Êban Y phantin Hóa học Lớp 10

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử Z=16, z=19, z=20

Câu 1: Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên có lớp electron ngoài cùng là a.2s^1 b.2s^2 2p^3 c.2s^2 2p^6 d. 3s^2 3p^3

Câu 2: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử Z=16, z=19, z=20 xác định sớ electron lớp ngoài cùng, tính chất cơ bản (kim loại, phi kim, khí hiếm) của mỗi nguyên tử

1
1 Câu trả lời
 • Cao Ng Khanh
  Cao Ng Khanh

  Câu1

  a,1s²2s¹

  b,1s²2s²2p³

  c,1s²2s²2p⁶

  d,1s²2s²2p⁶3s²3p³

  Câu2

  Z=16(1s²2s²2p⁶3s²3p⁴) có 6 lp e ngoài cùng ,phi kim

  Z=19(1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s¹) có 1lp e ngoài cùng ,kim loại

  Z=20(1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²) có 2 lp e ncung ,kim loại


  0 Trả lời 14:09 01/12
  Hóa học Xem thêm