Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Âm nhạc trường tiểu học Thành Long, Tuyên Quang năm 2016 - 2017

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn Âm nhạc

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn Âm nhạc trường tiểu học Thành Long Tuyên Quang năm 2016 - 2017 có đáp án kèm theo gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận theo nghị quyết mà Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp trường môn Âm nhạc.

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Mĩ thuật trường tiểu học Thành Long, Tuyên Quang năm 2016 - 2017

Đề thi giáo viên dạy giỏi phần thi kiểm tra năng lực trường tiểu học Thành Long, Tuyên Quang năm 2016 - 2017

Đề thi giáo viên dạy giỏi trường tiểu học Phan Bội Châu, Đồng Nai năm 2016 - 2017

PHÒNG GD&ĐT HÀM YÊN

TRƯỜNG TH THÀNH LONG

Họ và tên GV:.....................................

Dạy khối lớp:.......................................

Điểm trường:.......................................

Thứ.............ngày........tháng 12 năm 2016

BÀI THI KIỂM TRA NĂNG LỰC

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016- 2017

(Dành cho giáo viên dạy Âm nhạc)

THỜI GIAN: 120 PHÚT

(Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM VỀ HIỂU BIẾT VĂN BẢN QUY ĐỊNH

(5 điểm, mỗi câu 0,5 điểm)

Đồng chí hãy khoanh vào chữ cái in hoa đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo" là:

A. Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.
B. Tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động của xã hội.
C. Có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp.
D. Cả 2 câu b và c.

Câu 2: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học là gì?

A. Tất cả trẻ em đều được đi học cấp tiểu học.
B. Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ 11 tuổi HTCT tiểu học.
C. Tất cả trẻ em khuyết tật được đi học cấp tiểu học.
D. Hình thành những cơ sở ban đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để tiếp tục học.

Câu 3: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Đánh giá định kỳ về học tập theo mấy mức, đó là các mức nào?

A. 03 mức: Hoàn thành (T), Hoàn thành (H), chưa hoàn thành (C).
B. 02 mức: Hoàn thành (H), Chưa hoàn thành (C).
C. 03 mức: Tốt (T), Đạt (Đ), Cần cố gắng (C).
D. 02 mức: Đạt (Đ), Chưa Đạt (C).

Câu 4: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, đánh giá định kì về học tập của học sinh vào những thời điểm nào trong năm học?

A. Giữa học kì I, giữa học kì II.
B. Cuối học kì I, cuối năm học.
C. Đầu năm học, cuối học kì I, cuối năm học.
D. Giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II, cuối năm.

Câu 5: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên về học tập của học sinh vào thời điểm nào?

A. Giữa học kì I, giữa học kì II
B. Đánh giá trong quà tình học tập, rèn luyện.
C. Giữa học kì I, giữa học kì II, cuối học kì I, cuối năm.
D. Cuối học kì I, cuối năm.

Câu 6: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 về Điều lệ trường tiểu học, quy định tuổi của học sinh tiểu học là:

A. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 11 tuổi.
D. Tuổi của học sinh tiểu học từ 7 đến 11 tuổi.
C. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi.
D. Tuổi của học sinh tiểu học từ 7 đến 14 tuổi.

Câu 7: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, ai là người quan trọng nhất trong việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét về học tập của học sinh?

A. Giáo viên.
B. Giáo viên kết hợp với học sinh.
C. Cha mẹ học sinh.
D. Giáo viên kết hợp với cha mẹ học sinh.

Câu 8: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, đánh giá định kỳ bằng điểm số những môn học nào ở cuối học kỳ I và cuối học kỳ II đối với tất cả các lớp 1, 2, 3, 4, 5?

A. Toán, Tiếng Việt.
B. Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.
C. Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ.
D. Tất cả các môn học ở Tiểu học.

Câu 9: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Đánh giá định kỳ về năng lực, phẩm chất theo mấy mức, đó là các mức nào?

A. 02 mức: Hoàn thành (H), Chưa hoàn thành (C).
B. 02 mức: Đạt(Đ), Chưa Đạt (C).
C. 03 mức: Tốt (T), Đạt (Đ), Cần cố gắng (C).
D. 03 mức: Hoàn thành (T), Hoàn thành (H), chưa hoàn thành (C).

Câu 10: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí: "...Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu, công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo..." thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học?

A. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo.
B. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.
C. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo.
D. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN

(2 điểm, mỗi câu 1 điểm)

Câu 1: Đ/c hãy nêu mục tiêu dạy học của môn Âm nhạc ở Tiểu học?

Câu 2: Đ/c hãy trình bày đầy đủ, về trình tự các bước dạy một bài hát của môn Âm nhạc ở Tiểu học?

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm, mỗi câu 1 điểm)

Câu 1: Đồng chí hãy nêu Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo?

Câu 2: Đồng chí hãy nêu một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Âm nhạc ở tiểu học Thành Long, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM VỀ HIỂU BIẾT VĂN BẢN QUY ĐỊNH

(5 điểm, mỗi câu 0,5 điểm).

Đồng chí hãy khoanh vào chữ cái in hoa đặt trước câu trả lời đúng:

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Đáp án

A

D

A

D

B

C

A

B

C

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN (2 điểm, mỗi câu 1 điểm)

Câu 1: Mục tiêu dạy học của môn Âm nhạc ở trường Tiểu học là:

  • Dạy môn âm nhạc không nhằm đào tạo các em thành những người hành nghề âm nhạc mà mục đích chính là thông qua môn học để tác động vào đời sống tinh thần của các em góp phần cùng các môn học khác thực hiện mục tiêu của nhà trường phổ thông và mục tiêu cấp học.
  • Hình thành và phát triển năng lực cảm thụ của học sinh, tạo cho các em một trình độ văn hóa âm nhạc nhất định góp phần giáo dục toàn diện cà hài hòa nhân cách.
  • Rèn luyện một số kỹ năng đơn giản về ca hát và tập đọc nhạc, bước đầu biết hát diễn cảm.
  • Khích lệ HS hăng hái tham gia các hoạt động âm nhạc. Làm cho đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh tạo điều kiện cho các em bộc lộ rõ phát triển năng khiếu.

Câu 2: Trình tự các bước dạy một bài hát của môn Âm nhạc ở TH:

- Giới thiệu bài hát:

+ Giáo viên cần giới thiệu những nội dung sau: (Giới thiệu về nội dung bài hát; Đặc điểm nghệ thuật; Thể loại của bài hát; Xuất xứ của bài hát; Tác giả của bài hát).

- Hát mẫu: Bước "Hát mẫu" có thể được thực hiện bằng hai hình thức:

+ Cho nghe băng mẫu; GV trình bày; Yêu cầu: GV hát tốt nhiệt tình, giàu sức biểu hiện để gây được ấn tượng mạnh đối với các em.

+ Sử dung nhạc cụ vừa đệm vừa hát sẽ giúp cho các em cảm thụ bài hát một cách đầy đủ, thú vị.

- Đọc lời ca: Viết sẵn lời ca lên bảng hoặc bảng phụ cho học sinh đọc rõ ràng, đúng chính tả. Có thể cho đọc theo hình tiết tấu của bài.

- Luyện thanh: Luyện trên một nguyên âm nào đó, hướng dẫn học sinh đọc từ thấp đến cao và ngược lại theo các nguyên âm: A, Ô, U.

- Dạy hát từng câu: Dạy hát theo lối móc xích

- Ôn luyện củng cố: (Hát đúng nhịp độ quy định của bài, những chỗ cần hát nhanh dần, chậm dần, ngân tự do. . Phát âm rõ các âm tiết , các từ của lời ca; Lấy hơi và ngắt hơi đúng chỗ; Hát đồng đều hoà giọng; Tập ngân dài giữ độ vang; Hát kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp; Tập hát bè đơn giản; Tập hát đối đáp, hát có lĩnh xướng và hát đồng ca; Hát kết hợp vận động phụ hoạ; Hát nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng, GV chú ý giữ nhịp cho HS trong quá trình ca hát. Khi thuộc có thể hát kết hợp vỗ tay theo các hình tiết tấu).

III. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm, mỗi câu 1 điểm)

Câu 1: Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là:

- Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

- Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Câu 2: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Âm nhạc ở tiểu học Thành Long, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang là:

- Người giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu, tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ môn Âm nhạc ở Tiểu học.
Rèn luyện cho học sinh đứng và ngồi đúng tư thế khi ca hát, cách cầm nhạc cụ gõ.

- Vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học sử dụng thành thạo đồ dùng dạy học sẵn có đồng thời biết tự làm và sử dụng bộ nốt nhạc bằng nam châm và các nhạc cụ gõ đệm của môn âm nhạc.

- Phải hiểu rõ trình độ và năng lực, hoàn cảnh và sở thích của từng em cũng như tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.

- Phân loại được các đối tượng học sinh, người giáo viên mới có thể áp dụng những pháp dạy học phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh, với từng cá thể học sinh, phải thường xuyên tuyên dương, khen ngợi khích lệ kịp thời.

- Giáo viên phải lập kế hoạch dạy học và thiết kế giáo án một cách khoa học, có sự tích hợp giữa kiến thức các môn học và các lớp học với nhau phối hợp hoạt động học Âm nhạc với các hoạt động ngoài giờ lên lớp để làm phong phú hình thức, nội dung học tập, đồng thời phát hiện khả năng âm nhạc của cá nhân...

IV. Giáo viên trình bày, chữ viết đúng chính tả, đúng mẫu chữ Tiểu học, sạch, đẹp: (1 điểm)

* Lưu ý, ở Câu 2: Đồng chí hãy nêu Những biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học mà bản thân đang thực hiện tại lớp mình phụ trách (theo môn dạy)? Giáo viên tùy đối tượng học sinh Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành để liên hệ thực tế đưa ra biện pháp cụ thể. Người chấm cần linh hoạt.

Đánh giá bài viết
1 9.715
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm