Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service

Bài tập tiếng Anh Unit 3 lớp 7: Heath

VnDoc giới thiệu bài tập Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm giúp các em ôn tập và ghi nhớ các từ vựng chính trong bài hiệu quả.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service là bài tập trực tuyến có đáp án, thông qua đó các em có thể làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây:  Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

 • Exercise 1: Put the words/ phrases under suitable pictures

  volunteer

  helping hand

  feed

  poverty

  handicapped people

 • 1.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service
  Volunteer
 • 2.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service
  Poverty
 • 3.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service
  Handicapped people
 • 4.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service
  Feed
 • 5.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service
  Helping hand
 • Exercise 2: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 3: Choose the word which has a different sound in the part underlined
 • 1.
 • 2.
 • Exercise 4: Choose the correct answer A, B, C or D
 • 1. We came to the remote village and __________ meals for homeless children.
 • 2. Traditional volunteer activities include ___________ money for people in need, cooking and giving food.
 • 3. Our school has a programme to ____________ children from poor families in Ho Chi Minh City.
 • 5. Can you help me __________ these clothes?
 • 6. Yesterday I went to work late because of a __________.
 • 7. Many ___________ are _________ to protect the environment.
 • 8. We can help to reduce ________ by using public transportation, biking and walking.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 479
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm