Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 2

1 1.679

Grammar Level A Test with Key

Đề trắc nghiệm chuyên đề Ngữ pháp ôn thi chứng chỉ A1 A2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi chứng chỉ A2 khung châu Âu do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh liên quan đến nhiều chủ điểm Ngữ pháp trình độ A1, A2 giúp bạn đọc luyện ôn tập hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. It's ________ . Give it to them.

A. theirs

B. their's

C. there's

D. them's

2. ________ a blackboard in the classroom?

A. Is

B. Is it

C. Is there

D. Are there

3. What's ________ the radio this morning?

A. about

B. at

C. on

D. with

4. Some people ________ eat meat.

A. do never

B. ever

C. don't ever

D. never

5. Which cinema ________?

A. do you want to go to

B. do you want to go to it

C. you want to go to

D. do you want to go

6. He was ________ of all his money.

A. stole

B. robbed

C. removed

D. taken

7. - A: Have you got a lighter? - B: ________.

A. Yes, I have

B. Yes, I have got

C. That's all right

D. Yes, I has

8. ________ you fond of jazz?

A. is

B. am

C. have

D. are

9. The animals were afraid, but their keeper soon got them ________ control.

A. over

B. without

C. under

D. out of

10. Kate and Jenny have a brother. ________ Bill.

A. Their name is

B. His name

C. Her name is

D. His name is

11. There are three men ________ waiting outside.

A. who

B. they

C. which

D. -

12. He will not be ________ to vote in this year's election.

A. old enough

B. as old enough

C. enough old

D. enough old as

13. You can ________ my surprise when I heard the news.

A. suppose

B. think

C. see

D. imagine

14. The reason ________ he's late is that he had an accident.

A. which

B. in which

C. that

D. why

15. - There are two Olympic medalists entered in the competition. - How could Mike ever hope ________ ?

A. winning

B. in winning

C. to win

D. that he win

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

C

C

D

A

B

A

D

C

D

D

A

D

D

C

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.679
Chứng chỉ A2 Xem thêm