Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 44

Bài tập trình độ A Anh văn có đáp án

Đề luyện thi môn tiếng Anh chứng chỉ A có đáp án dưới đây nằm trong bộ 100 đề thi tiếng Anh trình độ A mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp nhiều cấu trúc - ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm chứng chỉ A theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu hiệu quả.

* Những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh được nhắc đến trong đề luyện tập:

- Cách dùng Thì hiện tại đơn (The simple present tense)

- Cách dùng Thì hiện tại hoàn thành (The perfect present tense)

- Cấu trúc câu so sánh càng ... càng

- Cấu trúc câu bị động (The passive voice)

- Cách sử dụng giới từ cơ bản (Prepositions)

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. My parents ________ got a car.

A. haven't

B. hasn't

C. don't

D. isn't

2. I ________ you.

A. loving

B. loves

C. to love

D. love

3. ________ means has been considered.

A. All

B. Both

C. All the

D. Every

4. When I see Barbara in the street, she always ________ at me.

A. smiled

B. has smiled

C. was smiling

D. smiles

5. The fewer bags you take ________ trouble you will have.

A. the fewer

B. the little

C. the less

D. the least

6. They moved to Thonburi ________ May 17.

A. on

B. at

C. in

D. zero

7. My uncle went out of the house ________ ago.

A. an hour's half

B. a half of hour

C. half an hour

D. a half hour

8. I wonder ________ we shall catch the last bus.

A. what

B. weather

C. whether

D. which

9. - Did you like my friend? - Very much. She's ________ charming as you said she was.

A. as

B. very

C. more

D. too

10. The more he tried to help her, ________ she seemed to appreciate it.

A. less

B. lesser

C. the less

D. the lesser

11. Peter works in London. ________.

A. He goes there by train

B. He there goes by train.

C. He goes by train there.

D. There goes he by train.

12. The news ________ as soon as possible.

A. release

B. will release

C. will have been released

D. will be released

13. They ________ last weekend.

A. had swim

B. went for swimming

C. went swimming

D. were swim

14. Will you be ________ kind as to help me with this heavy box?

A. as

B. so

C. very

D. enough

15. Some parts of Asia are among the crowed in the world ________ there are many forest areas where few people live.

A. consequently

B. otherwise

C. moreover

D. never the less

ĐÁP ÁN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
D
D
D
C
A
C
C
A
C
A
D
C
B
D

Trên đây là Đề luyện tập tiếng Anh chứng chỉ A1 A2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 302
Sắp xếp theo
    Chứng chỉ A2 Xem thêm