Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An

Thư viện Đ thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang
1
/
5
- đề thi 302
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Một trong những ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ
A. ta đã giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
B. buộc Pháp phải Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh.
C. buộc Pháp phải thừa nhận thất bại rút hết quân về nước.
D. làm thất bại hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của địch.
Câu 2: Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 đã bị chi phối bởi
A. sự phát triển của hệ thống hội chủ nghĩa trên thế giới.
B. âm mưu của Mĩ từng bước thay thế Pháp Đông Dương.
C. phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á.
D. cuộc chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường - Mĩ.
Câu 3: Giai cấp nào khả năng liên kết chặt chẽ với nông dân trong hội Việt Nam những năm 20
của thế kỉ XX?
A. sản. B. Nông dân. C. Công nhân. D. Tiểu sản.
Câu 4: Thắng lợi nào của ta buộc phải chấp nhận rút hết quân đội quân đồng minh về nước?
A. Cuộc tổng tiến công nổi dậy Mậu thân 1968.
B. kết Hiệp định Pa ri về Việt Nam (tháng 1/1973).
C. Chiến dịch H Chí Minh (ngày 30/4/1975).
D. Trận “Điện Biên Phủ trên không”(tháng 12/1972).
Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Tây Âu Nhật Bản đều chính ch đối ngoại gắn liền với
A. phải dựa vào viện tr của để khôi phục kinh tế.
B. thực hiện thỏa thuận giữa các nước tại Hội nghị Ianta.
C. dựa vào sức mạnh quân sự của để đảm bảo an ninh quốc gia.
D. cùng chung kẻ thù với Liên các nước XHCN.
Câu 6: Sau khi giành độc lập, Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới về
A. phát triển nông nghiệp. B. khí nguyên tử.
C. khoa học thuật. D. sản xuất phần mềm.
Câu 7: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không mang tính chất “Cần vương”?
A. Khởi nghĩa Hương Khê. B. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh.
C. Khởi nghãi i Sậy. D. Khởi nghĩa Yên Thế.
Câu 8: Tổ chức nào được xem tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Tần Việt Cách mạng đảng. B. Việt Nam Quốc dân đảng.
C. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. D. Hội Liên hiệp thuộc địa.
Câu 9: Nền kinh tế Nhật Bản những năm 1960 - 1973 được đánh giá
A. phát triển “thần kì”. B. phát triển không đều.
C. phát triển chậm chạp. D. phát triển mạnh mẽ.
Câu 10: Nội dung nào không phải ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước
Việt Nam (1975 1976)?
A. Tạo s hoàn thành thống nhất đất nước các lĩnh vực khác.
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
Đề thi có 4 trang
THI THỬ TN THPT NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề
ĐỀ: 302
Thư viện Đ thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang
2
/
5
- đề thi 302
B. Tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế.
C. Đánh dấu hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
D. Đáp ứng nguyện vọng bức thiết của nhân dân cả nước.
Câu 11: sở nào để hình thành xu hướng “đa cực trong quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh lạnh?
A. Các nước điều chỉnh chiến lược phát triển.
B. Trật t hai cực Xô - đã hoàn toàn sụp đổ.
C. Vị thế của trong nền kinh tế thế giới suy giảm.
D. S vươn lên mạnh mẽ của các nước lớn.
Câu 12: Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc (1930 1945), Đảng ta chủ trương xây dựng lực
lượng trang chính quy vào thời điểm
A. khi lực lượng chính trị đã lớn mạnh. B. cùng với xây dựng lực lượng chính trị.
C. thời giành chính quyền đã đến. D. t những ngày đầu của cuộc cách mạng.
Câu 13: Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917 gì?
A. Tồn tại song song hai chính quyền. B. Nền quân chủ lập hiến ra đời.
C. Giai cấp sản lên nắm quyền. D. Chính quyền sản được thiết lập.
Câu 14: Một trong những ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
A. tạo thế lực để ta tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.
B. buộc phải kết Hiệp định Pa ri rút hết quân về nước.
C. m ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống cứu nước.
D. buộc phải tuyên bố tiếp tục “Mĩ hóa” cuộc chiến tranh Việt Nam.
Câu 15: Phong trào dân chủ 1936 1939 đã chịu sự chi phối sâu sắc của sự kiện o?
A. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương (1935).
B. Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền Pháp (1936).
C. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản tại Liên (1935).
D. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trong những năm 1929 - 1933.
Câu 16: Chịu tổn thất nặng nề nhất trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai
A. Nhật Bản. B. Liên Xô. C. Mĩ. D. Đức.
Câu 17: Nhiệm vụ chính của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân những ngày đầu mới thành
lập
A. đẩy mạnh công tác tuyên truyền. B. phát triển lực lượng trang.
C. đẩy mạnh các hoạt động quân sự. D. phát triển chiến tranh du kích.
Câu 18: Sự kiện nào đã cỗ mạnh m phong trào giải phóng dân tộc Latinh?
A. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba. B. trao trả độc lập cho Panama.
C. Chế độ độc tài Chilê bị lật đổ. D. Guyanđa được trao trả độc lập.
Câu 19: Nhân dân Campuchia đã thực hiện nhiệm vụ nào ngay sau khi cuộc kháng chiến chống kết
thúc thắng lợi (4/1975)?
A. Tiến hành cải cách ruộng đất. B. Chống lại lực lượng Khơ-me đỏ.
C. y dựng Chủ nghĩa hội. D. Khôi phục phát triển kinh tế.
Câu 20: Hội nghị Ianta đã quyết định quan trọng nào đối với tương lai của Trung Quốc?
A. Quy định Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia thống nhất dân chủ.
B. Trả lại cho Trung Quốc những vùng lãnh thổ bị phát xít Nhật chiếm đóng.
C. Các nước phương Tây ảnh hưởng Trung Quốc theo truyền thống.
D. Cải tổ chính phủ với sự tham gia của Đảng Cộng sản các đảng phái dân chủ.
Câu 21: Mở màn cho chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 trận ta đánh vào
A. Na Sầm. B. Cao Bằng. C. Đông Khê. D. Thất Khê.
Thư viện Đ thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang
3
/
5
- đề thi 302
Câu 22: Việc “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” bị Hội nghị Véc-xai từ chối đã giúp Nguyễn Ái
Quốc nhận thức
A. con đường cách mạng sản con đường đúng đắn nhất.
B. bản chất tàn ác nhân đạo của chủ nghĩa đế quốc nói chung.
C. không thể dựa vào đế quốc này để đánh đế quốc khác.
D. muốn được giải phóng các dân tộc chỉ dựa vào sức mình.
Câu 23: Khó khăn nào được Đảng ta xác định cần phải giải quyết cấp bách nhất sau cách mạng tháng
Tám?
A. Nạn đói. B. Ngoại xâm. C. Nạn dốt. D. i chính.
Câu 24: Ta từ chối chấp nhận tối hậu thư của Pháp (ngày 18/12/1946) là giải tán lực ợng t vệ chiến
đấu giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng không phải do nào?
A. Độc lập, chủ quyền dân tộc bị xâm phạm.
B. Trái ngược với truyền thống lịch sử dân tộc.
C. Không phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
D. Ta đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng cho cuộc chiến.
Câu 25: Hoạt động nào đã đưa Nguyễn Ái Quốc trở thành người Cộng Sản?
A. Dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. B. Tham gia Đại hội của Đảng hội Pháp.
C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. D. Bỏ phiếu tán thành quốc tế thứ Ba.
Câu 26: Quan điểm về lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản
Việt Nam (tháng 2/1930) đã đặt nền móng cho việc
A. y dựng mặt trận thống nhất. B. xác định kẻ thù cách mạng.
C. c định nhiệm vụ cách mạng. D. xây dựng lực lượng trang.
Câu 27: Đánh dấu bước chuyển biến từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác của phong trào công
nhân Việt Nam
A. phong trào “vô sản hóa” (1928). B. phong trào công nhân Ba Son (1925).
C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930). D. chi bộ cộng sản đầu tiên thành lập (1929).
Câu 28: Điểm tương đồng trong đường lối đổi mới (năm1986) Cương lĩnh chính tr đầu tiên (tháng 2
năm 1930) của Đảng ta
A. đoàn kết quốc tế sản. B. chính sách đoàn kết dân tộc.
C. tư tưởng độc lập dân tộc. D. nhiệm vụ cách mạng.
Câu 29: Trong những năm 1945 1946, để đối phó với kẻ thù bên ngoài, trước ngày 6/3/1946 ta chủ
trương
A. hòa hoãn, tránh xung đột với Pháp Trung Hoa n quốc.
B. thẳng tay trừng trị cả hai kẻ thù xâm lược đuổi chúng về nước.
C. hòa với Pháp để đuổi quân Trung Hoa dân quốc về nước .
D. nhân nhượng, hòa hoãn với Trung Hoa dân quốc để đánh Pháp.
Câu 30: Khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được Đảng ta đề ra vào thời điểm nào?
A. Sau khi Nhật o Đông Dương (9/1940). B. Trong cuộc cách mạng tháng Tám (1945).
C. Sau khi Nhật đảo chính Pháp (3/1945). D. Tại Hội nghị lần thứ 8 của Đảng (5/1941).
Câu 31: Sự kiện nào đánh dấu mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Liên bắt đầu tan
vỡ?
A. S ra đời của học thuyết Truman kế hoạch Mác San của (1947).
B. Sự ra đời khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức Hiệp ước Vacsava.
C. S ra đời của hai nước Cộng hòa Liên Bang Đức Cộng hòa n chủ Đức.
D. S phân chia khu vực chiếm đóng của hai nước tại hội nghị Ianta (1945).
Câu 32: Hai gọng kìm “tìm diệt bình định” được Mĩ sử dụng trong chiến lược chiến tranh nào Việt
Nam?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 956
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm