ......... (quả)
  8
 • Số quả cam có là ............. (quả)
  12

  Số cam và số bưởi cộng lại thì bằng số quýt điều này có nghĩa là: số cam và bưởi chiếm một nửa, còn số quýt một nữa. Do vậy:

  Số quả quýt có là: 40 : 2 = 20 (quả)

  Số cam và số quýt cộng lại thì bằng 4 lần số bưởi có nghĩa là số bưởi 1 phần , số cam và quýt 4 phần

  Tổng số phần bằng nhau : 1 +4 = 5 (phần)

  Số bưởi là : 40 : 5 = 8 (quả)

  Số cam là : 20 – 8 = 12 (quả)

  ĐS : 20 quả quýt, 8 quả bưởi, 12 quả cam

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 335
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 4 Xem thêm