Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường Đông Hà, Quảng Trị có đáp án

Trang 1/4 mã đề thi: 111
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ
(Đề thi có 04 Trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: Vật lí
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh:............................................................................
Số báo danh:....................................................................................
Câu 1. Đồ thị li độ theo thời gian của một dao động điều hòa như hình bên. Chu kì
của dao động này là
A. 0,2 s. B. 0,1 s.
C. 0,4 s. D. 0,8 s.
Câu 2. Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = − 5cos(ωt + π) cm. Biên độ dao động của vật này là
A. 5 cm. B. 5 cm. C. 2,5 cm. D. 2,5 cm
Câu 3. Khi vật dao động điều hòa, đại lượng không thay đổi theo thời gian là
A. gia tốc. B. lực phục hồi. C. tốc độ. D. tần số.
Câu 4.Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với bước sóng λ. Quãng đường sóng truyền được trong thời
gian một chu kì là
A. 4λ. B. 0,5λ. C. λ. D. 2λ.
Câu 5. Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng có thể dùng để xác định
A. tần số sóng. B. năng lượng sóng. C. tốc độ truyền sóng. D. chu kì sóng.
Câu 6. Để so sánh độ to của một âm với độ to âm chuẩn, người ta dùng đại lượng
A. cường độ âm. B. Tần số.
C. bước sóng. D. mức cường độ âm.
Câu 7. Một mạch dao động LC tưởng đang dao động điện từ tự do với tần số f. Biết giá trị cực đại của
cường độ dòng điện trong mạch I
0
giá trị cực đại của điện ch trên một bản tụ điện q
0
. Giá trị của f
được xác định bằng biểu thức
A.

. B.

. C.

. D.

.
Câu 8. Sóng điện từ
A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.
B.là điện từ trường lan truyền trong không gian.
C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.
D. không truyền được trong chân không.
Câu 9.Một điện áp
2cosu U t
=
đặt vào hai đầu một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cảm kháng
của cuộn dây là Z
L
, dung kháng của tụ là Z
C
. Biểu thức tính hệ số công suất của mạch là
A.
cos
LC
ZZ
R
=
. B.
cos
LC
R
ZZ
=
.
C.
22
cos
()
LC
LC
ZZ
R Z Z
=
+−
. D.
22
cos
()
LC
R
R Z Z
=
+−
.
Câu 10. Đặt điện áp xoay chiều u = 110
cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp.
Mắc một vôn kế vào hai đầu đoạn mạch, số chỉ của vôn kế là
A. 110 V. B. 110
V. C. 100 V. D. 100π V.
0,2
t(s)
Mã đề: 111
Trang 2/4 mã đề thi: 111
Câu 11. Máy biến áp một thiết bị dùng để thay đổi điện áp của dòng điện xoay chiều không làm thay
đổi
A. dòng điện cực đại. B. tần số dòng điện.
C. điện áp cực đại. D. dòng điện hiệu dụng.
Câu 12. Trong công nghiệp, để kiểm tra chất lượng các vật đúc người ta dùng
A. tia tử ngoại. B. tia X.
C. tia hồng ngoại. D. ánh sáng nhìn thấy.
Câu 13. Hiện tượng quang điện trong không xảy ra với
A. Ge. B. Si. C. Ag. D. CdS.
Câu 14. Chùm tia laze được tạo thành bởi các hạt gọi là
A. prôtôn. B. nơtron. C. êlectron. D. phôtôn.
Câu 15. Hạt nhân


biến đổi thành hạt nhân


do phóng xạ
A.
-
. B.
-
. C.. D.
+
Câu 16. Tia phóng xạ gamma (γ) có đặc điểm nào sau đây?
A. Có vận tốc phóng ra nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. B. Là sóng điện từ có bước sóng rất lớn.
C. Có khả năng xuyên thấu ít hơn so với tia β. D. Là hạt phôtôn có năng lượng cao.
Câu 17. Đơn vị của điện thế tại một điểm trong điện trường là
A. V (Vôn). B. V/m (Vôn/mét). C. Vm (Vôn.mét). D. m (mét).
Câu 18. Xét một mạch điện hệ số tự cảm L, dòng điện i chạy qua nó. Gọi Φ từ thông gửi qua diện tích
giới hạn bởi mạch điện đó. Hệ thức nào sau đây đúng?
A.
. B. 
. C.  . D.
.
Câu 19. Trong chân không, con người không thể nhìn thấy bức xạ có bước sóng nào sau đây?
A. 900 nm. B. 600 nm. C. 450 nm. D. 750 nm.
Câu 20. Mt vật dao động điều hòa theo phương trình 
cm. Vào thời điểm ban đầu, vật có
A. tốc độ đang tăng. B. tốc độ đang giảm. C. tốc độ cực tiểu. D. tốc độ cực đại.
Câu 21. Một cây cầu bắc ngang sông Phô-tan-ka Xanh -téc-bua (Nga) được thiết kế xây dựng đủ
vững chắc cho 300 người đồng thời đứng trên cầu. Năm 1906, một trung đội bộ binh 36 người đi đều
bước qua cầu, cầu gãy. Trong sự cố trên đã xảy ra
A.dao động cưỡng bức. B. dao động tự do.
C. dao động duy trì. D. dao động tắt dần.
Câu 22. trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng ngược pha nhau S
1
S
2
dao động theo phương thẳng
đứng, phát ra hai sóng kết hợp bước sóng λ. Trong vùng giao thoa, M điểm hiệu số đường đi đến 2
nguồn S
1
và S
2
bằng – 2,5λ. M thuộc vân
A.cực đại thứ 3. B. cực tiểu thứ 3. C. cực tiểu thứ 2. D. cực đại thứ 2.
Câu 23. Một con lắc đơn chiều dài đang dao động điều hòa tại nơi gia tốc rơi tự do g. Một mạch dao
động gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện điện dung C đang hoạt động. Biu thc 

cùng đơn vị với biểu thức
A. 
B. 
. C. 2πℓg. D.

Câu 24. Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu một cuộn cảm thuần cảm kháng
50 Ω. Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có giá trị 
V thì giá trị của cường độ dòng điện là
Trang 3/4 mã đề thi: 111
A. 2 A. B.
A. C.
A . D. 0.
Câu 25. Cho dòng điện xoay chiu có tn s 50 Hz, chy qua một đoạn mch. Khong thi gian gia hai ln
liên tiếp cường độ dòng điện này bng 0 là
A.

s. B.

. C.

s. D.

.
Câu 26.Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ
10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 1 mm, khoảng
cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1 m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
A.
0,4 .

= m
B.
0,45 .

= m
C.
0,68 .

= m
D.
0,72 .

= m
Câu 27.Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân
giao thoa trên màn. Để khoảng vân tăng lên thì người ta thay ánh sáng đơn sắc màu lục bằng ánh sáng đơn
sắc màu
A. tím. B. lam. C. chàm. D. cam.
Câu 28.Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi êlectron trong nguyên tử chuyển động tròn đều trên
quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo là r. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì
bán kính quỹ đạo giảm đi một lượng
A. 4r. B. 6r. C. 12r. D.3r.
Câu 29. Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Xét trong khoảng thời gian phân rã, vào thời điểm t số hạt
nhân của chất phóng xạ đó là N, thì vào thời điểm (t 2T) số hạt nhân của chất phóng xạ đó là
A. 4N. B. 2N. C. 0,5N. D. 0,25N.
Câu 30. Một mạch kín gồm nguồn điện không đổi điện trở trong 1 Ω mạch ngoài điện trở giá trị
bằng 4 Ω. Hiệu suất của nguồn điện bằng
A. 20%. B. 25%. C. 80%. D. 75%.
Câu 31. Đặt một điện áp xoay chiều u = U
0
cos(ωt) vào hai đầu đoạn
mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần độ tự cảm L, tụ điện điện
dung C mắc nối tiếp. Đồ thị của điện áp và dòng điện của một đoạn mạch
xoay chiều như hình bên. Hệ thức nào sau đây đúng?
A.
1
3LR
C
−=
. B.
1
3LR
C
−=
.
C.
1
3
R
L
C
−=
. D.
1
3
R
L
C
−=
.
Câu 32. Một thấu kính phân độ lớn tiêu cự bằng 20 cm. Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục
chính của thấu kính cách thấu kính 40 cm. Ảnh của vật
A. ngược chiều và bằng vật. B. cùng chiều và bằng vật.
C. ngược chiều và bằng 1/3 vật. D. cùng chiều và bằng 1/3 vật.
Câu 33. Một vật khối lượng 400 g dao động điều hòa đồ thị thế
năng theo thời gian như hình vẽ. Lấy π
2
= 10. Trong một chu kì, thời
gian giá trị của lực phục hồi nhỏ hơn 
N là
A.
s. B.
s.
C.
s. D.
s.
Câu 34. Hai chất điểm dao động điều hòa với phương trình lần lượt là: x
1
= A
1
cos(2πt + π/3) x
2
=
A
2
cos(2πt π/3). Gọi v
2
là vận tốc của vật hai. Trong một chu kì, khoảng thời gian để giá trị của x
1
v
2
< 0 là
A. 1/3 s. B. 2/3 s. C. 1/6 s. D. 1/12 s.
u, i
u
i
2/3

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT Đông Hà, Quảng Trị do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em kiểm tra kiến thức, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Nhằm mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục thi THPT Quốc gia. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường Đông Hà, Quảng Trị. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm