Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 38

Đề ôn thi tiếng Anh chứng chỉ A có đáp án

Nối tiếp bộ 100 đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh trình độ A, đề trắc nghiệm chứng chỉ A theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm 15 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập kiến thức hiệu quả.

* Những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh được nhắc đến trong đề luyện tập:

- Dạng câu bị động (The Passive Voice)

- Cách dùng thì hiện tại đơn (The Simple Present Tense)

- Cách dùng thì hiện tại hoàn thành (The Present Perfect Tense)

- Cách dùng thì quá khứ hoàn thành (The Past Perfect Tense)

- Cách dùng câu hỏi đuôi (Tag questions)

- Cách dùng mạo từ (Articles)

- Phân biệt tính từ đuôi ed và tính từ đuôi ing

- Cấu trúc câu so sánh

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. - Would you like some sugar?

- Yes, please, just ________.

A. a little

B. little

C. a few

D. few

2. She can never keep still while her photograph is ________.

A. being taken

B. taking

C. being taken

D. took

3. He ________ in London at this very moment.

A. will study

B. studies

C. is studying

D. has been studying

4. The student's was so untidy it was like a ________.

A. pigtye

B. cowshed

C. chicken-coop

D. monkey-house

5. He directed that no one ________ eat before sunset.

A. must

B. should

C. would

D. could

6. I thought you said she was going away this summer, ________?

A. didn't I

B. didn't you

C. wasn't she

D. wasn't it

7. Thursday is the ________ day of the week.

A. five

B. fivth

C. fiveth

D. fifth

8. - What does Julia do? - She's ________ nurse in a big hospital.

A. one

B. -

C. a

D. an

9. He has a ________ experience of marketing in Europe.

A. grand

B. wide

C. large

D. great

10. There ________ no rain here since last month.

A. is

B. has been

C. was

D. zero

11. It's late. I want to go ________ home now.

A. -

B. at

C. to

D. for

12. - Jane said that you had read the book three times. - Yes, I found it very ________ .

A. amusingly

B. amuse

C. amusing

D. amused

13. Michael is the ________ member of the team.

A. younger

B. more young

C. youngest

D. most young

14. Do you know ________?

A. their address

B. there address

C. theirs address

D. the address from them

15. Smith went abroad last year. ________ abroad before.

A. He had never been

B. He had been never

C. He never went

D. He went never

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
A
C
A
B
B
D
C
B
B
A
C
C
A
A

Trên đây là Đề luyện thi Anh ngữ trình độ A khung Châu Âu. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm