Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE lớp 9 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh qua mạng gồm nhiều dạng bài tập thường có trong đề thi thật như Leave me out, Cool pair matching,... giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập hiệu quả trước khi thực hiện vòng thi IOE Tiếng Anh lớp 9 tiếp theo.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

 • Cool pair matching.
  Match the English word with the Vietnamese definition.


  1. Wonderfula. Không thân mật
  2. Necessaryb. Kì nghỉ
  3. Informalc. Kì diệu, tuyệt diệu
  4. Celebrated. Cần thiết
  5. Vacatione. Làm lễ kỉ niệm
 • 1. Wonderful - ....
 • 2. Necessary - ...
 • 3. Informal - ....
 • 4. Celebrate - ...
 • 5. Vacation - ...
 • Find the honey.
  Choose the correct answer for each following question.
 • 1. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 2. My mother wanted to know ________.
 • 3. The government supplied the victims ________ food and water.
 • 4. _______ he will change his job if he go to the USA.
 • Leave me out.
  There are some English words, each with a redundant letter. You have to take that redundant letter out from each word to make it correct.
  For example: Peen
  → The answer is e.
 • 1. gaive
  i a
 • 2. phonet
  t
 • 3. vachation
  h
 • 4. kaind
  a
 • 5. conclutsion
  t
 • 6. whant
  h n
 • 7. experiencet
  t
 • 8. suppily
  i
 • 9. dettail
  t
 • 10. aection
  e
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 365
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm