Giải Sách bài tập Tin học 4: Gõ từ đơn giản

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4 bài Gõ từ đơn giản - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Em tập gõ 10 ngón là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

T1 trang 37 SBT Tin học lớp 4

Tập gõ đơn giản với hàng phím cơ sở

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Nháy Lesson -> Home Row Only.

2. Nháy khung tranh số 2 (dưới nước). Màn hình tập gõ như hình dưới.

3. Gõ chữ hoặc từ xuất hiện trên đường đi của Mario

Gõ từ đơn giản

Chú ý:

Gõ phím bằng ngón tay được tô màu.

Nếu em gõ chậm quá, Mario sẽ bị cá “ăn”. Em phải gõ nhanh và đúng để đưa Mario về đến cung điện dưới nước.

T2 trang 38 SBT Tin học 4

Tập gõ hàng phím cơ sở với các ngón tay trái.

Af afs dsf sads ads da fd fsa dds as aad ad sf ffa sfd fds

Ff dafs ffs sad ssa df ss ffd fas fs aa asd fda sass ds dd

Das sda dda aaf sa sd daf a dsa adf asf saf fad sfa aas fa

Lời giải:

Gõ từ đơn giản

T3 trang 38 SBT Tin học 4

Tập gõ hàng phím cơ sở với các ngón trên cả hai tay.

Aaa ;;; sss lll ddd kkk fff jjj aa ss dd ff aa ss dd ff

;; ll kk jj ad as ask add fad jak sad faill jak lad; dad;

Sad; lass; fad; ads; all alll; ask a lad; a fall ad; ask ad dad;

As a lad; as a dad; as a sad a sad lass;

Lời giải:

Gõ từ đơn giản

T4 trang 39 SBT Tin học 4

Tập gõ từ đơn giản bằng Mario với hàng phím cơ sở và hàng phím trên.

Lời giải:

Hướng dẫn: Chọn Add Bottom Row.

Gõ từ đơn giản

T6 trang 39 SBT Tin học 4

Khởi động Word và tập gõ từ đơn giản với hàng phím cơ sở và thêm các phím R, T (ngón trỏ bên trái) và Y, U (ngón trỏ bên phải.

Fdsa jkl; rtyu just yu lady daddy syrakus darts jars; judas jury; say; yu all; teddy afar dark laky fast rat; fuff tads at a faraday; jar sat data; far; kafka flat ryksa tulsa duty sadly fry try; fury sat tall kyla jay lass

Lời giải:

Gõ từ đơn giản

T7 trang 39 SBT Tin học 4

Tập gõ từ đơn giản với Mario và hàng phím cơ sở cùng hàng phím dưới.

Lời giải:

Gõ từ đơn giản

T8 trang 40 SBT Tin học 4

Tập gõ từ đơn giản bằng Word với hàng phím số cơ sở và các phím C, V, B.

Dcdc fvfv fbfb fbbf fvvf dccd dccd fvvf fbbf fbfv fgfg fbfb fvfv ftft frfr dcdc fvfv fbfb dcdc dccd dvvd fbbf jhjh fbfb kiki fvfv fbfb kiki dcde dbdb dvdv fvfv fbfb kide jyft ftfb jufr frfv ftbf fvfr decd kikj dced fvfb ftfb frfv dcvfb

Lời giải:

Gõ từ đơn giản

T9 trang 40 SBT Tin học 4

Tập gõ đơn giản bằng Word với hàng phím cơ sở và các phím M N

Jnjn jmjm k,k, l:l: jnnj jmmj k,,k ;;;; jnfv jnjn fvfv jhjn fgfb jmjm fvfv fbfb ki,k decd decd ki,k fvfr fbfr junk, lili, jane; kjk, jnjm kin; jnjm k,k,l;l:

Swsw sxsx lolo l.l swsx lo.l lol. Lol. Swsx sxws was. Sdsx swsd sol.lko. kola kolo mela melo sdsw swsd swsw sxsx l.ol lklo lkl. swsx lol.

Aqaqa aqqa aqaq azaz azza ;p;p; ;pp; ;’;’; ;”;”; aqaq azza qqzza oo”” p”p”; ;pp; qzaq p;’; ;p;l; aqasa azqa asaq ;p;’; lap” ;pp; ;’;’; ;”;”; aqza asaz asaq azaq aszq plp” pkp; pjp” pj;’

Lời giải:

Gõ từ đơn giản

T10 trang 40 SBT Tin học 4

Tập gõ từ đơn giản với Mario và hàng phím số.

Lời giải:

Hướng dẫn: Chọn Add Number.

Gõ từ đơn giản

T11 trang 40 SBT Tin học 4

Thực hiện các bài thực hành trên với tốc dộ trung bình 5 từ/phút, thời gian luyện tập là 10 phút.

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Nháy Student -> Edit.

2. Nháy số bên phải Goal WPM, sửa thành 5, nhấn Enter rồi nháy nút DONE.

3. Nháy Student -> Lesson Times và sửa lại thời gian của mức độ dưới nước (Underwater) thành 10, nhấn Enter rồi nháy nút DONE để quay lại màn hình chính.

4. Chọn hàng phím cần tập rồi nháy khung tránh số 2.

5. Gõ các chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Gõ từ đơn giản bao gồm 11 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập gõ 10 ngón - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 348
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm