Bài tập tiếng Anh lớp 12 nâng cao (Phần 1)

Bài tập Tiếng anh nâng cao lớp 12 - Tai bai tap tieng anh 12

Bài tập tiếng Anh lớp 12 nâng cao (Phần 1) sẽ mang đến cho các bạn học sinh nhiều dạng bài tập hay, giúp các bạn rèn luyện, nâng cao trình độ môn ngoại ngữ với các dạng bài tập trắc nghiệm lẫn tự luận để ôn tập toàn diện về các điểm ngữ pháp, từ vựng,... từ đó tích lũy cho mình kinh nghiệm, kỹ năng làm bài cần thiết.

5 đề thi thử Tiếng Anh lớp 12 chọn lọc

Bộ đề thi Tiếng Anh học kỳ I lớp 12 năm 2014 - 2015

1. Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) mà phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại:

1. A. other B. love C. close D. money

2. A. many B. man C. hang D. sand

3. A. tooth B. bath C. smooth D. breath

4. A. numbers B. walls C. words D. trips

5. A. predicted B. allowed C. needed D. wanted

2. Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

6. Tom ................. all that is necessary for the journey.

A. did B. has done C. had done D. would do

7. It has been agreed that no smoking ................. in public places.

A. should allow B. could allow C. could be allowed D. should be allowed

8. .......... I am concerned, there is no comparison between amateur and professional sport.

A. As long as B. As far as C. So long as D. As much as

9. –"What's your ................. fruit?"
–"I like strawberry better than any other fruit."

A. like B. most liked C. favour D. favourite

10. How did Tom ................. to the news of her winning the prize?

A. act B. answer C. fight D. react

11. I ................. three letters of application so far this morning.

A. am writing B. was writing

C. will write D. have written

12. I tried ................., but it was no use.

A. hardly B. to try C. and tried D. after trying

13. ................. the weather is better, the garden party won't take place.

A. Unless B. If C. Even D. If only

14. –"Can I look at your grammar book?"
–"Why? You have ................. and I have mine."

A. your B. yours C. yourself D. you

Đánh giá bài viết
1 4.981
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm