Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 cơ bản

Ôn tập ngữ pháp và từ vựng Unit 9 At Home And Away với các câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Với dạng bài tập này, các em hãy đọc kỹ câu hỏi để lựa chọn đáp án đúng nhất. Đây cũng là cách ôn tập Tiếng Anh rất hiểu quả. Chúc các em học tập tốt!

 • Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.
 • 1. We __________ Ha Long Bay last summer vacation.
 • 2. Lan sometimes _____________ to the zoo.
 • 3. When they children ____________, they often played with each other.
 • 4. Yesterday, I ____________ many gifts for him on the trip to Ha Noi.
 • 5. Next school year, Mai __________ in grade 8.
 • Bài 2. Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau.
 • 1. Did you buy a lot of souvenirs in Da Lat , Mai?
 • 2. Where did you go during your summer vacation, Mai?
 • 3. Who went to the zoo with you last weekend, David?
 • 4. When did you visit the Ngoc Son Temple, Lan?
 • 5. What did Huong make for herself last night?
 • Bài 3. Chọn câu hỏi phù hợp cho mỗi câu trả lời sau.
 • 1. The Davids returned to Viet Nam in August.
 • 2. My father took me to see the Cham Temple in that province.
 • 3. I met Lan at the Dong Do cinema last night.
 • 4. Hoa brought some new stamps to me the day before yesterday.
 • 5. Last school year I learn at Le Loi school.
 • Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B cho phù hợp.
  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away
 • Ví dụ:
  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away
 • 2.
  a
 • 3.
  e
 • 4.
  b
 • 5.
  f
 • 6.
  c
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 2.772
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm