Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 9 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh qua mạng Internet gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 rèn luyện những kỹ năng làm bài trước khi tham gia vòng thi IOE lớp 9 tiếp theo. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

 • Defeat the goalkeeper.
  Choose the correct answer for each following question.
 • 1. You have traveled all day. You ______ tired.
 • 2. Quynh spend her free time _______ housework.
 • 3. How long __________ for me? - For nearly an hour.
 • 4. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 5. I wish I earned more money, but in face I ______.
 • 6. He enjoys _________ to music every morning.
 • 7. Jimmy wish he ______ a scientist.
 • 8. My friend ________ to the stadium last week.
 • 9. People go to the church to ____ God.
 • 10. He ________ teaching in a small village ten years ago.
 • Cool pair matching.
  Match the English word with the Vietnamese definition. 


  1. Stadiuma. Bãi biển
  2. Parkb. Bể bơi
  3. Swimming poolc. Công viên
  4. Foreignerd. Người nước ngoài
  5. Beache. Sân vân động
 • 1. Stadium - ...
 • 2. Park - ....
 • 3. Swimming pool - ...
 • 4. Foreigner - ....
 • 5. Beach - ...
 • Leave me out.
  There are some English words, each with a redundant letter. You have to take that redundant letter out from each word to make it correct.
  For example: Peen
  → The answer is e.
 • 1. peacerful
  r
 • 2. sheem
  h
 • 3. actinvity
  n
 • 4. imange
  n
 • 5. goavernment
  a
 • 6. chity
  h
 • 7. vancation
  n
 • 8. trich
  t
 • 9. mountairn
  r
 • 10. traditioneal
  e
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 4.611
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm