Giải SGK Unit 6 lớp 12 Future Jobs Listening, Writing, Language focus

Tiếp nối Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Reading - Speaking, Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs Listening, Writing, Language focus đưa ra lời dịch và các câu trả lời tham khảo cho các phần C. Listening Trang 67 - 68 SGK Tiếng Anh 12, D. Writing Trang 68 - 69 SGK Tiếng Anh 12, E. Language Focus Trang 69 - 70 - 71 SGK Tiếng Anh 12.

Mới: Soạn Anh 12 mới Unit 6 Endangered Species

C. Listening Trang 67 - 68 SGK tiếng Anh 12 Unit 6

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question: Which is the most popular job in Vietnam (Dưới đây là những việc làm phổ biến nhất ở Mĩ. Làm việc theo cặp và trả lời câu hỏi: Việc làm nào phổ biến nhất ở Việt Nam?)

Which is the most popular job in Vietnam?

=> The most popular job in Vietnam is computer programmer because this job is in great need for the development. We are in the IT age.

- Listen and repeat.

workforce: lực lượng lao động

service: dịch vụ

category: hạng, loại

manufacturing: sản xuất

economy: nền kinh tế

goods: hàng hóa

retail: bán lẻ

wholesale: bán buôn

job markets: thị trường việc làm

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and fill in the missing words in the boxes. (Nghe đoạn văn và điền những từ thiếu trong các khung.)

Gợi ý:

(1) Manufacturing

(2) Service

(3) Transportation

(4) Finance

(5) services

Task 2. Listen again and decide whether the sentences are true (T) or false (F). (Nghe lại và xác định xem câu nào là đúng (T) hay sai (F).)

1. T

2. T

3. T

4. F

5. F

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Summarize the passage using the information in Tasks 1 and 2. (Làm việc nhóm. Tóm tắt đoạn văn bởi sử dụng thông tin trong Bài tập 1 và 2.)

Gợi ý:

A: From the listening passage, I see American workforce has changed from manufacturing jobs to service jobs.

B: In manufacturing jobs, people make something or produce things, and in service jobs people only provide service.

C: Service jobs are grouped into 5 categories: transportation, wholesale, finance and personal services.

D: The percentage of people in service jobs mounts to more than 70%.

A: By the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.

Tapescript - Nội dung bài nghe

... So, it is not easy for a high school student to find a job in the United States.

... Next, let us look at some of the recent changes in the US job market and see if we can make some predictions for future jobs.

A good way to begin is to look at the American work force and how it is changing. The most important change has been the shift from manufacturing jobs to service jobs.

Manufacturing jobs are jobs in which people make something or produce things. For example, people produce cars. Service jobs are those in which workers provide service, or we may say, they do something, like washing people's cars. Generally, service jobs are grouped into five categories:

One: Transportation companies

Two: Wholesale companies

Three: Retail companies

Four: Finance companies

Five: Personal service, such as hotels, cars repair, accounting, education and medicine

Now the point here is that people have changed from manufacturing jobs to service jobs. For example, one hundred years ago, 80% of workers produced goods, today only 30% do. Economists predict that by the year 2020, nine out of every ten workers will supply service.

Hướng dẫn dịch

Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào một số thay đổi gần đây trong thị trường lao động Mỹ và xem chúng ta có thể đưa ra một số dự đoán cho các công việc trong tương lai.

Một cách hay để bắt đầu là nhìn vào lực lượng lao động Mỹ và nó thay đổi như thế nào. Sự thay đổi quan trọng nhất là sự chuyển đổi từ việc sản xuất sang các công việc dịch vụ.

Các công việc sản xuất là những công việc mà mọi người làm gì đó hoặc sản xuất ra. Ví dụ, người ta sản xuất ô tô. Các công việc dịch vụ là những công việc mà người lao động cung cấp dịch vụ, hoặc chúng tôi có thể nói, thery làm một cái gì đó giống như rửa xe của người dân. Nói chung, các công việc dịch vụ được chia thành 5 loại:

  • Một: Các công ty vận tải

  • Hai: Các công ty bán buôn

  • Ba: Các công ty bán lẻ

  • Bốn: Các công ty tài chính

  • Năm: Cá nhân phục vụ, chẳng hạn như khách sạn, sửa chữa xe hơi, kế toán giáo dục và y học.

D. Writing trang 68 - 69 SGK tiếng Anh 12 Unit 6

Task 1. Work in pairs. Read the following advertisement and fill in the notes. (Làm việc theo cặp. Đọc quảng cáo sau và điền vào phần ghi chú.)

Gợi ý:

- Type of job: tour guide

- Level of education needed: high school diploma

- Work experience: experience as a tour guide, fluent English

- Characters and interests: good manner, willing to work hard for long hours

Task 2. Write a letter to Vinatour, applying for the job mentioned in the advertisement in Task 1. Your letter should include the following details. (Viết một lá thư gửi đến Vinatour, nộp đơn xin việc đã được đề cập đến ở bài quảng cáo trong Bài tập 1. Thư của bạn phải bao gồm những chi tiết sau.)

- Tên, địa chỉ và ngày viết

- Tên và địa chỉ công ty

- Lời chào đầu thư

- Mở bài: cho biết bạn đã đọc mẩu quảng cáo ở đâu và lý do viết đơn xin việc

- Thân bài: nói rõ trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và cá tính/sở thích của bạn

- Kết bài: bày tỏ ước muốn được làm việc cho công ty và cho biết khi nào bạn có thể đến phỏng vấn

- Kết thư

Gợi ý:

1102 Giai Phong Str., Ha Noi

22th October, 2016

Hanoi Vinatour

450 Nguyen Du Str., Hanoi

I am writing in reply to your advertisement in the Vietnam News for experienced English-speaking local guides to accompany foreign visitors on trips throughout Vietnam.

I think I meet all of the qualifications that you specify. I was awarded High School Certificate two years ago. After leaving high school, I worked as an accountant in a small travel agency for one year, where I was given a training course on tourism. Then I had one year of experience as a tour guide so I know many tourist areas in Vietnam and have a basic knowledge of Vietnamese culture, history and geography.

I speak English fluently. In addition, I am a sociable and confident person and can work hard for long hours. I would like to work for you and would appreciate the opportunity to discuss this position with you in person.

I am looking forward to hearing from you at your convenience.

Yours faithfully,

Nguyen Chien Thang

E. Language Focus trang 69 - 70 - 71 SGK Tiếng Anh 12 Unit 6

Grammar

Exercise 1. Add who, whoever, whose, whom or which to complete the following sentences. (Thêm who, whoever, whose, whom hoặc which để hoàn thành các câu sau.)

Gợi ý:

1. whom

2. which

3. Whoever

4. which

5. which

6. who

7. whose

8. who

9. which

10. whom

Exercise 2. Join the following sentences in two ways. (Ghép/nối các câu sau theo hai cách.)

Example:

Look at the man. He is teaching in the classroom.

=> Look at the man who is teaching in the classroom.

=> Look at the man teaching in the classroom.

Gợi ý:

1. I read a book that was written by a friend of mine.

I read a book written by a friend of mine.

2. A man who was carrying a lot of money in a box got on the bus.

A man carrying a lot of money in a box got on the bus.

3. In the street there were several people who were waiting for the shop to open.

In the street there were several people waiting for the shop to open.

4. Britain imports many cars which/that were made in Japan.

Britain imports many cars made in Japan.

5. There are a lot of people in your office who want to talk to you.

There are a lot of people in your office wanting to talk to you.

6. The cowboy who had been wounded by an arrow fell of his horse.

The cowboy wounded by an arrow fell off his horse.

7. Most of the people who were injured in the crash recovered quickly.

Most of the people injured in the crash recovered quickly.

8. John, who wished he hadn't come to the party, looked anxiously at his watch.

John, wishing he hadn't come to the party, looked anxiously at his watch.

9. The children who were playing football in the schoolyard were my students.

The children playing football in the schoolyard were my students.

10. Viet Nam exports a lot of rice which is grown mainly in the south of the country.

Viet Nam exports a lot of rice grown mainly in the south of the country.

Trên đây là Giải SGK tiếng Anh 12 Unit 6 Listening - Writing - Language focus chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 5.224
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm