Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử trường Phan Ngọc Hiển lần 2 có đáp án

Trang 1/4 Mã đề 111
S GD&ĐT QUẢNG TR
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ
thi có 04 Trang)
ĐỀ THI TH TT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: KHOA HC XÃ HI
Môn: Lch s
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề
H và tên thí sinh:............................................................................
S báo danh:....................................................................................
Câu 1. Trong chiến dch Vit Bc thu - đông năm 1947, cách đánh nào đưc b đi ta s dng ph biến?
A. Đánh du kích, phc kích. B. Đánh tp trung quy mô ln.
C. Đánh đim, dit vin. D. Đánh công s kiên c.
Câu 2. S khác bit căn bn gia phong trào gii phóng dân tc châu Phi vi Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế gii
th hai là gì?
A. Châu Phi đu tranh chng ch nghĩa thc dân cũ, khu vc Mĩ La-tinh đu tranh chng ch nghĩa thc dân mi.
B. Lãnh đạo phong trào đu tranh châu Phi là giai cp vô sn, Mĩ La-tinh là giai cp tư sn dân tc.
C. Hình thức đấu tranh ở Châu Phi chủ yếu là khi nghĩa vũ trang, Mĩ La-tinh là đu tranh chính tr.
D. Châu Phi đu tranh chng ch nghĩa thc dân mi, khu vc Mĩ La-tinh đu tranh chng ch nghĩa thc dân cũ.
Câu 3. S ra đi ca hc thuyết Phucưđa đưc coi như là mc đánh du
A. s xác lp liên minh Mĩ - Nht. B. s tr v châu Á ca Nht Bn.
C. s xác lp mi quan h Nht Bn - Tây Âu. D. Nht Bn tr thành thành viên ca Liên hp quc.
Câu 4. “Mt tc không đi, mt li không ri là quyết tâm ca đng bào min Nam Vit Nam trong
A. Cuc đu tranh yêu cu M thi hành hip đnh Giơnevơ 1954.
B. Phong trào Đng Khi (1959 1960).
C. Cuc đu tranh chng và phá p chiến lưc (1961 1965).
D. Cuc đu tranh yêu cu M rút quân v c (1965 1968).
Câu 5. Trong nhng năm 1939 1945, Đng Cng sn Đông Dương thc hin vic tm gác khu hiu cách mng
rung đt nhm
A. tp trung mi ngun lc cách mng đ gii quyết vn đ dân tc.
B. lôi kéo tư sn, trung tiu đa ch tham gia cách mng.
C. tp hp rng rãi các lc lưng trong mt trn dân tc thng nht.
D. phân hóa, cô lp cao đ k thù đ tiến ti đánh đ chúng.
Câu 6. Ngh quyết Hi ngh (11 - 1939), Ban Chp hành Trung ương Đng Cng sn Đông Dương đã đánh du
c chuyn hưng quan trng ch đo cách mng là
A. đt nhim v gii phóng dân tc lên hàng đu. B. chng phát xít, chng chiến tranh.
C. đánh đ phong kiến và đánh đ đế quc. D. đu tranh chng chế đ phn đng thuc đa
Câu 7. Nhim v hàng đu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939 - 1945 là
A. lật đổ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh.
B. lật đổ chế độ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày.
C. đánh đcác giai cp bóc lt giành quyn t do dân ch.
D. đánh đuổi đế quốc và tay sai, gii phóng dân tc.
Câu 8. Năm 1936, Vit Nam các y ban hành đng đưc thành lp nhm mc đích gì ?
A. Lp ra các Hi Ái hu thay cho Công hi đ, Nông hi đ.
B. Chun b mi mt cho khi nghĩa giành chính quyn.
C. Biu dương lc lưng khi đón phái viên ca Chính ph Pháp.
D. Thu thp dân nguyn” tiến ti Đông Dương Đi hi.
Câu 9. Hi ngh toàn quc ca Đng Công sn Đông Dương din ra Tân Trào (Tuyên Quang) t ngày 14
15/8/1945 đã
A. tán thành ch trương Tng khi nghĩa giành chính quyn trong c c ca Đng.
B. đưa nhim v gii phóng dân tc lên hàng đu, tm gác khu hiu cách mng rung đt.
C. thành lp y ban khi nghĩa toàn quc và ban b lnh Tng khi nghĩa trong c c.
D. quyết đnh nhng vn đ quan trng v đi ni, đi ngoi sau khi giành đưc chính quyn.
Câu 10. Cách mng tháng Tám 1945 Vit Nam và cách mng Tháng Mưi Nga năm 1917 có đim ging nhau
nào sau đây?
Mã đề: 111
Trang 2/4 Mã đề 111
A. Gii phóng các dân tc b áp bc. B. Góp phn chng ch nghĩa phát xít.
C. Xóa b các giai cp bóc lt. D. Thành lp nhà nước công nông binh.
Câu 11. Đu năm 1945, vn đ quan trng hàng đu và cp bách nht đt ra trưc các cưng quc Đng minh là
A. T chc li thế gii sau chiến tranh.
B. Phân chia thành qu chiến thng gia các nưc thng trn.
C. Nhanh chóng đánh bi hoàn toàn các nưc phát xít.
D. Thành lp Liên hp quc đ duy trì hòa bình và an ninh thế gii.
Câu 12. Đ thúc đy s phát trin ca cao tràoKháng Nht cu nưc (1945) các tnh min Bc và Bc Trung
B, Đng Cng sản Đông Dương đã đ ra khu hiu
A. “Tch thu rung đt ca đế quc và Vit gian. B. Phá kho thóc, gii quyết nn đói”.
C. “Gim tô, gim tc, chia li rung công. D. “Đánh đ đa ch, chia rung đt cho dân cày.
Câu 13. S kin nào là mc m đu Cách mng tháng Hai 1917 Nga?
A. Cuộc bãi công ca ng nhân nổ ra khp thành ph. B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đng v phía cách mng.
C. Cuộc biu tình ca 9 vn n công nhân Pê---grat. D. Nga hoàng Ni--lai II tuyên bố thoái vị.
Câu 14. Nhn xét nào dưi đây là không đúng v cuc Cách mng tháng Tám năm 1945 Vit Nam?
A. Din ra vi s kết hp lc lưng chính tr và lc ng vũ trang
B. Din ra nhanh gn, ít đ máu, bng phương pháp hòa bình
C. Din ra vi s kết hp khi nghĩa c nông thôn và thành th
D. Đi t khi nghĩa tng phn tiến lên tng khi nghĩa.
Câu 15. Vit Nam, căn c đa trong Cách mng tháng Tám năm 1945 và hu phương trong cuc kháng chiến
chng thc dân Pháp (1945 - 1954) đu là
A. ch đóng quân ca lc lưng vũ trang ba th quân. B. ch da tt v tinh thn cho qun chúng cách mng.
C. nơi bo v đưc an toàn tuyt đi cơ quan đu não. D. nơi cung cp sc ngưi và sc ca cho tin tuyến.
Câu 16. Cương lĩnh chính tr đu tiên ca Đng Cng sn Vit Nam (1930) là mt cương lĩnh gii phóng dân tc
đúng đn và sáng to vì đã
A. khng đnh cách mng Vit Nam là b phn ca cách mng thế gii.
B. kết hp đúng đn vn đ dân tc và vn đ giai cp.
C. th hin rõ nguyn vng đc lp dân tc ca nhân dân Vit Nam.
D. kêu gi các dân tc trên thế gii đoàn kết chng ch nghĩa đế quc.
Câu 17. V đi ngoi, t năm 1945 đến năm 1975, Mĩ đã đt đưc kết qu nào sau đây?
A. M rng đưc phm vi nh hưng nhiu đa bàn trên thế gii.
B. Xây dựng được căn cứ quân sự ở tất cả các nước thuộc châu Á.
C. Thiết lập và duy trì được trật tự thế giới “một cực” ở khắp nơi.
D. Duy trì ách thng tr ca Mĩ tt c các thuc đa trên thế gii.
Câu 18. Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản (từ năm 1952) là
A. quan hệ chặt chẽ với Đông Nam Á. B. hp tác cht ch vi Trung Quc.
C. liên minh chặt chẽ với nước Mĩ. D. liên minh chặt chẽ với Tây Âu.
Câu 19 (NB): Ba mươi năm y chân không mi/ Mà đến bây gi mi ti nơi (T Hu), là hai câu thơ nói v s kin
A. Nguyn Ái Quc sang Liên Xô. B. Nguyn Ái Quc đến Trung Quc.
C. Nguyn Ái Quc sang Xiêm. D. Nguyn Ái Quc v c.
Câu 20. Nhân t ch yếu nào quyết đnh đến s phát trin và thng li phong trào gii phóng dân tc các nưc Á,
Phi và M Latinh sau Chiến tranh thế gii th hai?
A. S suy yếu ca các nưc thc dân phương Tây sau chiến tranh.
B. Thắng lợi của phe Đng minh trong chiến tranh chng phát xít.
C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.
D. Ý thc v đc lp t do và s ln mnh ca ni lc các nưc.
Câu 21. Sau Chiến tranh thế gii th hai, phong trào gii phóng dân tc trên thế gii din ra đu tiên khu vc nào?
A. Đông Bc Á. B. Bc Phi. C. Mĩ Latinh. D. Đông Nam Á.
Câu 22. Đng Cng sn Vit Nam ra đi là sn phm ca s kết hp gia
A. phong trào công nhân, phong trào tư sn và phong trào nông dân.
Trang 3/4 Mã đề 111
B. phong trào công nhân vi phong trào yêu nưc.
C. ch nga Mác Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nưc.
D. ch nga Mác Lênin vi phong trào công nhân.
Câu 23. Đnh ưc Henxinki là biu hin xu thế hòa hoãn gia các nưc tư bn ch nghĩa và xã hi ch nghĩa vì lí
do nào dưi đây?
A. To cơ chế gii quyết các vn đ liên quan đến hòa bình, an ninh châu Âu.
B. To cơ chế gii quyết các vn đ liên quan đến hòa bình, an ninh thế gii.
C. Gii quyết các vn đ liên quan đến hòa bình, an ninh châu Á.
D. Gii quyết các vn đ liên quan đến kinh tế, chính tr châu Âu.
Câu 24. Trong thi kì 1954 - 1975, đâu là mt trong các nguyên nhân trc tiếp Vit Nam tr thành nơi din ra s
kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”?
A. Nhân dân thế giới và phe xã hi ch nghĩa ng h Vit Nam đánh thng tư bn Mĩ.
B. Hiệp định Giơnevơ chia Việt Nam thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau.
C. Cuộc đối đầu giữa Đông - Tây và sự chi phối của cục diện thế giới hai cực, hai phe.
D. Vì độc lập, hòa bình và thống nhất, Việt Nam quyết đương đầu với thế lực xâm lược.
Câu 25. Cơ s nào đ B Chính tr Trung ương Đng quyết đnh đ ra kế hoch gii phóng hoàn toàn min Nam
cuối năm 1974 đầu năm 1975?
A. S suy yếu ca chính quyn Sài Gòn. B. S ln mnh ca quân Gii phóng min Nam.
C. Kh năng quay tr li hn chế ca Mĩ. D. So sánh lc lưng min Nam thay đi có li cho cách mng.
Câu 26. C hai cuc khai thác thuc đa ca thc dân Pháp Vit Nam (1897 1914) và (1919 - 1929) đu
A. làm nảy sinh khuynh hưng bo đng trong cuc gii phóng dân tc.
B. làm nảy sinh khuynh hướng cải cách trong cuộc vận động giải phóng.
C. bổ sung thêm các lực lượng yêu nước mới có tính cách mạng triệt để.
D. tạo nên cơ s thun li cho khuynh hưng cu nưc mi hot đng.
Câu 27. Hip đnh Giơnevơ năm 1954 v Đông Dương và Hip đnh Pari năm 1973 v Vit Nam đu
A. đánh du chm dt hoàn toàn cuc chiến tranh xâm lưc Vit Nam.
B. quy đnh v khu vc tp kết, thi gian chuyn quân, phm vi chiếm đóng.
C. là văn bn pháp lý công nhn các quyn dân tc cơ bn ca nhân dân Vit Nam.
D. phn ánh đy đ nhng thng li ca quân và dân ta trên chiến trưng.
Câu 28. Ngun nhân nào quyết đnh đến vic Nguyn Ái Quc xác đnh con đưng gii phóng dân tc theo
khuynh hưng cách mng vô sn?
A. Do tác đng ca thi đi mi.
B. Do yêu cu ca s nghip gii phóng dân tc.
C. Do thiên tài trí tu, nhãn quan chính tr sc bén ca Nguyn Ái Quc.
D. Do đi theo con đưng ca các bc tin bi.
Câu 29. Mc tiêu trc tiếp, trưc mt ca Đng Cng sn Vit Nam khi đ ra và thc hin đưng li đi mi t
tháng 12 - 1986 là
A. bưc đu khc phc hu qu ca chiến tranh. B. xóa b dn cơ chế qun lí quan liêu bao cp.
C. sm hoàn thành công cuc ci cách rung đt. D. đưa đt nưc ra khi tình trng khng hong.
Câu 30. Bin pháp cơ bn đưc Mĩ thc hin xuyên sut trong các chiến lưc chiến tranh nim Nam Vit Nam
(1961-1973) là
A. tiến hành chiến tranh tng lc B. s dng qn đi Đng minh
C. ra sc chiếm đt, giành dân D. s dng quân đi Mĩ làm nòng ct
Câu 31. Đim khác nhau v nguyên nhân thng li gia Cách mng tháng Tám (1945) vi thng li ca cuc
kháng chiến chng Pháp (1945 1954) là
A. s lãnh đo sáng sut ca Đng, đng đu là Ch tch H Chí Minh.
B. tình đoàn kết chiến đu ca nhân dân ba nưc Đông Dương.
C. truyn thng yêu nưc, anh hùng bt khut ca dân tc.
D. căn c hu phương vng chc và khi đoàn kết toàn dân.
Câu 32. Ti sao sau gn 40 năm (1858-1896) Thc dân Pháp mi thiết lp đưc nn thống tr trên toàn lãnh th
Việt Nam?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sử

Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử trường Phan Ngọc Hiển, Cà Mau lần 2 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

VnDoc giới thiệu Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử trường trường Phan Ngọc Hiển, Cà Mau lần 2 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 256
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm