Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 được biên tập bám sát nội dung SGK Family and Friends 2 giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

I. Look at the pictures and matching:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

II. Fill in the blank: (Điền vào chỗ trống)

1. h__ll__

2. goo__ a__te__no__n

3. __welv__

4. M__n__ay

5. fa__h__r

6. __eac__er

III. Complete the dialogue: (Hoàn thành bài đôi thoại sau)

1. Mai: Hello, I________ Mai. What ____ your _______?

Nam: Hello, _________. I __________Nam.

_________ to ________ meet _________

Mai: Nice to _______ you, ___________

2. Miss Hien: __________ morning, My _________ is Miss Hien.

Bao: Good _________ ________ Hien. I ________ Bao

Nice _______ _________you.

Miss Hien: _________ to _________ ____________, too.

IV. Translate into English: (Dịch sang tiếng Anh)

1. Con cá

2. Cục tẩy, gôm

3. Thứ Bảy

4. Đói bụng

5. Ném, vứt

6. Nhảy

ĐÁP ÁN

I. Look at the pictures and matching:

1. c; 2. g; 3. f; 4. a; 5. e; 6. b; 7. d; 8. h

II. Fill in the blank

1. hello

2. good afternoon

3. twelve

4. Monday

5. father

6. teacher

III. Complete the dialogue:

Hello, I am Mai. What is your name?

Hello, Mai. I am Nam. Nice to meet you!

Nice to meet you, too.

Good morning, my name is Hien.

Good morning miss Hien. I am Bao. Nice to meet you.

Nice to meet you, too.

IV. Translate into English:

1. fish

2. eraser

3. Saturday

4. hungry

5. throw

6. jump

Trên đây là Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 10.837
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm