Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút. Chúng tôi đã cập nhật đáp án để bạn đối chiếu kết quả sau khi làm bài. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 (nâng cao) năm học 2014 - 2015 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân 1kg khoai chứa 20% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là:

A. 81g B. 180g C. 162g D. 90g

Câu 2: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A, B cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được 6,8 gam muối duy nhất và 4,04 gam hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nhau. Công thức cấu tạo của 2 este là:

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
C. C2H3COOCH3 và C2H3COOC2H5 D. HCOOC2H5 và HCOOC3H7

Câu 3: Một loại mỡ chứa 60% panmitin và 40% stearin. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam mỡ trên thu được 220,8 gam glixerol. Giá trị của m là:

A. 2015,04g B. 439,56g C. 1876,46g D. 2778,98g

Câu 4: Khi thuỷ phân xenlulozơ ta thu sản phẩm cuối cùng là:

A. frutozơ B. glucozơ C. glucozơ và fructozơ D. saccarozơ

Câu 5: Ứng với CTPT C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân có khả năng tham gia phản ứng xà phòng hóa với NaOH tạo Natri fomiat?

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 6: Chất tham gia phản ứng tráng gương là:

A. xenlulozơ. B. saccarozơ. C. Tinh bột. D. glucozơ.

Câu 7: Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất?

A. Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 B. Phản ứng với Na
C. Phản ứng với Cu(OH)2 D. Phản ứng với H2/t0

Câu 8: Chọn phát biểu đúng:

A. Chất béo luôn là chất rắn ở nhiệt độ thường.
B. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo
C. Chất béo là dieste của glixerol với axit béo
D. Chất béo là trieste của rượu etylic với axit béo

Câu 9: Xà phòng hóa hoàn toàn 106,08g một trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 11,04g glixerol và muối của một loại axit béo Y. Y là:

A. Axit stearic B. Axit oleic C. Axit linoleic D. Axit panmitic

Câu 10: Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là?

A. C4H9OH B. C3H7COOH C. CH3COOC2H5 D. HCOOCH3

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Glucozơ và andehit fomic. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng giảm 7,6 gam so với ban đầu. Giá trị của m là:

A. 9g B. 4,5g C. 7,2g D. 6g

Câu 12: Tính chất nào sau đây không phải là của glucozơ?

A. Ít tan trong nước B. Tác dụng với H2/Ni
C. Tác dụng với AgNO3/NH3 D. Có vị ngọt

Câu 13: Câu nào đúng trong các câu sau: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về:

A. Thành phần phân tử. B. Phản ứng thuỷ phân.
C. Cấu trúc mạch phân tử. D. Tính tan trong nước.

Câu 14: Este có công thức CH3COOCH=CH2 tác dụng với chất nào say đây:

A. NaOH, Br2, HBr, trùng hợp, AgNO3/NH3, O2, H2O/HCl
B. Na, NaOH, HBr, Br2, trùng hợp, AgNO3/NH3
C. NaOH, NaHCO3, Br2, trùng hợp, O2, KOH, HBr
D. H2O/HCl, NaOH, Br2, trùng hợp, O2, KOH, HBr

Câu 15: Từ 16,2 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là:

A. 26,73. B. 33,00. C. 29,70. D. 25,46.

Câu 16: Dãy các chất nào sau đây đều không có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Glucozơ, fructozơ. B. Tinh bột, saccarozơ.
C. Tinh bột, xenlulozơ. D. Xenlulozơ, saccarozơ.

Câu 17: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là:

A. 324. B. 486. C. 405. D. 297.

Câu 18: Để chuyển một chất béo lỏng thành chất béo rắn người ta cho chất béo phản ứng với?

A. Br2. B. NaOH/t0 C. KOH/t0 D. H2/Ni,t0

Câu 19: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm axit panmitic và axit stearic, số trieste tối đa thu được là:

A. 4 B. 3 C. 6 D. 7

Câu 20: Công thức cấu tạo của glucozơ có:

A. 3 nhóm OH B. 4 nhóm OH C. 5 nhóm OH D. 6 nhóm OH

Câu 21: Công thức tổng quát của este được tạo thành từ axit ankanoic và ankanol là:

A. CnH2nCOOCmH2m (n ≥ 0; m ≥ 1) B. CnH2n-1COOCmH2m+1 (n ≥ 1; m ≥ 1)
C. CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0; m ≥ 1) D. CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 1; m ≥ 1)

Câu 22: Thủy tinh hữu cơ hay plexiglas là loại chất nhựa dẻo, có đặc tính là rất bền, cứng và trong suốt, không bị vỡ vụn khi va chạm và bền với nhiệt. Ngoài ra nó cũng bền với nước, axit, bazơ, xăng, ancol nhưng bị hòa tan trong benzen, đồng đẳng của benzen, xeton, este. Nhờ những tính chất đặc biệt như trên nên thủy tinh hữu cơ được chuyên dùng để chế tạo các sản phẩm như: Kính trong các máy móc nghiên cứu; kính dùng trong xây dựng, nhà ở; dùng làm các đồ gia dụng trong gia đình như: Ly hủy tinh, hũ thủy tinh, tô dĩa chén thủy tinh, bình hoa thủy tinh,...Ngoài ra, thủy tinh hữu cơ còn dùng để làm kiếng cho máy bay và ô tô; kính bảo hiểm đặc biệt là ứng dụng làm răng giả, xương giả trong y học.

Thuỷ tinh hữu cơ có thể được điều chế từ monome nào sau đây?

A. Etyl metacrylat B. Axit metacrylic C. Metyl metacrylat D. Axit acrylic

Câu 23: Làm bay hơi 3,7 gam este nó chiếm thể tích bằng thể tích của 1,6 gam O2 trong cùng điều kiện. Este trên có số đồng phân là:

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 24: Cho 12g axit axetic tác dụng với 4,6g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng). Sau phản ứng thu được 4,4g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:

A. 50%. B. 75% C. 25%. D. 40%.

Câu 25: Cho các tính chất: Tan trong nước, vị ngọt, tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tác dụng với H2/Ni, t0, bị thủy phân trong môi trường axit. Số tính chất của glucozơ là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 26: Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết tinh bột?

A. AgNO3/NH3 B. I2 C. Cu(OH)2 D. Br2

Câu 27: Khi đốt cháy hoàn toàn một este X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol là 1:1. X không thể là:

A. C4H6O2 B. C2H4O2 C. C3H6O2 D. C5H10O2

Câu 28: Chất thuộc loại đisaccarit là:

A. xenlulozơ. B. glucozơ. C. saccarozơ. D. fructozơ.

Câu 29: Geranyl axetat (3,7-đimetylocta-2,6-đien etanoat) là một hợp chất có mùi hoa hồng, trong tự nhiên có trong tinh dầu hoa hồng. Geranyl axetat được sử dụng chủ yếu như là một thành phần của nước hoa cho các loại kem và xà phòng với vai trò là thành phần hương liệu. Trong danh mục chất của Cục Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ nó được xếp vào nhóm "nhìn chung được công nhận là an toàn".

Công thức phân tử của Geranyl axetat là:

A. C12H20O2 B. C12H20O4 C. C10H16O2 D. C11H22O2

Câu 30: Cho m kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men, thu được 211,6kg rượu etylic. Biết hiệu suất lên men là 80%. Tính m

A. 646,875kg B. 862,875kg C. 826,875kg D. 396kg

-------- HẾT -------

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12

SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A
ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 12
1. B
2. A
3. A
4. B
5. B
6. D
7. D
8. B
9. B
10. D
11. D
12. A
13. C
14. D
15. A
16. A
17. C
18. D
19. C
20. C
21. C
22. C
23. D
24. A
25. B
26. B
27. A
28. C
29. A
30. A
Đánh giá bài viết
1 5.932
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm