Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT chuyên KHTN Hà Nội có đáp án chi tiết

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1
NĂM HỌC 2020 2021
MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề
Câu 1 (NB): Theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho đời con ưu thế lai cao nhất?
A. AaBbdd × aabbdd. B. AAbbdd × aabbDD.
C. AABBDD × AABBDD. D. AAbbdd × aaBBDD.
Câu 2 (NB): một loài chim, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST
giới tính 2 alen: alen A quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt đỏ. Theo
thuyết, thể cái mắt đỏ có kiểu gen nào sau đây?
A. X
a
Y
a
B. X
a
X
a
C. X
A
X
a
D. X
a
Y
Câu 3 (NB): Theo thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con nhiều loại kiểu nhất?
A. AaBB × Aabb. B. AABb × Aabb. C. AaBb × aabb. D. Aabb × AaBb.
Câu 4 (NB): Nitơ được rễ cây hấp thụ dạng
A. NH
4
+
NO
2
-
. B. NH
4
+
NO
3
-
. C. NH
4
+
N
2
. D. N
2
NO
3
-
.
Câu 5 (NB): Nhóm động vật nào sau đây chưa quan tiêu hóa?
A. Ruột khoang B. Giun dẹp C. Động vật đơn bào D. Côn trùng
Câu 6 (TH): Dạng đột biến điểm nào sau đây làm cho gen bị giảm đi 1 liên kết hiđrô?
A. thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T. B. mất một cặp G-X.
C. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X. D. mất một cặp A-T.
Câu 7 (NB): Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST, sợi chất nhiễm sắc đường kính
A. 300 nm B. 2 nm C. 30 nm D. 11 nm
Câu 8 (TH): một loài thực vật, alen quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen quy định hạt
xanh, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp. Phép lai nào sau đây
được gọi phép lai phân tích?
A. P: hạt vàng × hạt vàng. B. P: thân cao × thân cao.
C. P: thân thấp × thân thấp. D. P: hạt vàng × hạt xanh.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 9 (TH): Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi nhóm gen liên kết?
A. Đột biến lệch bội. B. Đột biến tự đa bội. C. Đột biến dị đa bội. D. Đột biến chuyển
đoạn.
Câu 10 (NB): một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do 2 gen phân li độc lập cùng quy
định theo kiểu tương tác cộng gộp: khi kiểu gen thêm một alen trội thì cây cao thêm 10 cm.
Biết rằng cây thấp nhất chiều cao 80 cm. Theo thuyết, cây cao nhất chiều cao
A. 100 cm. B. 120 cm. C. 160 cm. D. 140 cm.
Câu 11 (NB): Bằng phương pháp nào sau đây thể tạo ra được các dòng cây đơn bội?
A. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm. B. Lai tế o sinh
dưỡng. C. Cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. D. Lai hai dòng thuần
chủng với nhau.
Câu 12 (NB): Bộ ba o sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?
A. 5'AAU3’. B. 5’UGA3’. C. 5’AGU3’. D. 5’GAU3’.
Câu 13 (NB): cây ngô, sự thoát hơi nước ch yếu diễn ra qua
A. biểu rễ. B. lớp cutin. C. khí khổng. D. mạch rây.
Câu 14 (NB): động vật nhai lại dạ dày 4 ngăn, ngăn nào sau đây chức năng tiêu hóa
prôtêin giống như dạ dày của thú ăn thịt t ăn tạp?
A. Dạ tổ ong B. Dạ múi khế C. Dạ cỏ. D. Dạ sách.
Câu 15 (TH): Biết rằng khoảng cách giữa hai gen 20 cM. Theo thuyết, thể nào sau đây
cho giao tử AB với tỉ lệ 10%
A.
AB
aB
B.
AB
ab
C.
Ab
aB
D.
AB
Ab
Câu 16 (NB): Theo thuyết pháp nào sau đây của đới con ít loại kiểu gen nhất?
A. Aa × aa. B. Aa × AA. C. aa × AA. D. Aa × Aa
Câu 17 (TH): Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen thế hệ P 0,2AA : 0,4Aa:0,4aa.
Theo thuyết, tần số kiểu gen thế hệ F
1
là:
A. 0,16AA: 0,48Aa : 0,36aa. B. 0,63AA:0,48Aa : 0,16aa.
C. 0,2AA: 0,4 Aa : 0,42aa. D. 0,3AA: 0,2Aa : 0,5aa.
Câu 18 (NB): Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp NST p
tương đồng xảy ra đầu của giảm phân I thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Mất đoạn lặp đoạn NST. B. Mất đoạn lặp đoạn NST.
C. Lặp đoạn đảo đoạn NST. D. Lặp đoạn chuyển đoạn NST
Câu 19 (NB): Trong chế điều hoà hoạt động của operon Lac vi khuẩn E. coli, sự kiện nào
sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactôzơ không lactôzơ?
A. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên tạo ra các phân t mARN tương ng
B. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac tiến hành phiên
C. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế
D. Gen điều hoà R phiên dịch tạo prôtêin ức chế
Câu 20 (TH): một loài động vật, thực hiện phép lai P:
AB Ab
ab aB
thu được F
1
. Cho biết xảy ra
hoán vị gen cả hai giới với tần số 20%. Theo thuyết, F
1
, s thể có kiểu gen
ab
ab
chiếm tỉ
lệ?
A. 16%. B. 8% C. 4% D. 32%
Câu 21 (TH): Thực hiện phép lai: P: AaBbDd × AaBbDd, thu được F
1
. Theo thuyết, F
1
, số
thể không thuần chủng chiếm tỉ lệ
A. 12,5% B. 50% C. 87,5% D. 25%
Câu 22 (TH): Một trong những điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN quá trình
phiên
A. đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn.
B. đều hình thành các đoạn Okazaki.
C. đều sử dụng mạch của phân tử ADN để làm khuôn.
D. đều sự xúc tác của enzim ADN polimeraza.
Câu 23 (TH): Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quang hợp thực vật?
A. Chu trình Canvin tồn tại cả 3 nhóm thực vật C
3
, C
4
CAM.
B. O
2
được tạo ra trong pha sáng nguồn gốc từ phân tử CO
2
.
C. Pha tối (pha cố định CO
2
) diễn ra trong xoang tilacôit của lục lạp.
D. Quá trình quang hợp các nhóm thực vật C
3
, C
4
CAM chỉ khác nhau chủ yếu pha
sáng.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT chuyên KHTN Hà Nội được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2021, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ môn thi, được sưu tầm từ trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT chuyên KHTN Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 260
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm