Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THP Nam Hà - Đồng Nai

Trang 1/2 - Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT NAM HÀ
ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG 5
Ngày kim tra 18/04/2019
Thi gian làm bài:45 phút(không k thi gian phát đề)
Mã đề thi 132
Câu 1: Cho đồ thị

2
1
x
Hy
x
điểm
M
H tung độ
4
. Phương trình tiếp tuyến của

H
ti đim
M
dạng
axyb
, khi đó
2
ba
bằng
A.
6
B.
19
C. 1 D. 1
Câu 2: Đạo hàm cuả hàm số
3
32 32yx xx
bằng biểu thức có dạng
2
b
ax c
x

. Khi đó
4abc
A.
12
B.
10
C.
16
D.
8
Câu 3: Đạo hàm của hàm số
2sin3 5cos2yxx
là biểu thức có dạng
cos3 sin 2axbx
. Khi đó
2
b
a
A.
5
6
B.
5
6
C.
5
2
D.
5
2
Câu 4: Đạo hàm của hàm số
2tanyxx
là biểu thức có dạng
2
tan x+
cos
bx
a
x



. Khi đó mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
2
a
b

B.
2
a
b
C.
1
a
b

D.
1
a
b
Câu 5: Trên đồ thị của hàm s
1
1
y
x
có điểm M sao cho tiếp tuyến tại đó cùng với các trục tọa độ tạo thành một tam
giác có diện tích bằng 2. Khi đó M có tung độ
A.
3
M
y  B. 4
M
y C. 3
M
y D. 4
M
y 
Câu 6: Cho hàm số
322
11.yx m x mx
Gọi d tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại điểm có hoành độ bằng 1
. Tổng các giá trị của tham số m bằng bao nhiêu để tiếp tuyến d song song với đường thẳng ∆ :
43
yx
A.
2
B.
4
C.
2
D.
4
Câu 7: Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình
32
241
s
ttt
trong đó
t
tính bằng
giây,
tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi
2t
A.
25 /ms
B.
24 /ms
C.
16 /ms
D.
26 /ms
Câu 8: Cho hàm số
sin 2
y
x
. Đẳng thức nào sau đây là đúng với mọi
x
?
A.
40yy


B.
2
2
4yy

C.
40yy


D.
.tan2yy x
Câu 9: Cho hàm số
22
2sin 3cos
f
xxx .Khi đó
3
6
a
f
b



, mệnh đề nào sau đây sai?
A.
7ab
B.
.10ab
C.
5ab
D.
22
29ab
Câu 10: Đạo hàm cuả hàm s
2
21
1
x
x
y
x

bằng biểu thức có dạng

2
2
1
ax bx c
x

. Khi đó
..abc
A.
6
B.
2
C.
2
D.
6
Câu 11: Cho hàm s
32
44yx x x
có đồ thị (C) . Gọi
12
,
x
x hoành độ các điểm M, N trên
C
, tại đó tiếp
tuyến của
C
vuông góc với đường thẳng
2019yx
. Khi đó
12
.
x
x bằng
A.
4
3
B.
8
3
C.
5
3
D.
8
3
Câu 12: Cho hàm số
1
y
x
. Tính
(2)y

A.
1
27
B.
1
4
C.
3
8
D.
3
8
Trang 2/2 - Mã đề thi 132
Câu 13: Đạo hàm của hàm số
2
cot 2yx là biểu thức có dạng
cos 2
sin 2
n
ax
x
. Khi đó
a
n
A.
2
3
B.
4
3
C.
4
3
D.
2
3
Câu 14: Cho hàm số
1sinxfx
. Chọn kết quả đúng
A.

cos
1sinx
x
df x dx
B.

cos
21 sinx
x
df x dx
C.

cos
1sinx
x
df x dx
D.

cos
21 sinx
x
df x dx
Câu 15: Cho hàm số

3
5141fx x x
.Tập nghiệm của phương trình

0fx

A.
1
B.
1; 2
C.
;0
D.
Câu 16: Đạo hàm cuả hàm s
23
1
x
y
x
bằng biểu thức có dạng

2
1
a
x
. Khi đó mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
0;2a
B.
5; 0a 
C.
2;6a
D.
6; 1a 
Câu 17: Đạo hàm của hàm số
2sin 3cosyxx
là biểu thức có dạng
sinx bcosxa
. Khi đó
22
ab
A.
5
B.
1
C.
14
D.
5
Câu 18: Đạo hàm của hàm số
6
2
3yxx là biểu thức có dạng

2
3
n
ax x bx c . Khi đó
..abc n
A.
7
B.
17
C.
1
D.
8
Câu 19: Đạo hàm của hàm số
2
32yxx là biểu thức có dạng
2
ax
232
b
xx

. Khi đó
ab
A.
1
B.
2
C.
4
D.
1
Câu 20: Cho hàm số

2019
22019
01 2 2019
1 a x+a x +....+a xfx x a . Tính tổng
1 2 3 4 2019
2 3 4 .... 2019Sa a a a a
A.
2018
2S
B.
2019
2S
C.
2018
2019.2S
D.
2019
2019.2S
Câu 21: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
() 3
f
xxx x tại điểm hoành độ
0
1x  có dng
ax+by
khi đó
22
ab
A.
73
B.
55
C.
50
D.
60
Câu 22: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
2
34
3
x
yx

có hệ số góc
9k 
có phương trình dạng
9
y
xb
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
13b 
B.
14b 
C.
12b
D.
14b
Câu 23: Cho hàm s
3
3
y
xx
có đồ thị (C). Gọi là đưng thẳng đi qua điểm A(1;-2 ) có hệ số góc
m
. Tổng
các giá trị
m
để ∆ tiếp xúc đồ thị (C ) là.
A.
9
4
B.
0
C.
1
2
D.
3
2
Câu 24: Cho hàm số
.sin
y
xx
. Tìm hệ thức đúng
A.
2cos
yy
x


B.
2cos
yy
x


C.
2cos
yy
x


D.
2cos
yy
x


Câu 25: Cho hàm số
32
3(2)yx mx m xm . Tổng các giá trị của tham số m nguyên để
0,yx

A.
1
B.
2
C.
2
D.
1
---------------------
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THP Nam Hà - Đồng Nai. Tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THP Nam Hà - Đồng Nai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm