Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Trung Quốc năm 2016

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Trung Quốc năm 2016

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Trung Quốc năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm đề thi và đáp án của 6 mã đề 162, 295, 358, 417, 683, 739. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án - Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 - Tất cả các môn

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 162

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Trung Quốc năm 2016
Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Trung Quốc năm 2016

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Trung năm 2016

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Câu hỏi

Mã đề thi

162

295

358

417

683

739

1

C

A

C

C

B

A

2

A

A

A

D

A

B

3

C

D

D

B

A

D

4

A

A

C

C

B

A

5

A

B

B

B

D

A

6

D

D

D

D

A

D

7

B

D

C

A

B

D

8

B

D

B

D

A

D

9

B

C

D

A

B

A

10

B

A

B

B

D

B

11

C

A

D

A

A

C

12

B

C

A

D

D

A

13

C

D

B

A

B

A

14

D

D

C

B

C

B

15

D

C

B

D

C

B

16

C

B

A

D

D

D

17

D

D

D

A

D

A

18

A

A

D

A

D

D

19

D

B

B

B

A

A

20

C

B

A

A

B

D

21

D

B

A

C

C

C

22

B

C

B

D

C

B

23

B

D

D

C

B

D

24

A

D

B

D

D

A

25

A

B

B

C

A

C

26

A

B

C

C

D

A

27

B

C

D

A

C

D

28

B

D

D

B

A

A

29

C

D

D

A

B

D

30

D

C

D

A

C

C

31

D

C

A

D

A

D

32

C

A

D

B

B

B

33

B

A

C

C

B

C

34

C

A

D

C

D

C

35

C

C

C

C

C

C

36

B

D

A

B

D

B

37

C

B

B

B

B

C

38

C

C

C

C

B

D

39

D

A

C

A

D

D

40

A

A

C

A

D

B

41

D

D

A

D

C

B

42

D

C

A

A

B

C

43

D

B

A

D

C

D

44

A

B

C

B

D

C

45

B

C

B

A

C

A

46

C

C

B

C

A

A

47

A

A

C

B

A

D

48

A

C

B

D

C

A

49

C

B

B

C

C

B

50

D

B

A

B

A

B

51

A

B

D

D

C

B

52

D

C

D

A

A

D

53

B

D

A

C

D

C

54

C

A

A

B

A

B

55

D

C

C

D

B

B

56

C

B

A

C

B

C

57

B

B

D

C

C

C

58

B

A

A

D

C

A

59

A

D

A

B

C

C

60

A

D

C

C

B

B

61

B

C

C

D

A

A

62

A

A

B

B

D

B

63

A

B

C

A

A

C

64

D

A

B

B

D

C

II. PHẦN VIẾT (2,0 điểm)

1. Sắp xếp các từ ngữ đã cho thành câu hoàn chỉnh (0,2 điểm x 5 câu = 1,0 điểm).

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Trung Quốc năm 2016

2. Viết một đoạn văn (1,0 điểm).

Đánh giá bài viết
1 1.135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm