Bài tập i-Learn Smart Start 4 Theme 1 Numbers

Bài tập Smart Start grade 4 Theme 1 Numbers

Bài tập tiếng Anh lớp 4 i-Learn Smart Start Theme 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập tiếng Anh Smart Start grade 4 theo từng unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com đăng tải. Bài tập them 1 Numbers lớp 4 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả. 

Choose the correct answer.

1. What (am/is/are) your phone number? It’s 546746453

2. How (old/age/year) is she? She’s 16 years old.

3. They are 20 years (old/young/age).

4. How old (am/is/are) they? They’re 35 years old.

5. How (much/many) stars can you see? I can see six stars.

6. How many (circle/circles) can you see? 3 circles.

7. 30 plus 16 (am/is/are) 46.

8. (would/will) you like some chocolate? Yes, please.

9. Is your mother thirty years old ? ( Yes /No) , she is.

10. How old is Lucy ? ( He / She ) is eight years old. 

Read and complete the sentences.

1. How old ………………she ? She’s twelve ………… old.

2. How old ……………… they ? They ……………… 11 years old.

3. How many circles ……………… you see ? I can ……………… eleven circles.

4. Would you ……………… some chicken ? ………………, please.

5. Forty plus five ……………… forty – five

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer.

1. What (am/is/are) your phone number? It’s 546746453

2. How (old/age/year) is she? She’s 16 years old.

3. They are 20 years (old/young/age).

4. How old (am/is/are) they? They’re 35 years old.

5. How (much/many) stars can you see? I can see six stars.

6. How many (circle/circles) can you see? 3 circles.

7. 30 plus 16 (am/is/are) 46.

8. (would/will) you like some chocolate? Yes, please.

9. Is your mother thirty years old ? ( Yes /No) , she is.

10. How old is Lucy ? ( He / She ) is eight years old.

Read and complete the sentences.

1. How old ………is………she ? She’s twelve ……years…… old.

2. How old ………are……… they ? They ……are………… 11 years old.

3. How many circles ………can……… you see ? I can ………see……… eleven circles.

4. Would you ……like……… some chicken ? …Yes ……, please.

5. Forty plus five …………is…… forty – five.

Trên đây là Bài tập theme 1 Smart start grade 4 có đáp án.

Đánh giá bài viết
3 1.102
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm