Bài tập trắc nghiệm môn Đại số lớp 8 Online

Trắc nghiệm môn Đại số lớp 8 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn Đại số lớp 8 có đáp án do VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh làm quen bộ câu hỏi, bài tập trắc nghiệm môn Toán 8 trước khi bước vào các bài kiểm tra lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Trắc nghiệm môn Đại số lớp 8 được giáo viên VnDoc biên soạn đáp án chi tiết, giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập trắc nghiệm trong chương trình Toán 8, ôn luyện kĩ năng trước khi làm bài kiểm tra lớp 8.

 • Câu 1:
  Giá trị nhỏ nhất của y=(x-3)2 +1 là:
 • Câu 2:
  Chọn câu sai với mọi số tự nhiên n, giá trị của biểu thức (n+7)2-(n-5)2 chia hết cho:
 • Câu 3:
  Rút gọn biểu thức (x+y)2 + (x-y)2 - 2x2 ta được kết quả là:
 • Câu 4:
  Với mọi giá trị của biến số giá trị của biểu thức 16x4 -40x2y3 +25y6 là 1 số:
 • Câu 5:
  Thực hiện phép tính: ( 5x+4)2 +(1-5x)2 +2(5x+4)(1-5x) ta được:
 • Câu 6:
  Thực hiện phép tính (2x-3)2 + (3x+2)2 + 13(1-x)(1+x) ta được kết quả là:
 • Câu 7:
  Chọn kết quả đúng: (2x+3y)(2x-3y) bằng:
 • Câu 8:
  Tính (x+1/4)2 ta được:
 • Câu 9:
  Với mọi x thuộc R phát biểu nào sau đây là sai:
 • Câu 10:
  Với mọi giá trị của biến số, giá trị của biểu thức x2- 20x + 101 là 1 số:
 • Câu 11:
  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 9x- 6x+5 đạt được khi x bằng:
 • Câu 12:
  Tính (5x+2y)2 +(5x-2y)2 +2(1+2y)(1-2y) bằng:
 • Câu 13:
  Tính (5x-y)2 ta được:
 • Câu 14:
  Biểu thức rút gọn của: (4x+9)2 +(4x-9)2 là:
 • Câu 15:
  Giá trị của x thoả mãn: 2x2 + 3(x-1)(x+1) =5x(x+1) là:
 • Câu 16:
  Giá trị nhỏ nhất của đa thức A= x2+6x là:
 • Câu 17:
  Giá trị nhỏ nhất của đa thức A=4x2 +4x+11 là:
 • Câu 18:
  Khai triển biểu thức: (2x-3y)2 ta được:
 • Câu 19:
  Để biểu thức 9x2 + 30x + a là bình phương của một tổng thì giá trị của a phải là:
 • Câu 20:
  Giá trị lớn nhất của đa thức S= 4x - 2x2 + 1 là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
112 19.166
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 8

Xem thêm