Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 Tiểu học - Tất cả các môn

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 Tiểu học giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời bài tập cuối khóa Mô đun 3 GVPT, nắm vững kiến thức để hoàn thành khóa tập huấn Mô đun 3 đạt kết quả cao.

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Toán

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây đúng về ưu điểm phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

Có khả năng đo lường được các mục tiêu cần thiết và đo lường tốt ở mức độ hiểu, tổng hợp, đánh giá.

Có ưu điểm nổi bật là tốn ít thời gian đánh giá và có độ tin cậy cao.

Có tính khách quan và hạn chế được sự phụ thuộc chủ quan của người chấm.

Bao quát được toàn bộ nội dung chương trình học.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây không đúng khi phát biểu về hình thức đánh giá thường xuyên ?

Đánh giá diễn ra trong quá trình dạy học.

Đánh giá chỉ để so sánh HS này với HS khác.

Đánh giá nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học.

Đánh giá vì sự tiến bộ của người học.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Theo thang nhận thức của Bloom, mẫu câu hỏi nào sau đây được sử dụng để đánh giá mức độ vận dụng của HS ?

Em sẽ thay đổi những nhân tố nào nếu....?

Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo .... ?

Em có thể mô tả những gì xảy ra .....?☑ 

Em sẽ giải thích như thế nào về....?

5. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm câu hỏi/bài tập theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS?

Tích cực hóa hoạt động ứng học kiến thức toán học vào thực tiễn cuộc sống

Gợi mở những con đường và giải pháp khác nhau

Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập không thực hiện được.  

Phân hoá nội tại

6. Chọn đáp án đúng nhất

Bài kiểm tra đánh giá định kì môn Toán được thực hiện vào các thời điểm:

Cuối học kì I, cuối năm học đối với lớp 4, lớp 5

Giữa học kì I, cuối năm học đối với lớp 1, lớp 2

Giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học

Cuối học kì I, cuối năm học. Riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kì vào giữa học kì I, giữa học kì II.☑ 

7. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá định kì năng lực, phẩm chất HS tiểu học theo các mức sau:

Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành.

Tốt, khá, trung bình, yếu.

Tốt, đạt, chưa đạt.

Tốt, đạt, cần cố gắng.☑ 

8. Chọn đáp án đúng nhất

Thu thập các minh chứng liên quan đến kết quả học tập của HS trong quá trình học để cung cấp những phản hồi cho HS và GV biết những gì đã làm được so với mục tiêu là

Khái niệm đánh giá thường xuyên.

Mục đích của đánh giá thường xuyên.☑ 

Nội dung của đánh giá thường xuyên.

Phương pháp đánh giá thường xuyên.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, “Nêu được câu trả lời cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn” là chỉ báo ở tiểu học của năng lực thành tố nào sau đây?

Năng lực mô hình hoá toán học  

Năng lực giải quyết vấn đề toán học

Năng lực giao tiếp toán học

Năng lực tư duy và lập luận toán học.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức nào dưới đây không sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS?

Tổ chức khóa bồi dưỡng tập trung

Tổ chức bồi dưỡng qua mạng.

Tổ chức thiết kế chủ đề dạy học.☑ 

Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn.

11. Chọn đáp án đúng nhất

Sau khi tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ học tập, GV thường thu thập và lưu giữ các sản phẩm học tập của học sinh làm căn cứ để đánh giá quá trình học tập của từng học sinh. Việc làm này của GV là sử dụng phương pháp đánh giá nào sau đây?

Phương pháp quan sát.

Phương pháp vấn đáp.

Phương pháp kiểm tra viết.

Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập.☑ 

12. Chọn đáp án đúng nhất

Trong quá trình dạy học, GV thường xuyên ghi chép những điểm mạnh, điểm yếu nổi bật của từng học sinh để làm căn cứ đánh giá. GV đã sử dụng công cụ đánh giá nào dưới đây?

Phiếu quan sát.☑ 

Bảng hỏi ngắn

Bài kiểm tra

Bài tập tình huống.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Từ yêu cầu cần đạt “Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường các đại lượng đã học” thiết kế câu hỏi/bài tập mức độ:

Biết

Hiểu

Vận dụng ☑ 

Sáng tạo

14. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, chỉ báo “Thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản” tương ứng với thành tố năng lực nào?

Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực giao tiếp toán học ☑ 

Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin “ ………. là hoạt động đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và một số biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh” là:

Đánh giá định kì

Đánh giá thường xuyên

Đánh giá bằng phương pháp quan sát

Đánh giá bằng phương pháp viết

16. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là đúng với ưu điểm của phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan:

Hiệu quả trong việc đo lường khả năng diễn đạt, sắp xếp trình bày, đưa ra ý tưởng mới

Phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người chấm

Giúp nâng cao tính khách quan, độ giá trị và tin cậy cho kiểm tra, đánh giá. ☑ 

Khả năng bao phủ kiến thức không cao, đánh giá được số lượng ít HS trong cùng một thời điểm.

17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, “Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận” là chỉ báo ở tiểu học của thành tố năng lực nào?

Năng lực giao tiếp toán học

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực tư duy và lập luận toán học ☑ 

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống “……. bao gồm nhiều nhánh, mỗi nhánh lại có nhiều phần khác nhau và được thể hiện thông qua đường phát triển từng thành tố của năng lực toán học” là:

Năng lực toán học

Đường năng lực

Đường phát triển năng lực toán học ☑ 

Đường phát triển

19. Chọn đáp án đúng nhất

Từ yêu cầu cần đạt “Nhận biết ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn” thiết kế câu hỏi ở mức độ:

Biết  

Hiểu

Vận dụng

Sáng tạo

20. Chọn đáp án đúng nhất

Các dạng câu hỏi/bài tập bằng phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan bao gồm:

Vấn đáp, quan sát

Câu hỏi nhiều lựa chọn, điền khuyết, viết

Câu hỏi ghép đôi, câu hỏi nhiều lựa chọn, câu điền khuyết, câu đúng sai.  

Câu hỏi đóng, câu hỏi mở.

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Tiếng Việt

Câu 1. Năng lực nào là năng lực chính yếu ở môn Tiếng Việt cấp tiểu học?

Đáp án: Năng lực ngôn ngữ

Câu 2 và 3: Đ, Đ, S, Đ, S

Câu 4. Đ S Đ S S

Câu 5. Đọc câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn sau:

Vì sao trong đoạn thơ thứ hai của bài Sao không về Vàng ơi! bạn nhỏ lại cảm thấy cái cổng rộng?

A. Vì cái cổng đã được làm rộng hơn

B. Vì cái cổng không đóng cánh cửa

C. Vì cái cổng không có con Vàng nằm chắn lối ra vào

D. Vì cái cổng được lau sạch

Câu hỏi trên đã vi phạm lỗi nào về kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn?

Đáp án: Các câu trả lời cần có độ dài tương đương

Câu 6. Đọc câu hỏi tự luận sau:

Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu nói về bài thơ Lượm.

Câu hỏi trên đã vi phạm lỗi nào về kĩ thuật viết câu hỏi tự luận?

Đáp án: Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và mức độ cần đo

Câu 7. Việc thử đề kiểm tra viết (dùng để kiểm tra định kì) do giáo viên soạn trên một số học sinh được chọn ngẫu nhiên là việc làm trong bước nào của quá trình biên soạn đề kiểm tra viết?

Đáp án: Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra

Câu 8. Công cụ đánh giá nào có ưu thế trong đánh giá quá trình viết của học sinh?

Đáp án: Bảng kiểm

Câu 9. Kĩ thuật nào sau đây không phải kĩ thuật đánh giá bằng kiểm tra viết:

Đáp án: Phiếu quan sát

Câu 10. Hình thức vấn đáp nào phù hợp để sử dụng trước, trong và sau bài học nhằm kiểm tra kiến thức, kĩ năng của HS một cách nhanh gọn, kịp thời?

Đáp án: Hình thức vấn đáp kiểm tra

Câu 11. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong các câu sau:

(tự đánh giá, thang đo, đánh giá, bảng kiểm tra)

Chỗ khác của bảng kiểm với thang đo là: Bảng kiểm tra chỉ ra các mức độ của một kĩ năng, một hành vi còn thang đo chỉ yêu cầu trả lời câu hỏi Có hay Không, Kĩ năng hay Hành vi cần đo. Bảng kiểm không chỉ là công cụ dùng cho GV đánh giá kết quả học của HS, mà còn là công cụ dùng cho HS tự đánh giá kết quả học của bản thân và đánh giá lẫn nhau.

Câu 12. Đ Đ S Đ S Đ

Câu 13. Chọn HS – Xác định…- Chọn HS

Câu 14. 1 C, 2A, 3B

Câu 15. Đúng

Câu 16. Hồ sơ học tập giúp GV đánh giá được:

TL: Sự tiến bộ của HS trong một thời gian học

Câu 17. Những Tiêu chí đưa ra để quan sát phải là những yêu cầu cần đạt của kĩ năng thực hiện hoặc năng lực

Những mô tả trong thang đo phải là những bằng chứng có thể trực tiếp quan sát được

Các mức độ mô tả trong thang đo phải được định nghĩa rõ ràng

Câu 18. Câu trả lời

1. Tái hiện các hình ảnh, chi tiết trong văn bản.

2. Suy luận được các thông điệp trong văn bản.

3. Đánh giá giá trị của văn bản

4. Vận dụng các tri thức đã học trong văn bản vào tình huống thực tiễn

Câu 19. Câu trả lời

1. Kể lại một câu chuyện đơn giản dựa vào gợi ý.

2. Nhớ được trình tự sự việc, trình tự miêu tả.

3. Kể, tả được những trải nghiệm của bản thân.

4. Kể chuyện, thuật việc, miêu tả có xen nhận xét, cảm xúc, lí lẽ

Câu 20. Năng lực Ngôn ngữ

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Lịch sử - Địa lý

Câu 1: Những phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubric) trong dạy Lịch sử và Địa lý ở trường Tiểu học?

Đáp án: Ưu điểm nổi bật của phiếu đánh giá theo tiêu chí là đánh giá được khả năng tổ chức, diễn tả và bảo vệ quan điểm của người học.

Câu 2: Nhận định nào sau đây là đúng về đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học?

Đáp án: Là đánh giá kết quả đầu ra và quá trình dẫn đến kết quả học sinh đạt được.

Câu 3: Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy môn Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học cần dựa trên cơ sở nào sau đây?

Đáp án: yêu cầu cần đạt của chương trình.

Câu 4: Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực Lịch sử và Địa lí của học sinh tiểu học?

Đáp án: là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực Lịch sử và Địa lí mà học sinh cần hoặc đã đạt được.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí trường tiểu học?

Đáp án: Hồ sơ học tập công cụ đánh giá thông qua việc ghi chép những sự kiện thường nhật trong quá trình tiếp xúc với người học.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng câu hỏi mở để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí trong trường tiểu học?

Đáp án: Sử dụng câu hỏi mở để đánh giá mang lại sự khách quan và mất ít nhiều thời gian chấm điểm.

Câu 7: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất để tổ chức cho học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng về kỹ năng sử dụng các công cụ Địa lý?

Đáp án: Bảng kiểm.

Câu 8: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất để kiểm tra, đánh giá khả năng phân tích, mô tả các mối quan hệ Địa lý của học sinh?

Đáp án: Câu hỏi tự luận.

Câu 9: Những phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng bảng kiểm để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lý ở trường tiểu học?

Đáp án: Bảng kiểm là bộ sưu tập có hệ thống các hoạt động học tập của học sinh trong thời gian liên tục.

Câu 10: Theo quan điểm đánh giá năng lực, đánh giá kết quả học tập cần tập trung vào hoạt động đánh giá nào sau đây?

Đáp án: Vận dụng sáng tạo kiến thức.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng với đặc điểm của loại hình đánh giá đánh giá định kì? Đáp án: Thường được tiến hành sau một giai đoạn giáo dục/học tập nhằm xác nhận kết quả ở thời điểm cuối của giai đoạn đó.

Câu 12: Lợi thế của phương pháp quan sát trong kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông là.

Đáp án: Thu thập thông tin cần đánh giá kịp thời, nhanh chóng.

Câu 13: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá thái độ, hành vi của người học?

Đáp án: Thang đo dạng đồ thị.

Câu 14: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động nhóm của người học?

Đáp án: Thang đo dạng số.

Câu 15: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá khả năng trình bày ý kiến của bản thân và thuyết phục người khác của học sinh?

Đáp án: Phiếu đánh giá theo tiêu chí.

Câu 16: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc thu nhập thông tin và tích cực hóa hoạt động học tập của người học ở trên lớp?

Đáp án: Câu hỏi mở.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là biểu hiện của "đánh giá là học tập"?

Đáp án: Thường thực hiện trong suốt quá trình học tập.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đáp án: Mục đích của đánh giá năng lực là xác định việc đạt kiến thức, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Âm nhạc

Câu 1. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Câu hỏi, kiểm tra đánh giá năng lực học sinh tiểu học môn Âm nhạc cần dựa trên các yêu cầu cần đạt của các mạch nội dung trong trong chương trình môn Âm nhạc 2018, đúng hay sai?

 • Đúng
 • Sai

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình môn Âm nhạc tiểu học 2018 có mô tả mấy mấy mức độ trong khung năng lực? chọn đáp án đúng.

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá học sinh tiểu học môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh:

 • Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh
 • Đánh giá khả năng HSvận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn
 • Đánh giá của GV với HS, HS với HS và đánh giá đồng đẳng
 • Đánh giá ở mọi thời điểm
 • Tất cả các đáp án trên

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá học sinh tiểu học môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đánh giá khả năng học sinh vận dụng kiến thức vào:

 • Bối cảnh giả định
 • Bối cảnh thực
 • Cả hai đáp án trên

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học môn Âm nhạc:

 • Định tính
 • Định lương
 • Cả hai đáp án trên 

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy nhóm phương pháp được sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Âm nhạc.

 • 2
 • 3
 • 4

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra ngắn bao gồm:

 • Đặt câu hỏi
 • Câu hỏi, bài tập tương tác nhanh
 • Cả hai phương án trên

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy nhắc lại ý nghĩa của bài hát em vừa học là dạng câu hỏi nào?

 • Câu hỏi gợi mở
 • Câu hỏi tổng kết
 • Câu hỏi củng cố

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Đặc điểm của câu hỏi, bài tập theo hướng phát triển năng lực là:

 • Đánh giá sự tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình tham gia vào các hoạt động học tập .
 • Đánh giá sự hứng thú, tự tin, trách nhiệm của học sinh khi thực hiện các hoạt động học tập
 • Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nhóm
 • Đánh giá việc vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào bối cảnh
 • Tất cả các đáp án trên

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Âm nhạc sửa dụng hình thức nào?

 • Đánh giá thường xuyên
 • Đánh giá định kỳ bằng điểm số

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng.

 • Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá được phẩm chất và năng lực chung của hoc sinh. 
 • Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá được các phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù môn học

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc thường sử dụng dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào sau đây?

 • Câu hỏi đúng, sai
 • Câu hỏi nhiều lựa chọn
 • Câu hỏi điền khuyết
 • Câu hỏi ghép đôi
 • Tất cả đáp án trên

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy mức độ khi xây dựng dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Âm nhạc?

 • 3
 • 4

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ cụ thể khi xây dựng câu hỏi kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh được biểu hiện như thế nào?

 • Biết - hiểu - vận dụng, sáng tạo
 • Hiểu - biết - vận dụng, sáng tạo

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ giúp tường minh hóa quá trình thu thập chứng cứ để tăng cường tính khách quan hóa trong đánh giá sự tiến bộ của HS là công cụ nào?

 • Kiểm tra ngắn
 • Rubric

Câu 16. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Thu thập bằng chứng thông qua sản phẩm học tập và quan sát các hành vi của HS trên cơ sở sử dụng Rubric làm tham chiếu có đúng không?

 • Đúng
 • Sai

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xác định đường năng lực môn Âm nhạc cho học sinh có ý nghĩa gì cho GV?

 • Điều chỉnh phương pháp dạy học
 • Điều chỉnh phương pháp đánh giá

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng phương pháp dạy học nào dưới đây để nâng cao hiệu quả trong dạy và học:

 • Sử dụng phương pháp dạy học đa phương tiện để giúp học sinh cảm nhận trọn vẹn và tạo hứng thú, say mê khi tham gia các hoạt động học tập môn Âm nhạc
 • Sử dụng phương pháp dạy học Âm nhạc qua làm việc nhóm, giúp các em biết chia sẻ ý kiến, biết lắng nghe đồng thời phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác khi tham gia thảo luận, làm việc nhóm.
 • Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, giúp học sinh tìm tòi, phát hiện, khám phá. hình thành phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong học tập
 • Tích cực khai thác dạy học Âm nhạc qua hoạt động trải nghiệm góp phần hình thành phát triển hầu hết các năng lực và phẩm chất theo yêu cầu cần đạt của chương trình.
 • Tất cả các phương pháp trên

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy kĩ thuật trong nhóm phương pháp quan sát được sử dụng trong kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc cho học sinh? Chọn đáp án đúng

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Em học tập được những gì qua chủ đề đã học là dạng câu hỏi nào? Chọn đáp án đúng

 • vấn đáp củng cố
 • vấn đáp gợi mở
 • vấn đáp tổng kết 

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Đạo Đức

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung môn Đạo đức gồm những mặt nào?

 • Giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kinh tế.
 • Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục kinh tế.
 • Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục pháp luật.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt về các năng lực được phát triển qua dạy học môn Đạo đức là biểu hiện của những năng lực nào?

 • Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.
 • Quá trình học sinh tư duy trong quá trình học tập.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, trắc nghiệm khách quan có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.
 • Tư duy của học sinh.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Bài kiểm tra tự luận trong dạy học môn Đạo đức có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.
 • Quá trình học sinh tư duy trong quá trình học tập.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, phương pháp quan sát có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • Những biểu hiện năng lực theo quy định của chương trình giáo dục.
 • Thái độ, hành vi đạo đức của học sinh.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, phương pháp vấn đáp có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • Kiến thức, thái độ, kỹ năng, hành vi của học sinh, quá trình học sinh tư duy.
 • Kiến thức, thái độ, kỹ năng của học sinh, quá trình học sinh tư duy.
 • Kiến thức, thái độ, kỹ năng, hành vi của học sinh.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Những sản phẩm hoạt động có thể được đánh giá gồm những gì?

 • Các loại phiếu học tập; hiện thực được cải tạo; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động...
 • Các loại phiếu học tập; hiện thực được cải tạo; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động...; những đồ dùng, tiền bạc được học sinh quyên góp...
 • Các loại phiếu học tập; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động...; những đồ dùng, tiền bạc được học sinh quyên góp...

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Đạo đức gồm những nội dung gì?

 • Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo từng bài học, các yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.
 • Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo từng bài học, các yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.
 • Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung, các yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung đánh giá định kỳ bao gồm những gì?

 • Các biểu hiện về năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung, bài đã học, các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.
 • Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung, bài đã học, các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.
 • Các biểu hiện về phẩm chất và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung, bài đã học, các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Đặc điểm Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập của câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Đạo đức có những biểu hiện gì?

 • Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là cơ hội để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.
 • Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân học tập, sử dụng sai lầm như là cơ hội để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.
 • Khuyến khích cá nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là cơ hội để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình nhận thức có những mức độ nào?

 • Phản hồi thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.
 • Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, cung cấp thông tin.
 • Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi, bài tập tự luận có những nhược điểm gì?

 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc trả lời câu hỏi, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá có thể thiếu chính xác.
 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá có thể thiếu chính xác.
 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc trả lời câu hỏi, việc đánh giá có thể thiếu chính xác.

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Trắc nghiệm khách quan có ưu điểm gì?

 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học sinh cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, có thể kiểm tra và đánh giá trên quy mô số lượng học sinh lớn.
 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học sinh cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, có thể kiểm tra và đánh giá nhanh.
 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học sinh cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, có thể kiểm tra và đánh giá nhanh trên quy mô số lượng học sinh lớn

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch đánh giá một chủ đề trong môn Đạo đức, giáo viên có thể tiến hành theo những bước cơ bản nào?

 • Xác định mục tiêu, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.
 • Xác định mục tiêu, thời gian tổ chức đánh giá, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.
 • Xác định mục tiêu, thời gian tổ chức đánh giá, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Đường phát triển năng lực trong môn Đạo đức gồm mấy mức độ?

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Năng lực Nhận thức chuẩn mực hành vi có những chỉ báo nào?

 • Nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật thường gặp phù hợp với lứa tuổi và sự cần thiết của việc thực hiện theo các chuẩn
 • Có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè.
 • Nhận biết được sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác; trách nhiệm của bản thân và của nhóm trong hợp tác nhằm đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày.
 • Cả 3 ý trên.

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Để sử dụng các kết quả kiểm tra, đánh giá nhằm ghi nhận sự tiến bộ của học sinh, cải tiến chất lượng học tập và đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên có thể tiến hành như thế nào?

 • Sử dụng kết quả để đánh giá học sinh đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực; tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn đến các câu trả lời sai; đề xuất các biện pháp để có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học sinh đặt ra các kế hoạch học tập phù hợp để hướng đến mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.
 • Sử dụng kết quả để đánh giá học sinh đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực, dự đoán các khả năng dẫn đến sai lầm của học sinh thông qua việc phân tích các câu hỏi có nhiều câu trả lời sai; tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn đến các câu trả lời sai; đề xuất các biện pháp để có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học sinh đặt ra các kế hoạch học tập phù hợp để hướng đến mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.
 • Sử dụng kết quả để đánh giá học sinh đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực, dự đoán các khả năng dẫn đến sai lầm của học sinh thông qua việc phân tích các câu hỏi có nhiều câu trả lời sai; đề xuất các biện pháp để có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học sinh đặt ra các kế hoạch học tập phù hợp để hướng đến mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Mức chưa hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

 • Chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • Chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học và chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • Chưa thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học, chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

 • Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?
 • Thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn Đạo đức và có biểu hiện cụ thể về các thành phần của năng lực môn Đạo đức.
 • Thực hiện được các yêu cầu học tập của môn Đạo đức hoặc có biểu hiện cụ thể về các thành phần của năng lực môn Đạo đức.
 • Thực hiện được các yêu cầu học tập của môn Đạo đức và có biểu hiện cụ thể về các thành phần của năng lực môn Đạo đức.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Mức hoàn thành tốt trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

 • Thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn Đạo đức hoặc thường xuyên có các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • Thực hiện tốt một số yêu cầu học tập của môn Đạo đức và thường xuyên có các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • Thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn Đạo đức và thường xuyên có các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Mĩ thuật

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh thể hiện được tình yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh không bao giờ tự tiện lấy đồ vật, tiền bạc của người thân, bạn bè, thầy cô và những người khác” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Trung thực

d) Trách nhiệm

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh có ý thức sinh hoạt nề nếp” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh có hành vi chăm sóc và bảo vệ cây xanh và các con vật có ích” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ  

d) Trách nhiệm

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, các bạn ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật và đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh tự làm được những công việc của mình ở nhà và ở trường theo sự phân công, hướng dẫn” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh tìm được những cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh thực hiện đúng kế hoạch học tập, lao động; không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học và các việc khác” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh; không e ngại nêu ý kiến cá nhân trước các thông tin khác nhau về sự vật, hiện tượng; sẵn sàng thay đổi khi nhận ra sai sót” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh nhận biết được chủ đề của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh biết trưng bày, giới thiệu sản phẩm mĩ thuật của cá nhân và nhóm học tập” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh biết vận dụng sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho học tập và đời sống” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh mô tả được một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lý tạo hình ở sản phẩm, tác phẩm mi thuật trong thực hành, thảo luận và liên hệ thực tiễn” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ 

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, quy trình đánh giá quan sát được thực hiện qua mấy bước?

a) 2 bước

b) 3 bước

c) 4 bước

d) 5 bước

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, việc “xác định thời gian quan sát”, “xác định địa điểm quan sát” nằm trong bước thứ mấy trong quy trình đánh giá quan sát?

a) Bước 1

b) Bước 2

c) Bước 3

d) Không nằm trong bước nào.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Trong 4 mệnh đề sau đây, mệnh đề nào không đúng về tổ chức, hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả học tập môn mĩ thuật:

a) Là phương pháp mà học sinh đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của mình trên cơ sở các bằng chứng và tiêu chí rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

b) Là phương pháp mà giáo viên đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của học sinh trên cơ sở các bằng chứng và tiêu chí rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

c) Là phương pháp mà bạn bè đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của bạn mình trên cơ sở các bằng chứng và tiêu chí rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

d) Là phương pháp mà phụ huynh đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của con em mình trên cơ sở các bằng chứng và tiêu chí rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Chon 1 phương án không đúng trong các phương án sau đây khi thực hiện đánh giá kết quả học tập môn mĩ thuật của học sinh qua “Hồ sơ học tập:

a) Hồ sơ học tập giúp học sinh thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của mình để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

b) Hồ sơ học tập giúp giáo viên thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của học sinh để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

c) Hồ sơ học tập giúp phụ huynh thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của con em mình để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

d) Hồ sơ học tập không thể giúp học sinh thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của mình để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi sau đây thuộc loại câuhỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Trong các con vật sau đây, con vật nào có 4 chân?

a) Con mèo; b) Con cá; c) Con gà; d) con rắn

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi sau đây thuộc loại câuhỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Con mèo có 2 chân?

a) Đúng; b) Sai

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi sau đây thuộc loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Dùng nét để nối các từ ở cột A sao cho đúng với từ ở cột B

A

B

Bông hoa

Màu xanh

Lá cây

Màu đỏ

Con mèo

Có 4 chân

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi 

d) Câu điền khuyết

Câu 23. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi sau đây thuộc loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Con mèo có…….. chân. Con gà có….. chân, còn con cá thì không có chân

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết 

Câu 24. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Đánh giá đầu vào là một hình thức đánh giá để biết được điểm xuất phát của học sinh về phẩm chất, năng lực và các yếu tố khác liên quan đến dạy học môn mĩ thuật khi học sinh bắt đâu tiếp cận chương trình mới, lớp học mới, chủ đề mới.

Đúng 

Sai

Câu 25. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Đánh giá hình thành được thực hiện thường xuyên trong quá trình dạy học các bài học, các chủ đề môn mĩ thuật. Đánh giá hình thành giúp giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh, từ đó điều chỉnh một cách thường xuyên kế hoạch dạy học, phương pháp dạy học.

Đúng  

Sai

Câu 26. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Hình thức đánh giá tổng kết là hoạt động nhằm xem xét kết quả đạt được về phẩm chất và năng lực của học sinh ngay khi học sinh bắt đầu tham gia vào quá trình học tập 01 chủ đề mĩ thuật

Đúng

Sai

Câu 27. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Đánh giá đồng đẳng trong dạy học mĩ thuật là 1 phương pháp đánh giá, trong đó các nhóm học sinh có cùng độ tuổi hay cùng lớp sẽ đánh giá quá trình học tập cũng như kết quả sản phẩm, bài tập tạo hình của nhau

Đúng 

Sai

Câu 28. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Đánh giá đồng đẳng trong dạy học mĩ thuật không chỉ cung cấp thông tin về kết quả học sinh sau khi được đánh giá mà còn phản ánh được năng lực của người đánh giá về sự hiểu biết, sự trung thực và sự sáng tạo, linh hoạt, trí tưởng tượng và sự đồng cảm

Đúng

Sai

Câu 29. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Sổ nhật ký giáo viên theo dõi quá trình hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh qua học tập môn mĩ thuật là 1 công cụ trong phương pháp đánh giá quan sát

Đúng

Sai

Câu 30. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Thang đo là 1 công cụ được sử dụng để thu thập các dữ liệu về hành vi, kỹ năng và thái độ có thể quan sát được của học sinh.

Đúng

Sai

Câu 31. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

“Bảng kiểm” là một công cụ cần thiết trong phương pháp đánh giá theo quan sát

Đúng

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Công nghệ thông tin

Tham khảo ngân hàng Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Công nghệ thông tin tại đây: Ngân hàng câu hỏi phần Công nghệ thông tin Mô đun 3 Tiểu học

................................

Trên đây là nội dung chi tiết của Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 Tiểu học - Tất cả các môn. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 Tiểu Học

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 THCS

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 THPT

Đánh giá bài viết
38 9.286
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm