Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm học 2019-2020

Trang 1/3 - Mã đề 114
S GD&ĐT HÀ NI
TRƯNG THPT KIM LIÊN
ĐỀ KIM TRA HC K I MÔN TOÁN LP 11
Năm học 2019 - 2020
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
PHN I. TRC NGHIM (5,0 điểm – Thời gian làm: 45 phút)
Phn làm bài ca hc sinh
Đim
Câu
ĐA
Câu
ĐA
Câu
ĐA
Câu
ĐA
Câu
ĐA
1
6
11
16
21
2
7
12
17
22
3
8
13
18
23
4
9
14
19
24
5
10
15
20
25
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm?
A.
2
sin sin 6 0xx+ −=
. B.
.
C.
2
cot cot 5 0xx +=
. D.
2cos2 cos 3 0xx −=
.
Câu 2. Tìm chu kỳ tuần hoàn của hàm số
sinyx=
.
A.
T
π
=
. B.
0T =
. C.
2T
π
=
. D.
2
T
π
=
.
Câu 3. Tìm hệ số của
3
x
trong khai triển của biểu thức
( )
8
12x
.
A.
448
. B. 56. C.
56
. D.
448
.
Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d phương trình
3 30xy−=
. Phép biến hình
được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm
( )
2;3I
tỉ số
1k =
và phép tịnh tiến theo vectơ
( )
1; 3v
biến
đường thẳng d thành đường thẳng d’. Viết phương trình đường thẳng d.
A.
3 30xy+=
. B.
3 30xy++=
. C.
3 30xy+−=
. D.
3 30xy−=
.
Câu 5. Đội tuyển học sinh giỏi môn toán của trường THPT Kim Liên gồm có: 5 học sinh khối 10; 5 học sinh
khối 11; 5 học sinh khối 12. Chọn ngẫu nhiên 10 học sinh từ đội tuyển đi tham dự kỳ thi AMC. Có bao nhiêu
cách chọn được học sinh của cả ba khối và có nhiều nhất hai học sinh khối 10?
A. 50. B. 500. C. 501. D. 502.
Câu 6. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tất cả các chữ số đều là số lẻ?
A. 25. B. 20. C. 10. D. 50.
Câu 7. Tìm số nghiệm trong khoảng
( )
;
ππ
của phương trình
sin cos2xx=
.
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 8. Tìm tập giá trị của hàm số
cos 2019
4
yx
π

=


.
A.
[ ]
1;1
. B.
22
;
22



. C.
2; 2


. D.
[ ]
2019;2019
.
Câu 9. Tính giá trị của tổng
1 2 3 2018
2019 2019 2019 2019
...TCCC C=++ +
.
A.
2019
2T =
. B.
2019
22T =
. C.
2019
21T =
. D.
2019
3T =
.
Mã đề 114
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/3 - Mã đề 114
Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ
( )
3; 2v
biến đường tròn
( )
22
: 20Cx y y+−=
thành đường tròn
( )
'C
. Tìm tọa độ tâm I’ của đường tròn
( )
'C
.
A.
( )
' 3; 3I
. B.
( )
' 3;1I
. C.
( )
' 3; 1I
. D.
( )
' 3;3I
.
Câu 11. Phương trình
3sin cos 1xx+=
tương đương với phương trình nào sau đây?
A.
1
sin
32
x
π

+=


. B.
1
cos
32
x
π

−=


.
C.
1
sin
62
x
π

−=


. D.
1
cos
62
x
π

+=


.
Câu 12. Từ các chsố
0;1;2;3;4;5
thể lập được bao nhiêu số chẵn bốn chữ số các chữ số đôi một
khác nhau.
A. 156. B. 240. C. 180. D. 106.
Câu 13. Tìm tập xác định của hàm số
tanyx=
.
A.
\|
2
kk
π
π

+∈



. B.
{ }
\ 2|kk
π

.
C.
{ }
\|kk
π

. D.
\ 2|
2
kk
π
π

+∈



.
Câu 14. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?
A.
sinyx x=
. B.
2
sinyx=
. C.
cos3yx=
. D.
2 cos2yx x=
.
Câu 15. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên khoảng
3
;
22
ππ



?
A.
cosyx=
. B.
sinyx=
. C.
cotyx=
. D.
tanyx=
.
Câu 16. Cho các hình vẽ sau:
Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
Trong các hình trên, hình nào có trục đối xứng và đồng thời có tâm đối xứng?
A. Hình 3. B. Hình 2 và hình 3.
C. Hình 1. D. Hình 1 và hình 4.
Câu 17. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau, không song song thì chéo nhau.
C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
D. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì hoặc cắt nhau hoặc song song.
Câu 18. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt cho trước.
B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng cắt nhau cho trước.
C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước.
D. Qua bốn điểm phân biệt bất kỳ có duy nhất một mặt phẳng.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/3 - Mã đề 114
Câu 19. Cho hai đường tròn bằng nhau
( )
;IR
( )
';IR
với m I I’ phân biệt. bao nhiêu phép vị tự
biến
( )
;IR
thành
( )
';IR
?
A. Vô số. B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 20. Giải phương trình
cot 1x =
.
A.
( )
2
x kk
π
π
=−+
. B.
( )
4
x kk
π
π
=−+
.
C.
( )
x kk
ππ
=+∈
. D.
( )
2
4
x kk
π
π
=−+
.
Câu 21. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số sao cho trong mỗi số đó chữ số sau lớn hơn chữ số trước?
A.
6
9
C
. B.
6
9
A
. C.
6
10
A
. D.
6
10
C
.
Câu 22. Cho tứ diện ABCD
3
,
2
a
AB BC AC CD DB a AD= = = = = =
. Gọi M trung điểm của AB;
điểm O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Đường thẳng AO cắt mặt phẳng (MCD) tại G. nh diện
tích tam giác GAD.
A.
2
3.
32
a
. B.
2
3 3.
32
a
. C.
2
3 3.
16
a
. D.
2
3.
16
a
.
Câu 23. Đề kim tra một tiếtn toán của lớp 12A 25 câu trắc nghiệm, mỗi câu có bốn phương án trả lời
trong đó chỉ một phương án đúng. Một học sinh không học bài nên m bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi
câu một phương án. Tính xác suất để học sinh đó làm đúng đáp án 15 câu.
A.
25
15
4
. B.
15 10
25
25
.3
4
C
. C.
15 15
25
25
.3
4
C
. D.
15 10
25
20
.3
4
C
.
Câu 24. Tìm số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình
sin cos 8sin cos 1x x xx−+ =
trên đường tròn
lượng giác.
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 25. Khai triển đa thức
( )
10
9 10
0 1 9 10
12
...
33
P x x a ax ax a x

= + = + ++ +


. Tìm hệ số
k
a
( )
0 10;kk≤≤
lớn nhất trong khai triển trên.
A.
7
7
10
10
2
.
3
C
B.
7
7
10
10
2
1.
3
C+
C.
6
6
10
10
2
.
3
C
D.
8
8
10
10
2
.
3
C
------------- HẾT -------------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 6 trang và gồm 2 phần trắc nghiệm cùng với tự luận. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm học 2019-2020. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm thật nhiều tài liệu để ôn tập môn Toán nhé. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 746
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm