Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT Đông Hà, Quảng Trị

Trang 1/5 mã đề thi: 112
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh:............................................................................
Số báo danh:....................................................................................
Câu 81: Ở mối quan hệ nào sau đây, cả hai loài đều có lợi?
A. Hội sinh. B. Kí sinh. C. Ức chế cảm nhiễm. D. Cộng sinh.
Câu 82: Ở thực vật, nước chủ yếu được thoát ra ngoài qua bộ phận nào sau đây của lá?
A. Khí khổng. B. Bề mặt lá. C. Mô dậu. D. Mạch gỗ.
Câu 83: Giống cừu có thể sản sinh ra prôtêin của người trong sữa được tạo ra bằng kỹ thuật nào?
A. Công nghệ gen. B. Cấy truyền phôi. C. Gây đột biến nhân tạo. D. Nhân bản vô tính.
Câu 84: Loài nào sau đây có thể được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất?
A. Chim ăn hạt lúa. B. Cá trong ruộng lúa.
C. Sâu ăn lá lúa. D. Cây lúa.
Câu 85: Động vật nào sau đây có phương thc hô hp qua b mặt cơ th?
A. chép. B. Giun đất. C. Cá. D. Cua.
Câu 86: Dạng đột biến nào sau đây có thể sẽ làm phát sinh các gen mới?
A. Đột biến đảo đoạn NST. B. Đột biến lệch bội.
C. Đột biến lặp đoạn NST. D. Đột biến đa bội.
Câu 87:
Trong các kiểu phân bố cá thể trong tự nhiên, kiểu phân bổ nào sau đây là phổ biến nhất của quần
thể sinh vật?
A. Phân bố nhiều tầng theo chiều thẳng đứng. B. Phân bố đồng đều.
C. Phân bố theo nhóm. D. Phân bố ngẫu nhiên.
Câu 88: Trong quá trình dịch mã, anticôđon của tARN khớp bổ sung với côđon 5'UUX3' là
A. 5'UUX3'. B. 5'GAA3'. C. 3'UUX5'. D. 5'AAG3'.
Câu 89: Xét 2 cặp gen phân li độc lập, A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắng; B quy định thân cao, b
quy định thân thấp. Cây hoa trắng, thân cao thuần chủng có kiểu gen là
A. aaBb. B. AABB. C. AAbb. D. aaBB.
Câu 90: Cơ thể nào sau đây là cơ thể dị hợp về 1 cặp gen?
A. AaBbDdEe. B. AaBBddEe. C. AaBBddEE. D. AaBBDdEe.
Câu 91: Khi nói về liên kết gen, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong tế bào, các gen luôn di truyền cùng nhau thành một nhóm liên kết.
B. Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.
C. Liên kết gen làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
D. Ở tất cả các loài động vật, liên kết gen chỉ có ở giới đực mà không có ở giới cái.
Câu 92: sinh vật nhân sơ, trong một Opêron, vùng nào sau đây trình tự nuclêôtit đặc biệt để prôtêin
ức chế bám vào ngăn cản quá trình phiên mã?
A. Vùng khởi động. B. Vùng vận hành. C. Vùng mã hóa. D. Vùng kết thúc.
Câu 93: Hình vẽ sau đây mô tả cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST thuộc dạng
A. mất đoạn. B. lặp đoạn. C. đảo đoạn. D. chuyển đoạn.
Mã đề: 112
Trang 2/5 mã đề thi: 112
Câu 94: người, alen M nằm trên nhiễm sắc thể X quy định khả năng phân biệt màu bình thường trội
hoàn toàn so với alen m quy định bệnh mù màu. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, cặp bố mẹ nào
sau đây chắc chắn sinh con trai bị bệnh mù màu?
A.
X
m
X
m
× X
M
Y.
B.
X
M
X
m
× X
M
Y.
C.
X
M
X
M
× X
m
Y.
Câu 95:
Một quần thể đang cân bằng di truyền, xét 1 gen 2 alen A a. Cho biết tần số A = 0,6 thì
kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A.
0,25.
B.
0,36.
C.
0,16.
D.
0,48.
Câu 96: Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho
đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1?
A.
𝐴𝑏
𝑎𝐵
×
𝑎𝑏
𝑎𝑏
B.
𝐴𝑏
𝑎𝐵
×
𝑎𝑏
𝑎𝐵
C.
𝐴𝐵
𝐴𝑏
×
𝑎𝐵
𝑎𝑏
D.
𝑎𝑏
𝑎𝑏
×
𝑎𝐵
𝑎𝑏
Câu 97:
Từ một cây hoa quý hiếm, bằng cách áp dụng thuật nào sau đây thể nhanh chóng tạo ra
nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây hoa ban đầu?
A
. Nuôi cấy hạt phấn.
B.
Nuôi cấy mô.
C.
Nuôi cấy noãn chưa được thụ tinh.
D.
Lai hữu tính.
Câu 98:
Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào
sau đây?
A.
Luôn dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật.
B.
Làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.
C.
Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
D.
Có thể làm giảm tính đa dạng tính di truyền của quần thể.
Câu 99: Theo lí thuyết, tập hợp sinh vật nào sau đây là 1 quần thể?
A.
Cây hạt kín ở rừng Bạch Mã.
B.
Chim ở Trường Sa.
C.
Cá ở Hồ Tây.
D.
Gà Lôi ở rừng Kẻ Gỗ.
Câu 100:
Trong quá trình phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây Hạt trần ngự trị đại nào sau
đây?
A.
Đại Tân sinh.
B.
Đại Trung sinh.
C.
Đại Nguyên sinh.
D.
Đại Cổ sinh.
Câu 101:
Khi nói về pha sáng của quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.
II. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.
III. Pha sáng sử dụng CO
2
làm nguyên liệu.
IV. Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O
2
.
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 102:
Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác
động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?
A.
Đột biến.
B.
Giao phối không ngẫu nhiên.
C.
Chọn lọc tự nhiên.
D.
Các yếu tố ngẫu nhiên
Câu 103: Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách ly địa lý, phát biểu nào sau đây
đúng?
A. Hình thành loài bằng con đường cách ly địa lý thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển.
B. Cách ly địa góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen thành phần kiểu gen giữa các quần thể
được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
C. Cách ly địa lý luôn dẫn đến cách ly sinh sản và hình thành nên loài mới.
D. ch ly địa lý trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Trang 3/5 mã đề thi: 112
Câu 104: Cho chui thc ăn: Bắp Sâu ăn bp Nhái Rn h mang Diu hâu. Trong chui
thức ăn này, bậc dinh dưỡng cp 1 là
A. Bp. B. Sâu ăn lá bắp. C. Nhái. D. Rn h mang.
Câu 105: Bệnh, hội chứng di truyền nào sau đây ở người do đột biến thể một?
A. Claiphentơ. B. Tớc - nơ. C. Ung thư máu. D. Siêu nữ.
Câu 106: Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần s dng bn vng tài nguyên thiên nhiên?
I. S dụng năng lượng gió để sn xuất điện.
II. S dng tiết kim nguồn nước sch.
III. Chng xói mòn và chng ngp mặn cho đất.
IV. Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ, đất rng phc v cho phát trin kinh tế.
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 107:
Biết khoảng cách giữa hai gen 30cM. Theo thuyết, thể nào sau đây giảm phân cho giao
tử Ab với tỉ lệ 15%?
A
.
𝐴𝑏
𝑎𝐵
.
B.
𝐴𝑏
𝐴𝑏
.
C
.
𝐴𝐵
𝐴𝑏
.
D
.
𝐴𝐵
𝑎𝑏
.
Câu 108: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?
A. Rắn hổ mang.
B. Châu chấu.
C. Cá chép.
D. Chim bồ câu.
Câu 109: một loài thực vật (2n = 6), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được hiệu Aa, Bb Dd.
Cơ thể nào sau đây là thể ba?
A. AaBbDd. B. AaaBbDd. C. ABbDd. D. AabD.
Câu 110: Năm 2020, hiện tượng cháy rừng Australia đã làm cho số lượng thú túi giảm mạnh. Sự biến
động số lượng cá thể của quần thể thú túi là dạng biến động
A. theo chu kì nhiều năm. B. theo chu kì mùa. C. theo chu kì ngày đêm. D. không theo chu kì.
Câu 111: Alen B
1
ở vùng nhân của sinh vật nhân sơ bị đột biến điểm thành alen B
2
. Theo lí thuyết, có bao
nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Alen B
1
và alen B
2
có thể có số lượng nuclêôtit bằng hoặc hơn kém nhau 2 nuclêôtit.
II. Nếu protein do alen B
2
quy định chức năng thay đổi so với protein do alen B1 quy định thì thể
mang alen B
2
gọi là thể đột biến.
III. Chuỗi polipeptit do alen B
1
chuỗi polipeptit do alen B
2
quy định tổng hợp thhoàn toàn giống
nhau về số lượng, thành phần và trật tự axit amin.
IV. Phân tử protein do alen B
2
quy định tổng hợp có thể mất chức năng.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 112: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội trội hoàn toàn. Phép lai P: AaX
B
X
b
×
aaX
b
Y thu được F
1
. Theo lí thuyết, F
1
có bao nhiêu loại kiểu gen và kiểu hình?
A. 8 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình. B. 10 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình.
C. 8 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình. D. 12 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình.
Câu 113: Xét một lưới thức ăn gồm các sinh vật được mô tả như hình dưới:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT Đông Hà, Quảng Trị được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi THPT Quốc gia 2021, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề ôn thi THPT Quốc gia. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ các môn thi, được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT Đông Hà, Quảng Trị. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 185
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Xem thêm