Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 11 chương 4 năm 2018 - 2019 trường Đoàn Thượng - Hải Dương

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
THPT ĐOÀN THƯỢNG
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GT CHƯƠNG IV
NĂM HỌC
2018 - 2019
Môn: TOÁN 11
Thời gian làm bài : 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A.
1
5 2 3
lim
2
2 1
x
x
x
B.
2
2
3 2 1
lim
4 16
x
x x
x
C.
3
0
1 1 1
lim
6
x
x x
x
D.
3
2
1
1
lim
1 12
x
x x
x
Câu 2: Cho hàm số
y f x
liên tục trên khoảng
; a b
. Điều kiện cần đủ để hàm số liên tục trên
đoạn
là ?
A.
lim
x a
f x f a
lim
x b
f x f b
.
B.
lim
x a
f x f a
lim
x b
f x f b
.
C.
lim
x a
f x f a
lim
x b
f x f b
.
D.
lim
x a
f x f a
lim
x b
f x f b
.
Câu 3: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là
1
?
A.
2
1
2 1
1
lim
x
x
x
B.
2
1
1
lim
x
x
x

C.
2
1
1 3
lim
1
x
x x
x
D.
x
x
x
11
lim
0
Câu 4: Tính tổng: S = 1 +
1 1 1
...
3 9 27
A.
2
1
B. 1 C. 2 D.
2
3
Câu 5: Cho hàm số
2
3 2
2
2
3 2
x x
khi x
f x
x
x a khi x
.
Với giá trị nào của
a
thì hàm số đã cho liên tục trên
?
A. 0 B. 1 C.
5
D.
3
Câu 6: Cho hàm số
2
3
, 1
2
, 0 1
1
sin , 0
x x
x
f x x
x
x x x
. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
Mã đề 787
A.
f x
liên tục trên
\ 0;1
. B.
f x
liên tục trên
.
C.
f x
liên tục trên
\ 0
. D.
f x
liên tục trên
\ 1
.
Câu 7:
2
4 1 2
lim
2 3
n n
n
bằng
A.
. B.
3
2
. C. 2. D. 1.
Câu 8: Tính giới hạn: lim
)1(
1
...
3.2
1
2.1
1
nn
A. 1 B.
2
3
C. 0 D.
2
Câu 9: Tính giới hạn
2
2
5 6
lim
2
x
x x
I
x
.
A.
0
I
. B.
1I
. C.
1I
. D.
5
I
.
Câu 10: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
I
.
1
1
x
f x
x
liên tục với mọi
1x
.
II
.
sinf x x
liên tục trên
.
III
.
x
f x
x
liên tục tại
1x
.
A. Chỉ
I
II
. B. Chỉ
I
III
.
C. Chỉ
I
đúng. D. Chỉ
II
III
.
Câu 11: Với k là số nguyên dương, c là hằng số. Kết quả của giới hạn
lim
k
x
c
x

là:
A. B. 0
C. D.
0
k
x
Câu 12: Hàm nào trong các hàm số sau không có giới hạn tại điểm
A.
2
y x
B.
1
3
y
x
C.
1
2
y
x
D.
1
2
y
x
Câu 13: Với k là số nguyên dương. Kết quả của giới hạn
0
lim
k
x x
x
là:
A. B.
0
k
x
C. D. 0
Câu 14: Tính giới hạn
1 1 1 1
lim ...
1.2 2.3 3.4 1
n n
.
A.
1
. B.
2
. C.
3
2
. D.
0
.
Câu 15: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là

?
A.
3 4
lim
2
x
x
x

B.
2
3 4
lim
2
x
x
x
C.
3 4
lim
2
x
x
x

D.
2
3 4
lim
2
x
x
x
Câu 16: Giả sử ta có
lim
x
f x a

lim
x
g x b

. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
lim
x
f x
a
g x b

. B.
lim . .
x
f x g x a b

.
C.
lim
x
f x g x a b

. D.
lim
x
f x g x a b

.
Câu 17: Giới hạn của hàm số nào dưới đây có kết quả bằng 1?
A.
2
1
3 2
lim
1
x
x x
x

B.
2
1
3 2
lim
1
x
x x
x

C.
2
2
3 2
lim
2
x
x x
x

D.
2
1
4 3
lim
1
x
x x
x

Câu 18: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là
1
2
?
A. lim
2
2
2 nn
nn
; B. lim
n
n
32
32
; C. lim
12
3
32
n
nn
; D. lim
3
2
3
n
n
Câu 19: Cho hàm số
2
4
f x x
. Chọn câu đúng trong các câu sau:
(I)
f x
liên tục tại
2
x
.
(II)
f x
gián đoạn tại
2
x
.
(III)
f x
liên tục trên đoạn
2;2
.
A. Chỉ
II
. B. Chỉ
I
III
.
C. Chỉ
I
. D. Chỉ
II
III
Câu 20: Tính giới hạn:
2 2 2
1 1 1
lim 1 1 ... 1
2 3 n
.
A.
1
. B.
1
4
. C.
3
2
. D.
1
2
.
Câu 21: Cho phương trình
3
4 4 1 0.x x
Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt.
B. Phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm trong
2;0 .
C. Phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm trong
1 1
; .
2 2
D. Phương trình đã cho chỉ có một nghiệm trong khoảng
0;1 .
Câu 22: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là 0 ?
A. lim
nn
n
32.3
12
; B. lim
nn
n
2
1
2
3
; C. lim
3
2
2
312
nn
nn
D. lim
n
n
21
32
;
Câu 23: Với k là số nguyên dương chẵn. Kết quả của giới hạn
lim
k
x
x

là:
A. B. 0
C.
0
k
x
D.
Câu 24: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là 0?

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 chương 4

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 11 chương 4 năm 2018 - 2019 trường Đoàn Thượng - Hải Dương. Nội dung tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 11 chương 4 năm 2018 - 2019 trường Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
10 690
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm