Đơn xin học lại

Mẫu đơn xin học lại

Vì một lí do nào đó như: Ốm đau, bệnh tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn phải tạm dừng công việc học tập của mình, nay đã có điều kiện đi học lại, bạn muốn tiếp tục công việc của mình thì mẫu Đơn xin học lại là một trong những biểu mẫu không thể thiếu. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu Đơn xin học lại mới nhất, mời các bạn cùng xem hoặc download về sử dụng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi:………………………………………

Tôi tên:...................................................... Mã số sinh viên:.........................................

Ngày sinh:................ Hiện đang học lớp (ngành):...........................................................

Khóa:........................ Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính qui) tại trường.........................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................

Trong năm học ..................................................... Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học......... học kỳ.

Vì lý do....................................... và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: ......./…..ngày ... tháng ... năm .....

Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học.

Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.

  ........., ngày...tháng...năm...
Xác nhận của địa phương
(Về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương)
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
  Ý kiến của khoa

Hoặc nếu bạn sinh viên trong quá trình học tập phải thi lại thì cũng có thể tham khảo mẫu Đơn xin học lại môn học dưới đây để tham khảo, có thể cần giấy tờ chuẩn bị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LẠI

(Áp dụng cho các môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm)
(Dành cho đăng ký cá nhân)

Kính gửi:....................................................................

Tôi tên là: ....................................................................Ngày sinh:...................................

MSSV: ......................................Ngành: ..........................Lớp: ...........................Khóa:....

Trong các học kỳ vừa qua, tôi còn một số môn học chưa đủ điểm. Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng về việc mở các lớp học trong HK ..... năm học................. nên tôi viết đơn này để xin học lại ..... môn (Ghi số môn) có mở lớp học lại trong HK ....... năm học ............ như sau:

TT MÃ SỐ
MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC Điểm tổng kết cao nhất đã
đạt được ở các lần học trước
       
       
       
       

Tôi xin cam kết theo dõi thời khóa biểu, thời gian học lớp TA, lịch kiểm tra và thi các môn đăng ký trên nghiêm túc.

Bên cạnh đó, tôi cam kết hoàn tất học phí các môn học lại đã đăng ký theo đúng thời gian quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

........, ngày .... tháng ..... năm ............
Kính đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số điện thoại:.............................................................................................................

Email thường sử dụng:..............................................................................................

PHẦN BỔ SUNG

Tôi tên là: ..................................................Ngày sinh:.................................................

MSSV:......................................... Ngành: ..........................................Khóa:.................

Tôi cam kết chủ động, tự giác theo dõi tất cả các thông báo liên quan đến các môn học lại (Bao gồm thông báo TKB, Danh sách đăng ký được/ không đăng ký được, thông báo điều chỉnh lịch học, thông báo hoàn học phí...) thông qua các trên truyền thông chính của Nhà trường.

Và tôi cam kết sẽ KHÔNG có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu nào liên quan đến việc xin hủy môn học, hủy TKB hay xin hoàn học phí do không nắm rõ, kịp thời các thông báo của Nhà trường về học lại.

....., ngày ...... tháng ...... năm .....

SV cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin học lại theo nhóm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LẠI

(Áp dụng đối với các môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm)
(Dành cho đăng ký theo nhóm)

Kính gửi:.......................................................

Em tên là: ..........................................................Ngày sinh:............................................................

MSSV: .................................Ngành: ...........................Lớp: .......................................Khóa:...........

Đại diện cho nhóm SV ngành Khóa.................................................................................................

Trong các học kỳ vừa qua, chúng em còn một số môn học chưa đủ điểm. Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng về việc mở các lớp học trong HK ..... năm học ................. nên chúng em viết đơn này để xin học lại ..... môn (Ghi số môn) có mở lớp học lại trong HK ..... năm học .................. như sau:

TT MÃ SỐ
MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC SỐ LƯỢNG SV
       
       
       
       

Chúng em xin cam kết theo dõi thời khóa biểu, thời gian học, lịch kiểm tra và thi các môn đăng ký trên nghiêm túc.
Bên cạnh đó, Chúng em cam kết hoàn tất học phí các môn học lại đã đăng ký theo đúng thời gian quy định.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

................, ngày ...... tháng ...... năm .........

SV đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số điện thoại:....................................................................................................................

Email thường sử dụng:......................................................................................................

PHẦN BỔ SUNG

Tôi cam kết chủ động, tự giác theo dõi tất cả các thông báo liên quan đến các môn học lại (Bao gồm thông báo TKB, Danh sách đăng ký được/ không đăng ký được, thông báo điều chỉnh lịch học, thông báo hoàn học phí...) thông qua các trên truyền thông chính của Nhà trường.

Và tôi cam kết sẽ KHÔNG có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu nào liên quan đến việc xin hủy môn học, hủy TKB hay xin hoàn học phí do không nắm rõ, kịp thời các thông báo của Nhà trường về học lại

SV cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên theo môn đăng ký ở mặt sau)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THEO NHÓM
Môn:.................... MSMH: ......................SL đăng ký:..................

            KÝ TÊN CẢ 2 CỘT
TT MÃ SINH VIÊN HỌ TÊN SV LỚP SỐ ĐT EMAIL Đăng ký môn học lại Cam kết tự giác theo dõi thông báo học lại (theo nội dung phần Bổ sung của mặt trước)
               
               
               
               
               
Đánh giá bài viết
12 61.817
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm