Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh Sở GD&ĐT Cà Mau có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
MAU
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Sinh học
Ngày thi: 21/5/2021
Thời gian làm bài : 50 phút, không kể thời gian phát đề
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề 4 trang)
Họ, tên thí sinh: ..........................................................................................
Số báo danh : ...............................................................................................
đề thi 201
Câu 81: Theo thuyết, quá trình giảm phân th kiểu gen AaBbDD tạo ra tối đa bao nhiêu
loại giao tử?
A. 8. B. 6. C. 2. D. 4.
Câu 82: Hiện tượng di truyền nào sau đây có thể làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp của sinh
vật?
A. Phân li độc lập. B. Hoán vị gen. C. Liên kết gen. D. Tương tác
gen.
Câu 83: Loại axit nuclêic nào sau đây tham gia vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã?
A. tARN. B. mARN. C. ADN. D. rARN.
Câu 84: Hệ tuần hoàn hở máu chảy trong động mạch dưới áp lực
A. thấp, tốc độ nhanh. B. cao, tốc độ chậm. C. cao, tốc độ nhanh. D. thấp, tốc độ
chậm.
Câu 85: ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng.
Kiểu gen nào sau đây ruồi cái mắt đỏ?
A. X
a
Y. B. X
A
X
a
. C. X
A
Y. D. X
a
X
a
.
Câu 86: Quá trình tạo giống lai ưu thế lai dựa trên nguồn biến dị nào?
A. Đột biến số lượng NST. B. Biến dị tổ hợp.
C. Đột biến cấu trúc NST. D. Đột biến gen.
Câu 87: Một bộ ba chỉ hóa cho 1 loại axit amin. Điều này thể hiện di truyền tính
A. phổ biến. B. đặc hiệu. C. liên tục. D. thoái hóa.
Câu 88: Theo quan niệm Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng tốc độ tiến hóa của
sinh vật
A. chọn lọc tự nhiên. B. đột biến điểm. C. chọn lọc nhân tạo. D. biến dị tổ
hợp.
Câu 89: phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,6
0
C, dưới nhiệt độ này chết. Khả năng chịu nóng
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
đến 42
0
C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất t 20
0
C đến
35
0
C. Khoảng thuận lợi trong giới hạn sinh thái về nhiệt độ của phi nuôi nước ta là
A. 5,6
0
C 42
0
C. B. 35
0
C 42
0
C. C. 25
0
C 30
0
C. D. 20
0
C 35
0
C.
Câu 90: Mức cấu trúc siêu hiển vi của NST điển hình sinh vật nhân thực đường kính 11 nm
A. sợi nhiễm sắc. B. crômatit. C. sợi bản. D. cấu trúc
siêu xoắn.
Câu 91: Dạng đột biến có thể làm xuất hiện alen mới trong quần thể sinh vật là
A. đột biến chuyển đoạn NST. B. đột biến mất đoạn NST.
C. đột biến điểm. D. đột biến tự đa bội.
Câu 92: Trong vùng hóa của phân tử mARN, côđon nào sau đây hóa axit amin?
A. 5’UAA3’. B. 5’UGA3’. C. 5’AUG3’. D. 5’UAG3’.
Câu 93: Một loài thực vật bộ NST lưỡng bội (2n). Cây đột biến dạng thể một được phát sinh
từ loài này bộ NST là
A. n. B. n 1. C. 2n - 1. D. 2n + 1.
Câu 94: Nhân tố sinh thái nào sau đây bị chi phối bởi mật độ thể của quần thể cải xanh
(Brassica sp.)?
A. Rệp xám. B. Độ pH. C. Nhiệt độ. D. Ánh sáng.
Câu 95: Trong quần sinh vật, quan hệ giữa cỏ mối quan hệ
A. sinh vật này ăn sinh vật khác. B. hội sinh.
C. sinh. D. ức chế - cảm nhiễm.
Câu 96: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật hạt xuất hiện
đại
A. Tân sinh. B. Trung sinh. C. Cổ sinh. D. Nguyên
sinh.
Câu 97: Tế bào nào của rễ cây trên cạn đai Caspari?
A. Tế bào biểu bì. B. Tế bào vỏ rễ. C. Tế bào trung trụ. D. Tế bào nội
bì.
Câu 98: Trường hợp mỗi gen quy định 1 tính trạng alen trội trội hoàn toàn. Theo lí thuyết,
phép lai P: AaBb × Aabb thu được F
1
tối đa bao nhiêu loại kiểu hình?
A. 6. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 99: Tập hợp sinh vật nào sau đây quần thể sinh vật?
A. Tập hợp cây cọ trên 1 quả đồi Phú Thọ. B. Tập hợp cây cỏ trong vườn.
C. Tập hợp trong Hồ Tây. D. Tập hợp côn trùng trên đồng ruộng.
Câu 100: Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ATP NADPH?
A. Diệp lục a. B. Carôten. C. Diệp lục b. D. Xantôphyl.
Câu 101: Theo thuyết, quần thể sinh vật nào sau đây kích thước nhỏ nhất?
Quần thể
II
III
IV
Diện tích (m
2
)
3476
3578
3499
Mật độ (cá thể/m
2
)
8
9
7
A. Quần thể III. B. Quần thể II. C. Quần thể I. D. Quần thể IV.
Câu 102: Mỗi gen quy định 1 tính trạng, c alen trội trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn
toàn. Theo thuyết, phép lai o sau đây cho đời con kiểu hình phân li khác tỉ l 1 : 2 : 1?
A.
aB
Ab
×
ab
aB
. B.
ab
AB
×
aB
Ab
. C.
ab
AB
×
ab
Ab
. D.
ab
Ab
×
ab
aB
.
Câu 103: Khi nói về opêron Lac vi khuẩn E. coli, phát biểu sau đây sai?
A. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần cấu tạo của opêron Lac.
B. Khi môi trường không lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn phiên mã.
C. Vùng vận hành (O) nơi prôtêin ức chế bám vào ức chế phiên mã.
D. Gen cấu trúc Z, Y A số lần phiên bằng nhau.
Câu 104: động vật đơn o, enzim tiêu hóa thủy phân chất dinh dưỡng trong không bào tiêu
hóa
A. của bào tương đưa vào không bào tiêu hóa. B. do không bào tiêu hóa tự tạo ra.
C. của lizôxôm đưa vào không bào tiêu hóa. D. của ti thể đưa vào không bào tiêu hóa.
Câu 105: Trong chuỗi thức ăn: Cây lúa Sâu ăn lúa Chim sẻ Rắn hổ mang, loài sinh
vật nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3?
A. Chim sẻ. B. Rắn hổ mang. C. Sâu ăn lúa. D. Cây lúa.
Câu 106: Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều dùng chung 1 loại di truyền, đều dùng cùng
20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin chứng tỏ các loài chung nguồn gốc. Đây bằng
chứng tiến hóa nào?
A. Sinh học phân tử. B. Tế o học.
C. Hóa thạch. D. Giải phẫu so sánh.
Câu 107: Xét 1 gen 2 alen trên NST thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Một quần th
ngẫu phối cân bằng di truyền tỉ lệ kiểu hình trội chiếm 64%. Theo thuyết, tần số alen a
A. 0,8. B. 0,4. C. 0,2. D. 0,6.
Câu 108: Khi nói về các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đột biến gen cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
B. Giao phối không ngẫu nhiên thể làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh Sở GD&ĐT Cà Mau được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2021, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ các môn thi, được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh Sở GD&ĐT Cà Mau. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 194
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm