Lê Thị Hương Tin học

Viết chương trình Pascal nhập vào bàn phím một số nguyên n. Kiểm tra n có là số lẻ hay không, in ra thông báo.

Câu 58:

Bai 59: Viết chương trình Pascal nhập vào bàn phím một số nguyên n. Kiểm tra n có là số chẵn hay không, in ra thông báo.

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Bông
  Gấu Bông

  help

  0 Trả lời 16:24 10/05
  • Kẹo Ngọt
   Kẹo Ngọt

   Câu 58:

   uses crt;

   var n:longint;

   begin

   clrscr;

   write('nhap N');

   readln(n);

   if n mod 2 = 0 then

   write('so le');

   readln;

   end.

   0 Trả lời 16:30 10/05
   • Cự Giải
    Cự Giải

    Câu 59:

    uses crt;

    var n:longint;

    begin

    clrscr;

    write('nhap N');

    readln(n);

    if n mod 2 = 0 then

    write('so chan')

    readln;

    end.

    0 Trả lời 16:31 10/05

    Tin học

    Xem thêm