Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7: Heath

Bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 7: Heath

VnDoc giới thiệu bài tập Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm giúp các em ôn tập và ghi nhớ các từ vựng chính trong bài hiệu quả.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies là bài tập trực tuyến có đáp án, thông qua đó các em có thể làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7: Heath

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

 • Exercise 1: Look at the pictures and choose the correct answer
 • 1.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7: Heath
 • 2.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7: Heath
 • 3.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7: Heath
 • 4.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7: Heath
 • 5.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7: Heath
 • 6.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7: Heath
 • Exercise 2: Complete the sentences with the words in the box

  runny

  headache

  allergic

  dentist

  medicines

 • 1. ______________ is pain in your head.
  Headache
 • 2. You go to the ______________ when you want to have your teeth taken care of.
  dentist
 • 3. The liquid medicine that can be put into the eyes is called _____________.
  runny
 • 4. Those _____________ really works, he looks better now.
  medicines
 • 5. If your body reacts badly when you touch a thing, you are ____________ to it.
  allergic
 • Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D
 • 1. You should eat a lot of fruits and vegetables because they__________vitamin A, which is good for the eyes.
 • 2. Eat less high-fat foods to keep you from__________fat.
 • 3. Have a healthy___________and you can enjoy your life.
 • 4. We should follow the advice from doctors and health ____________ in order to keep fit.
 • 5. Eating a lot of junk food may lead to your __________.
 • 6. If you want to ________ weight, you should follow a low-fat diet.
 • 7. She looks very tired. She should work ________ or she will get sick.
 • 8. You aren’t fat, so you don’t need to go on a _____________
 • 9. Eating too much can also cause a ____________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm