Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án dạy thêm môn Toán 8 theo công văn 3280

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
1
Buæi 1:
Nh©n ®¬n, ®a thøc
A.Môc Tiªu
+ Cñng kiÕn thøc c¸c quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, nh©n ®a thøc víi ®a
thøc.
+ Häc sinh thùc hiÖn thµnh th¹o phÐp nh©n ®¬n thøc, ®a thøc víi ®a thøc.
+ RÌn kü n¨ng nh©n ®¬n thøc, ®a thøc víi ®a thøc.
B.ChuÈn :gi¸o ¸n, sgk, sbt, thíc th¼ng.
C.TiÕn tr×nh
Ho¹t ®éng cña GV&HS
Néi dung
I.KiÓm Tra
TÝnh (2x-3)(2x-y+1)
II.Bµi míi
?Nªu quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc
Häc sinh :..
- Gi¸o viªn nªu bµi to¸n.
?Nªu c¸ch lµm bµi to¸n.
Häc sinh :……
-Cho häc sinh lµm theo nhãm.
-Gi¸o viªn ®i kiÓm tra,uèn n¾n.
Bµi 1
.Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a) (2x- 5)(3x+7)
b) (-3x+2)(4x-5)
c) (a-2b)(2a+b-1)
d) (x-2)(x
2
+3x-1)
e)(x+3)(2x
2
+x-2)
Gi¶i.
a) (2x- 5)(3x+7) =6x
2
+14x-15x-35
=6x
2
-x-35
b) (-3x+2)(4x-5)=-12x
2
+15x+8x-10
=-12x
2
+23x-10
c) (a-2b)(2a+b-1)=2a
2
+ab-a-4ab-2b
2
+2b
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
2
-Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm lÇn lît.
-C¸c häc sinh kh¸c cïng lµm, theo dâi
vµ nhËn xÐt,bæ sung.
-Gi¸o viªn nhËn xÐt.
- Gi¸o viªn nªu bµi to¸n:
?Nªu yªu cÇu cña bµi to¸n.
Häc sinh :
?§Ó rót gän biÓu thøc ta thùc hiÖn c¸c
phÐp tÝnh nµo?
Häc sinh :……
-Cho häc sinh lµm theo nhãm.
-Gi¸o viªn ®i kiÓm tra,uèn n¾n.
-Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm, mçi häc
sinh lµm 1 c©u.
-C¸c häc sinh kh¸c cïng lµm, theo dâi
vµ nhËn xÐt,bæ sung.
=2a
2
-3ab-2b
2
-a+2b
d) (x-2)(x
2
+3x-1)=x
3
+3x
2
-x-2x
2
-6x+2
=x
3
+x
2
-7x+2
e)(x+3)(2x
2
+x-2)=2x
3
+x
2
-2x+6x
2
+3x-6
=2x
3
+7x
2
+x-6
Bµi 2.Rót gän råi tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu
thøc:
a) A=5x(4x
2
- 2x+1) 2x(10x
2
- 5x - 2)
víi x= 15
b) B = 5x(x-4y) - 4y(y -5x)
víi x=
5
1
; y=
Gi¶i.
a) A = 20x
3
10x
2
+ 5x 20x
3
+10x
2
+ 4x=9x
Thay x=15
A= 9.15 =135
b) B = 5x
2
– 20xy – 4y
2
+20xy
= 5x
2
- 4y
2
B =
5
4
1
5
1
2
1
.4
5
1
.5
22
Bµi 3. Chøng minh c¸c biÓu thøc sau
gi¸ trÞ kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña
biÕn sè:
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
3
-Gi¸o viªn nhËn xÐt.
- Gi¸o viªn nªu bµi to¸n.
?Nªu c¸ch lµm bµi to¸n.
Häc sinh: Thùc hiÖn phÐp tÝnh ®Ó rót
gän biÓu thøc
-Cho häc sinh lµm theo nhãm.
-Gi¸o viªn ®i kiÓm tra,uèn n¾n.
-Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm lÇn lît
-C¸c häc sinh kh¸c cïng lµm, theo dâi
vµ nhËn xÐt, bæ sung.
-Gi¸o viªn nhËn xÐt, nh¾c c¸c lçi häc
sinh hay gÆp.
- Gi¸o viªn nªu bµi to¸n.
? 2 sè ch½n liªn tiÕp h¬n kÐm nhau bao
nhiªu.
Häc sinh: 2 ®¬n
-Cho häc sinh lµm theo nhãm.
-Gi¸o viªn ®i kiÓm tra,uèn n¾n.
-Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm lÇn lît.
a) (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7)
b) (x-5)(2x+3) – 2x(x – 3) +x +7
Gi¶i.
a)(3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7)
= 6x
2
– 10x + 33x – 55 – 6x
2
– 14x
– 9x – 21 = -76
VËy biÓu thøc cã gi¸ trÞ kh«ng phô thuéc
vµo gi¸ trÞ cña biÕn sè.
b) (x-5)(2x+3) – 2x(x – 3) +x +7
=2x
2
+3x-10x-15-2x
2
+6x+x+7=-8
VËy biÓu thøc cã gi¸ trÞ kh«ng phô thuéc
vµo gi¸ trÞ cña biÕn sè.
Bµi 4
.T×m 3 ch½n liªn tiÕp, biÕt r»ng
tÝch cña hai ®Çu Ýt h¬n tÝch cña hai
cuèi 32 ®¬n vÞ.
Gi¶i.
Gọi
3 sè ch½n liªn tiÕp lµ: x; x+2; x+4
(x+2)(x+4) – x(x+2) = 32
x
2
+ 6x + 8 – x
2
– 2x =32
4x = 32
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án Toán lớp 8

    Xem thêm