Đáp án trắc nghiệm Mô đun 3 Tiểu Học - Tất cả các môn

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 3 các môn Toán, tiếng Việt, Đạo Đức, Tự nhiên xã hội, Tin Học, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm,... sẽ giúp giáo viên hoàn thành các bài tập trong tập huấn mô đun 3 một cách tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 3 môn đạo đức

Câu 1: Mức hoàn thành tốt trong đánh giá kết quả học tập môn đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

Đáp án: thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn đạo đức và thường xuyên có các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn đạo đức.

Câu 2: Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

Đáp án: thực hiện được các yêu cầu học tập của môn đạo đức và có biểu hiện cụ thể về các thành phần của năng lực môn đạo đức.

Câu 3: Đường phát triển năng lực trong môn đạo đức gồm mấy mức độ?

Đáp án: 3

Câu 4: Trắc nghiệm khách quan có ưu điểm gì?

Đáp án: Có giá trị đo lường khả năng học tập của học sinh cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, có thể kiểm tra và đánh giá nhanh trên quy mô số lượng học sinh lớn

Câu 5: Câu hỏi, bài tập tự luận có những nhược điểm gì?

Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc trả lời câu hỏi, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá có thể thiếu chính xác.

Câu 6: Quá trình nhận thức có những mức độ nào?

Đáp án: Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.

Câu 7: Những sản phẩm hoạt động có thể được đánh giá gồm những gì?

Đáp án: Các loại phiếu học tập, tranh ảnh, thiệp, cổ động,... những đồ dùng, tiền quyên góp…

Câu 8: Nội dung đánh giá định kỳ gồm những gì?

Đáp án: Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung đã học, các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.

Câu 9: Nội dung đánh giá thường xuyên trong dạy học môn đạo đức gồm những nội dung gì?

Đáp án: các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo từng yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học đã được quy định trong chương trình môn học.

Câu 10: Đặc điểm hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập của câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển, năng lực trong dạy học môn đạo đức có những biểu hiện gì?

Đáp án: Chuẩn đoán và khuyến khích các nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là cơ hội để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.

Câu 11: Trong dạy học môn đạo đức, phương pháp vấn đáp có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

Đáp án: Kiến thức, thái độ, kỹ năng, hành vi của học sinh, quá trình học sinh tư duy.

Câu 12: Trong dạy môn đạo đức, trắc nghiệm khách quan có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

Đáp án: Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.

Câu 13: Yêu cầu cần đạt về các năng lực được phát triển qua dạy học môn đạo đức là biểu hiện của những năng lực nào?

Đáp án: Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.

Câu 14: Nội dung đạo đức gồm những mặt nào?

Đáp án: Giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục kinh tế.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 3 môn Tự nhiên xã hội

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không thể hiện đặc điểm của môn Tự nhiên và xã hội?

Đáp án: Môn học tạo cơ hội cho học sinh được làm việc với bản đồ, biểu đồ và bảng số liệu.

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Năng lực nào dưới đây là năng lực đặc thù của môn Tự nhiên và xã hội?

Đáp án: Năng lực khoa học.

Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Ý nào dưới đây nào về hạn chế của phương pháp quan sát?

Đáp án: Cần phải qua nhiều lần quan sát và đánh giá mới thu thập được những mẫu hành vi đầy đủ.

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Các phương pháp dưới đây phương pháp nào thường được giáo viên sử dụng để đánh giá định kì môn tự nhiên và xã hội?

Đáp án: Bài kiểm tra.

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Đối với môn tự nhiên và xã hội, giáo viên sử dụng nhiều nhất hình thức đánh giá nào trong các hình thức đánh giá sau?

Đáp án: Đánh giá thường xuyên.

Câu 6: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Ý nào dưới đây nói về hạn chế của phương pháp vấn đáp?

Đáp án: Giáo viên bị động về mặt thời gian vì phụ thuộc vào chất lượng câu trả lời của học sinh.

Câu 7: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Ý nào dưới đây nói về hạn chế của bài kiểm tra viết?

Đáp án: Khó có điều kiện đánh giá kĩ năng thực hành, thí nghiệm, sử dụng các công cụ kĩ thuật.

Câu 8: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Ý nào dưới đây nói về hạn chế của phương pháp tự đánh giá?

Đáp án: Tốn thời gian của giáo viên trong việc giúp học sinh giải trình với giáo viên hoặc với cha mẹ học sinh.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 3 môn khoa học

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây về việc kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đối với môn khoa học là phù hợp?

Đáp án: Cần chú trọng sử dụng có hiệu quả kết quả đánh giá trong nâng cao chất lượng dạy và học.

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Các năng lực thành phần của năng lực khoa học tự nhiên là?

Đáp án: Nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.

Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Việc đánh giá thường xuyên đối với môn khoa học cần quan tâm đến thành phần năng lực nào?

Đáp án: Cả 3 thành phần trên

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây về đánh giá thường xuyên trong tiến trình một bài học là không phù hợp?

Đáp án: Thành phần năng lực nhận thức khoa học tự nhiên chỉ có thể được đánh giá trong các hoạt động thực hành, ứng dụng.

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Đối tượng nào sau đây có thể sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện chất lượng học tập của học sinh?

Đáp án: Cả giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh

Câu 6: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Nhìn chung, đánh giá qua bài kiểm tra viết ít phù hợp với thành phần năng lực nào của năng lực khoa học tự nhiên nhất?

Đáp án: Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh.

Câu 7: Chọn đáp án đúng nhất

Cần quan tâm đến đánh giá kĩ năng thí nghiệm trong dạy học môn khoa học ở tiểu học vì:

Đáp án: Cả 3 ý trên

Câu 8: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Cách nào sau đây phù hợp nhất đối với đánh giá kĩ năng sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ của học sinh?

Đáp án: yêu cầu học sinh sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ của vật

Câu 9: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây đối với việc thiết kế kế hoạch bài học là phù hợp?

Đáp án: Một yêu cầu được nêu trong chương trình khoa học có thể cần được đánh giá thông qua một số câu hỏi, nhiệm vụ.

Câu 10: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Trong các hoạt động dạy học sau đây, việc đánh giá thường xuyên có thể thực hiện ở (những) hoạt động nào?

1/Khởi động

2/Xây dựng kiến thức mới

3/Thực hành, luyện tập với kiến thức mới

4/ứng dụng

Đáp án: Tất cả 4 hoạt động trên

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 3 môn Toán

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

Đáp án nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đáp án: Đánh giá việc đạt kết thúc, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây đúng về ưu điểm phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

Đáp án: Có khả năng đo lường được các mục tiêu cần thiết và đo lường tốt ở mức độ hiểu, tổng hợp, đánh giá.

Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây không đúng về hình thức đánh giá thường xuyên?

Đáp án:

Đánh giá chỉ để so sánh học sinh này với học sinh khác.

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất

Theo thang nhận thức của Bloom, mẫu câu hỏi nào sau đây được sử dụng để đánh giá mức độ vận dụng của học sinh?

Đáp án: Em có thể mô tả những gì xảy ra....?

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm câu hỏi/bài tập theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Đáp án: Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập không thực hiện được.

Câu 6: Chọn đáp án đúng nhất

Bài kiểm tra đánh giá định kì môn toán được thực hiện vào các thời điểm.

Đáp án: Cuối học kỳ I, cuối năm học. Riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kì vào giữa học kì I, giữa học kì II.

Câu 7: Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá định kì năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học theo các mức sau:

Đáp án: Tốt, đạt, cần cố gắng.

Câu 8: Chọn đáp án đúng nhất

Thu thập các minh chứng liên quan đến kết quả học tập của học sinh trong quá trình học để cung cấp những phản hồi cho học sinh và giáo viên biết những gì đã làm được so với mục tiêu là:

Đáp án: Mục đích của đánh giá thường xuyên

Câu 9: Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, "Nêu được câu trả lời cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn" là chỉ báo ở tiểu học của năng lực thành tố nào sau đây?

Đáp án: Năng lực mô hình hóa toán học.

Câu 10: Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức nào dưới đây không sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kỹ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Đáp án: Tổ chức thiết kế chủ đề dạy học.

Câu 11: Chọn đáp án đúng nhất

Sau khi tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập, giáo viên thường thu thập và lưu giữ các sản phẩm học tập của học sinh làm căn cứ để đánh giá quá trình học tập của từng học sinh. Việc làm này của GV là sử dụng phương pháp đánh giá nào sau đây?

Đáp án: Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập.

Câu 12: Chọn đáp án đúng nhất

Trong quá trình dạy học, giáo viên thường xuyên ghi chép những điểm mạnh, điểm yếu nổi bật của từng học sinh để làm căn cứ đánh giá. Giáo viên đã sử dụng công cụ đánh giá nào dưới đây?

Đáp án: Phiếu quan sát.

Câu 13: Chọn đáp án đúng nhất

Từ yêu cầu cần đạt "Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường các đại lượng đã học" thiết kế câu hỏi/bài tập mức độ.

Đáp án: Vận dụng.

Câu 14: Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, chỉ báo "thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học, ở những tình huống đơn giản" tương ứng với thành tố năng lực nào?

Đáp án: Năng lực giao tiếp toán học.

Câu 15: Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin:"......... là hoạt động đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và một số biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh" là:

Đáp án: Đánh giá thường xuyên.

Câu 16: Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là đúng với ưu điểm của phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan.

Đáp án: Giúp nâng cao tính khách quan, độ giá trị và tin cậy cho kiểm tra, đánh giá.

Câu 17: Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, "Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận" là chỉ báo ở tiểu học của thành tố năng lực nào?

Đáp án: Năng lực tư duy và lập luận toán học.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 3 môn Tiếng Việt

Câu 1: năng lực nào là năng lực chính yếu ở môn Tiếng Việt cấp tiểu học?

Đáp án:

Năng lực ngôn ngữ

Câu 2: Việc thử đề kiểm tra viết (dùng để kiểm tra định kì) do gióa viên soạn trên một số học sinh được chọn ngẫu nhiên và việc làm trong bước nào của quá trình biên soạn để kiểm tra viết?

Đáp án: Xem xét lại việc biên soạn để kiểm tra.

Câu 3: Công cụ đánh giá nào có ưu thế trong đánh giá quá trình viết của học sinh?

Đáp án: Bảng kiểm.

Câu 4: Kỹ thuật nào sau đây không phải kỹ thuật đánh giá bằng kiểm tra viết?

Đáp án:

Phiếu quan sát.

Câu 5: Hình thức vấn đáp nào phù hợp để sử dụng trước, trong và sau bài học nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng của học sinh một cách nhanh gọn, kịp thời?

Đáp án: Hình thức vấn đáp kiểm tra.

Câu 6: Trong môn Tiếng Việt công cụ sổ ghi chép sự kiện hàng ngày nên dùng để đánh giá những HS cần được giúp đỡ về kỹ năng đọc thành tiếng, kỹ năng nghe-nói tương tác.

Đáp án: Đúng.

Câu 7: Hồ sơ học tập giúp giáo viên đánh giá được:

Đáp án: Sự tiến bộ của học sinh trong một thời gian học.

Câu 8: Đọc câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn sau:

Vì sao trong đoạn thơ thứ 2 của bài Sao không về Vàng ơi! bạn nhỏ lại thấy cái cổng rộng?

A. Vì cái cổng đã được làm rộng hơn

B. Vì cái cổng không đóng cánh cửa

C. Vì cái cổng không có con Vàng nằm chắn lối ra vào

D. Vì cái cổng được lau sạch

Câu hỏi trên đã vi phạm lỗi nào về kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn?

Đáp án: Các câu trả lời cần có độ dài tương đương

Câu 9: Đọc câu hỏi tự luận sau:

Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu nói về bài thơ Lượm.

Câu hỏi trên đã vi phạm lỗi nào về kĩ thuật viết câu hỏi tự luận?

Đáp án: Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và mức độ cần đo.

Câu 10: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong các câu sau:

(bằng chứng, mô tả, tiêu chí, mức độ)

Để thiết kế một thang đo dạng đồ thị có mô tả, cần phải làm những việc sau:

- Những tiêu chí đưa ra để quan sát phải là những yêu cầu cần đạt của kĩ năng thực hiện hoặc năng lực.

- Những mô tả trong thang đo phải là những bằng chứng có thể trực tiếp quan sát được.

- Các mức độ mô tả trong thang đo phải được định nghĩa rõ ràng.

- Số mức độ mô tả nên từ 3 - 5 mức độ (đối với học sinh cấp tiểu học).

Đáp án module 3 môn Mĩ thuật

Câu 1: Dấu hiệu "Học sinh thể hiện được tình yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên" thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Yêu nước

Câu 2: Dấu hiệu "học sinh không bao giờ tự tiện lấy đồ vật, tiền bạc của người thân, bạn bè, thầy cô và những người khác thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Trung thực

Câu 3: Dấu hiệu "học sinh Học sinh có hành vi chăm sóc và bảo vệ cây xanh và các con vật có ích" thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Chăm chỉ

Câu 4: Dấu hiệu "Học sinh thực hiện đúng kế hoạch học tập, lao động, không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học và các việc khác" thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Tự chủ và tự học

Câu 5: Dấu hiệu "Học sinh nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh, không e ngại nêu ý kiến các nhân, trước các thông tin khác nhau về sự vật, hiện tượng, sẵn sàng thay đổi khi nhận ra sai sót" thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Câu 6: Dấu hiệu "Học sinh nhận biết được chủ đề của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật" thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Quan sát và nhận thức thẩm mỹ.

Câu 7: Dấu hiệu "Học sinh vận dụng sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật, phục vụ cho học tập và đời sống" thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Sáng tạo và ứng dụng thẩm mỹ.

Câu 8: Dấu hiệu "Học sinh mô tả được một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lý tạo hình

ởsản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, trong thực hành, thảo luận và liên hệ thực tiễn" thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018?

Đáp án: Phân tích và đánh giá thẩm mỹ.

Câu 9: Trong tài liệu này, quy định đánh giá quan sát được thực hiện qua mấy bước?

Đáp án: 3 bước

Câu 10: Trong tài liệu này, việc "xác định thời gian quan sát", "xác định địa điểm quan sát" nằm trong bước thứ mấy trong quy trình đánh giá quan sát.

Đáp án module 3 môn Tin Học

Câu 1: Trong PowerPoint và word, để gộp nhiều đối tượng thành một nhóm ta sử dụng lệnh nào sau đây?

Đáp án: Group.

Câu 2: (Những) công cụ nào sau đây được dùng để tổ chức kiểm tra, ôn luyện qua

mạng?

Đáp án: Google Forms.

Câu 3: Hàm nào sau đây được dùng để tính trung bình cộng trong Excel?

Đáp án: AVARAGE.

Câu 4: Nhận đình nào sau đây đúng khi nói về Google Forms?

Đáp án: là công cụ tạo và quản lí biểu mẫu khảo sát.

Câu 5: Để sắp xếp một danh sách họ và tên học sinh theo thứ tự bằng chữ cái, trước hết ta cần thực hiện thao tác nào?

Đáp án: Tách riên tên và họ - tên đệm của học sinh.

Câu 6: Trong word hoặc powerpoint, để chèn một hình vẽ, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Đáp án: Cọn tab Insert -> Shapes.

Câu 7: Khi sử dụng Warp Text để điều chỉnh hình ảnh nằm trên cùng một dòng với văn bản, ta sử dụng lệnh nào sau đây?

Đáp án: In line with text.

Câu 8: Trong một đoạn văn bản để giãn cách giữa các dòng, ta cần thay đổi chỉ số nào?

Đáp án: Line Spacing.

Câu 9: So với goole forms, Kahoot! có hạn chế là.

Đáp án: Không hỗ trợ câu hỏi tự luận.

Câu 10: Hồ sơ kết quả quá trình của học sinh thường được lưu trữ dưới dạng tệp tin nào sau đây?

Đáp án: Excel.

Đáp án module 3 môn lịch sử

Câu 1: Những phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubric) trong dạy lịch sử và địa lý ở trường Tiểu học?

Đáp án: Ưu điểm nổi bật của phiếu đánh giá theo tiêu chí là đánh giá được khả năng tổ chức, diễn tả và bảo vệ quan điểm của người học.

Câu 2: Nhận định nào sau đây là đúng về đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy lịch sử và địa lí ở trường tiểu học?

Đáp án: Là đánh giá kết quả đầu ra và quá trình dẫn đến kết quả học sinh đạt được.

Câu 3: Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy môn lịch sử và địa lí ở trường tiểu học cần dựa trên cơ sở nào sau đây?

Đáp án: yêu cầu cần đạt của chương trình.

Câu 4: Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực lịch sử và địa lí của học sinh tiểu học?

Đáp án: là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực lịch sử và địa lí mà học sinh cần hoặc đã đạt được.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học lịch sử và địa lí trường tiểu học?

Đáp án: Hồ sơ học tập công cụ đánh giá thông qua việc ghi chép những sự kiện thường nhật trong quá trình tiếp xúc với người học.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng câu hỏi mở để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học lịch sử và địa lí trong trường tiểu học? Sử dụng câu hỏi mở để đánh giá mang lại sự khách quan và mất ít nhiều thời gian chấm điểm.

Câu 7: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất để tổ chức cho học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng về kỹ năng sử dụng các công cụ địa lý?

Đáp án: Bảng kiểm.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 3 môn Hoạt động trải nghiệm

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở lựa chọn phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động trong Hoạt động trải nghiệm theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh bao gồm:

Đáp án: Mục đích đánh giá, nội dung đánh giá, đặc trưng của các phương pháp kiểm tra, đánh giá, năng lực của giáo viên, đặc điểm nhận thức, hứng thú hoạt động của học sinh và các đặc điểm cơ sở vật chất ở địa phương.

