Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 5 trang
ĐỀ THI: 501
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐỀ THI MÔN: TOÁN - LỚP 11
Thời gian làm bài 90 phút; Không kể thời gian giao đề./.
Câu 1: Từ các chữ số
0,1,2,3,5
có thể lập thành bao nhiêu số tự nhiên gồm
4
chữ số đôi một khác nhau
và không chia hết cho 5?
A.
120.
B.
72.
C.
69.
D.
54.
Câu 2: Chọn khẳng định sai: Trong khoảng
2 ; 2 ,
2
k k k Z
:
A. Hàm số
tany x
là hàm số đồng biến. B. Hàm số
là hàm số nghịch biến
C. Hàm số
cosy x
là hàm số nghịch biến. D. Hàm số
coty x
là hàm số đồng biến.
Câu 3: Trong phép tịnh tiến theo
1; 2v
, biểu thức tọa độ của ảnh là:
A.
' 1, ' 2x x y y
B.
' 1, ' 2x x y y
C.
' 2, ' 1x x y y
D.
' 2, ' 1x x y y
Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(1;3), B(-3;4), C(0;3). Tìm tọa độ điểm M sao cho
2 3MC MA MB
A.
11 9
( ; )
2 2
M
B.
5 9
;
2 2
M
C.
11 9
( ; )
2 2
M
D.
5 9
;
2 2
M
Câu 5: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
A.
3 sin 2 cos 2 2x x
B.
3sin 4cos 5x x
C.
sin cos
4
x
D.
3 sin cos 3x x
Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng
2 2
: 0, 0d ax by c a b
. Vectơ nào sau đây là một
vectơ pháp tuyến của đường thẳng
d
?
A.
;n b a
B.
;n a b
C.
;n b a
D.
;n a b
Câu 7: Phương trình:
3(sin cos ) sin 2 1 0x x x
có nghiệm là:
A.
kx
4
B.
kx
6
C.
kx
3
D.
kx
3
2
Câu 8: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
7 2cos( )
4
y x
lần lượt là:
A.
2 à 7v
B.
2 à 2v
C.
4 à 7v
D.
5 à 9v
Câu 9: Xác định m để phương trình mcos
2
x – msin2x – sin
2
x + 2 = 0 có nghiệm.
A.
2
1
m
m
B.
0
2
m
m
C.
13 m
D.
2
3
2
1
m
Câu 10: Giá trị nào của
m
thì phương trình
2
3 3 1 0m x m x m
(1) có hai nghiệm phân biệt?
A.
 
3
; 1; \ 3
5
m
. B.
3
;1
5
m
.
C.
3
;
5
m

. D.
\ 3m
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 11: Điều kiện để phương trình
.sin 3cos 5m x x
có nghiệm là:
A.
B.
4m
C.
4
4
m
m
D.
4 4m
Câu 12: Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 6. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau được
lập thành từ các số đã cho?
A. 105 B. 180 C. 168 D. 120
Câu 13: Số nghiệm của phương trình
sin cos2 0x x
trên khoảng
0;2
là :
A .3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 14: Trong mp Oxy, cho đường thẳng d:
2 2 0x y
). Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực
hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ
2; 2v
và phép đối xứng tâm O sẽ biến đường thẳng d thành
đường nào?
A.
2 8 0x y
B.
2 8 0x y
C.
2 2 0x y
D.
2 6 0x y
Câu 15: Giá trị lớn nhất của hàm số
2
1 2cos cosy x x
trên đoạn
;
là:
A.
5
B.
0
C.
2
D.
3
Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) ảnh của đường tròn
2 2
2 4 4x y
qua phép vị tự tâm O
tỉ số
1
2
k
có phương trình là:
A.
2 2
1 2 4x y
B.
2 2
1 2 4x y
C.
2 2
1 2 1x y
D.
2 2
1 2 1x y
Câu 17: Cho 10 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ- không, có điểm đầu và điểm cuối là các
điểm đã cho.
A. 10! B. 45 C. 90 D. 30
Câu 18: Hàm số y = 1 + sin
2
x có chu kì tuần hoàn là:
A. T =
B. T = 2
C. T = 4
D. T =
2
Câu 19: Trong mp Oxy cho điểm A(2; -4). Phép vị tự tâm O tỉ số
1
2
k
biến A thành điểm nào trong các
điểm sau?
A.
' 4;8A
B. A’(1;-2) C.
' 1;2A
D.
' 4; 8A
Câu 20: Tổng các nghiệm (nếu có) của phương trình:
2 1 2x x
bằng:
A. 5 B. 1 C. 6 D. 2
Câu 21: Cho tập
A ;2 
,
B [-1;4)
. Xác định các tập hợp
A B
A.
2;5
B.
1;10
C.
[ 1;2)
D.
[2;5)
Câu 22: Điều kiện xác định của hàm số
1
sin cos
y
x x
A.
2x k
B.
4
x k
C.
2
x k
D.
x k
Câu 23: Nghiệm của phương trình
cos
0
1 sin
x
x
A.
2
2
x k
B.
2
2
x k
C.
2
x k
D.
x k
Câu 24: Tam giác
ABC
cos B
bằng biểu thức nào sau đây?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
2 2 2
.
2
b c a
bc
B.
2
1 sin .B
C.
2 2 2
.
2
a c b
ac
D.
cos( ).A C
Câu 25: Phương trình
2
2sin 2 sin 7 1 sinx x x
đưa về phương trình tích được phương trình tương
đương là:
A.
cos 4 1 2sin3 0x x
. B.
2cos4 1 sin 3 0x x
.
C.
cos 4 1 sin3 0x x
. D.
cos 2 1 sin3 0x x
.
Câu 26: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
,Oxy
cho hai đường thẳng
1
: 2 3 1 0d x y
2
: 2 0.d x y
Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến
1
d
thành
2
.d
A. 0. B. 4 C. 1 D. Vô số
Câu 27: Hàm số nào sau đây có đồ thị nhận Oy làm trục đối xứng?
A. y = (2x + 1)cosx B. y = (x
2
+ 1)sinx C. y =
xx 2cot.
D. y = (x
3
+ x).tanx
Câu 28: Cho hình bình hành ABCD tâm O, phép quay
0
; 180Q O
biến đường thẳng AD thành đường
thẳng:
A. CD B. BC C. BA D. AC
Câu 29: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
sinx 2cos 3
2 cos
x
y
x
A.
2
min ;maxy 2
3
y
. B.
2
min ;maxy 2
3
y
C.
1 3
min ;maxy
2 2
y
D.
1 3
min ;maxy
2 2
y
Câu 30: Nghiệm của phương trình cos7xcos5x –
3
sin2x = 1 – sin7xsin5x là:
A.
Zk
kx
kx
3
B.
Zk
kx
kx
4
C.
Zk
kx
kx
2
2
3
D.
Zk
kx
kx
2
4
Câu 31: Phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục bé bằng 6 là:
A.
2 2
1
64 36
x y
B.
2 2
1
9 16
x y
C.
2 2
1
8 6
x y
D.
2 2
1
16 9
x y
Câu 32: Có bao nhiêu số có 2 chữ số, mà tất cả các chữ số đều lẻ?
A. 10 B. 20 C. 60 D. 25
Câu 33: Phương trình
0
2x
sin 60 0
3
có nghiệm là:
A.
3
x k
B.
x k
C.
5 3
2 2
k
x
D.
3
2 2
k
x
Câu 34: Biết rằng N là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hoành độ của M N đối nhau, tung độ của M N đối nhau.
B. Hoành độ của M N bằng nhau, tung độ của M N đối nhau.
C. Hoành độ của M N đối nhau, tung độ của M N bằng nhau .
D. Hoành độ của M N bằng nhau, tung độ của M N bằng nhau.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 2 mã đề, mỗi đề được tổng hợp gồm 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Toán nhé. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 226
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm