Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este

Trắc nghiệm hóa 12 Este

Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là được VnDoc biên soạn hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh giải đáp. 

Câu hỏi 

Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:

A. etyl axetat.

B. etyl fomat.

C. propyl axetat.

D. etyl propionat.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

nX = nancol = nNaOH = 0,13 mol

M_{ancol} = \frac{5,98}{0,13} = 46 = C_{2}H_{5}OH

n_{Muoi} = \frac{11,44 + 0,13.40 - 5,98}{0,13} = 82

=> CH3COONa 

Như vậy X có CTPT CH3COOC2H5

Một số bài tập liên quan 

Câu 1. Hợp chất este là

A. CH3CH2Cl.

B. HCOOC6H5.

C. CH3CH2NO3.

D. C2H5COOH.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO (n ≥ 1).

B. CnH2nO2 (n ≥ 1).

C. CnH2nO2 (n ≥ 2).

D. CnH2nO3 (n ≥ 2).

Xem đáp án
Đáp án Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 (n ≥ 2)

→ Đáp án C

Câu 3. Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có số este mạch hở là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ?

A. Hidro hóa a xit béo.

B. Đehidro hóa chất béo lỏng.

C. Hidro hóa chất béo lỏng.

D. Xà phòng hóa chất béo lỏng.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng một lượng vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V đã dùng là

A. 400 ml.

B. 500 ml.

C. 200 ml.

D. 600 ml.

Xem đáp án
Đáp án A

Etyl axetat: CH3COOC2H5, metyl propionat: CH3CH2COOCH3

→ Etyl axetat và metyl propionat có cùng công thức phân tử là C4H8O2

→ neste = 0,2 mol

Gọi công thức chung của hỗn hợp este là RCOOR’

RCOOR’ + NaOH \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} RCOONa + R’OH

→ nNaOH = neste = 0,2 mol → 0,5.V.10-3 = 0,2 → V = 400ml.

Câu 6. Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam este đơn chức, mạch hở X cần vừa đủ 100 ml dung dịch KOH 1M thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. metyl axetat.

B. etyl axetat.

C. etyl fomat.

D. metyl fomat.

Xem đáp án
Đáp án C

Thủy phân este đơn chức được tạo bởi axit và ancol ta luôn có:

neste = nancol = nKOH = 0,1 mol

→ Meste = 7,4 : 0,1 = 74 → C3H6O2

Mặt khác, Mancol = 4,6 : 0,1 = 46 → Ancol là C2H5OH

Vậy công thức cấu tạo este là HCOOC2H5 (Etyl fomat)

Câu 7. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm mà các chất sản phẩm đều có phản ứng tráng gương. Cấu tạo có thể có của este là

A. HCOO-CH=CHCH3.

B. HCOO-CH2CH=CH2.

C. CH3COOCH=CH2.

D. CH2=CH-COOCH3.

Xem đáp án

Đáp án A

HCOO-CH=CHCH3 + NaOH → HCOONa + CH3CH2CHO

HCOO-CH2CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CHCH2OH

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

CH2=CH-COOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH

Câu 8. Đun nóng Este đơn chức A với NaOH thu được một muối và một Anđehit. Hãy cho biết công thức chung nào thoả mãn?

A. HCOOR

B. R-COO-CH=CH-R’

C. R-COO-C(R)=CH2

D. RCOOH

Xem đáp án
Đáp án B

 

.......................................................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn học sinh trình bày nội dung Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là. Các bạn học sinh có thể dễ dàng nắm bắt được cách làm bài tập cũng như vận dụng làm các dạng bài tập tương tự.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 6.689
Sắp xếp theo

Hóa 12 - Giải Hoá 12

Xem thêm