Câu 2: Chọn đáp án đứng nhất Có bao nhiêu hình thức bài trắc nghiệm khách quan?

Đáp án: 4

Câu 3: Cọn đáp án đúng nhất

Đối với hoạt động trải nghiệm, bài tự luận chủ yếu dùng để đo lường:

Đáp án: Khả năng ứng dụng

Câu 4: Chọn câu đúng nhất

Chức năng chính của câu dẫn:

Đáp án: Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất

Rubric - Tiêu chí đánh giá năng lực trong hoạt động trải nghiệm là công cụ:

Đáp án: cả hai đáp án trên

Câu 6: Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở lựa chọn phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động trong hoạt động trải nghiệm theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh bao gồm:

Đáp án: Cả A và B

Câu 7: Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền thông tin vào chỗ chấm (.....) để xác định nội dung đánh giá

Đáp án: Nội dung đánh giá là các biểu hiện của phẩm chất và năng lực đã được

Câu 8: Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền thông tin vào chỗ chấm (.....) để xác định nội dung câu hỏi - bài tập theo hướng phát triển năng lực

Đáp án: câu hỏi - bài tập theo hướng phát triển năng lực có nghĩa là không định hướng theo nội dung học trừu tượng mà luôn theo các tình huống thường ngày của học sinh. Nội dung các câu hỏi - bài tập mang tính tình huống, tính bối cảnh và tính thực tiễn. Do đó sẽ thường là những câu hỏi mở và những bài tập tình huống gắn với thực tiễn của các em nhằm kích thích khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và năng lực vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm sẵn có để giải quyết thành công, linh hoạt những vấn đề/tình huống trong cuộc sống thường ngày.

Câu 9: Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi - bài tập đọc được dùng trong bài học nhằm mục đích

Đáp án: Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền thông tin vào chỗ chấm (.....) để xác định đặc trưng của dạng câu hỏi - bài tập đóng trong Hoạt động trải nghiệm.

Câu hỏi - bài tập đóng: Là các câu hỏi - bài tập mà học sinh không cần tự trình bày câu trả lời mà lựa chọn từ những câu trả lời trước vì đây là dạng câu hỏi - bài tập 1 lựa chọn. Như vậy trong dạng câu hỏi - bài tập này, giáo viên đã biết câu trả lời, còn học sinh được cho trước câu hỏi. Các câu hỏi đóng thường có dạng: Ai? làm gì? Ở đâu?

Câu 11: Chọn đáp án đúng nhất

Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo các nguyên tắc

Đáp án: Loại câu hỏi, số lượng câu hỏi, nội dung câu hỏi Câu 12: Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá định kì về nội dung học Hoạt động trải nghiệm theo thông tư 27/2020 - TT-BGDĐT bao gồm các mức

Đáp án: Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành

Câu 13: Chọn đáp án đúng nhất

Việc xây dựng kế hoạch đánh giá trong một chủ đề bao gồm các bước:

Đáp án: Phân tích yêu cầu cần đạt, lập kế hoạch, thiết kế và sử dụng câu cụ đánh giá

Câu 14: Chọn đáp án đúng nhất

Khung năng lực là:

Đáp án: Sắp xếp các chỉ số hành vi theo chiều tăng dần

Câu 15: Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Điền thông tin vào chỗ chấm (....)

Thông qua Rubric, người dạy có được những thông tin đánh giá một cách khách quan, xác đáng giúp kiểm soát chặt chẽ sự tiến bộ của người học để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Câu 16: Chọn đáp án đúng nhất

Rubric - Tiêu chí đánh giá năng lực trog Hoạt động trải nghiệm gồm 2 phần:

Đáp án: đánh giá phát triển năng lực, mức độ phát triển năng lực theo tiêu chí đánh giá

Câu 17: Chọn đáp án đúng nhất

Để thiết kế Rubric - Tiêu chí đánh giá năng lực trong Hoạt động trải nghiệm, giáo viên cần nghiên cứu kĩ:

Đáp án: tất cả các đáp án trên

Câu 18: Chọn đáp án đúng nhất

Sử dụng kết quả đánh giá theo khung năng lực trong Hoạt động trải nghiệm nhằm:

Đáp án: Cả ba đáp án trên

Trên đây là nội dung chi tiết của Đáp án trắc nghiệm Mô đun 3. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 Tiểu Học

Đánh giá bài viết
7 75.273
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm