Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kế hoạch bài giảng môn Toán 8 năm 2020 - 2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐẠI SỐ 8
- Chủ đề: Phương trình bậc nhất một ẩn.
- Thời lượng: 02 tiết.
I . BẢNG MA TRẬN “MỤC TIÊU NỘI DUNG PPDH, KTDH PHƯƠNG
TIỆN DẠY HỌC”
PHƯƠNG
TRÌNH
BẬC
NHẤT
MỘT
ẨN.
YÊU
CẦU
CẦN
ĐẠT
MỤC TIÊU
(PC NL)
NỘI DUNG
PHƯƠNG
PHÁP,
THUẬT
PHƯƠNG
TIỆN
- Nhận
biết được
khái
niệm PT
bậc nhất
một ẩn.
- Giải
được PT
bậc nhất
một ẩn.
- Phát biểu được
định nghĩa PT
bậc nhất một ẩn.
(GTTH)
- Lấy được VD
về PT bậc nhất
một ẩn, xác định
các hệ số a, b.
(GQVĐ -
TDLL)
- Xây dựng được
công thức giải
PT bậc nhất một
ẩn. (GQVĐ-
TDLL)
- Thực hiện giải
được PT bậc
nhất một ẩn.
(GQVĐ -
TDLL)
- Nhận rađược
các vấn đề thực
- Định nghĩa
PT bậc nhất
một ẩn.
- Dạykhái
niệm nghiệm
của PT bậc
nhất một ẩn.
- Xây dựng
cách giải PT
bậc nhất một
ẩn.
- Giải các PT
bậc nhất một
ẩn.
- Dạy học
bằng
hình hóa.
- Dạy học
giải quyết
vấn đề.
- Dạy học
tranh luận
khoa học
- thuật
khăn trải
bàn.
Máy chiếu,
file trình
chiếu.
Phiếu học
tập
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
tiễn liên quan
đến PT bậc nhất
một ẩn.
- Giải
quyết
được một
số vấn đề
thực tiễn
gắn với
PT bậc
nhất một
ẩn.
- Giải quyết
được các vấn đề
thực tiễn liên
quan đến PT bậc
nhất một ẩn.
(MHH)
- Nhận biết được
mối liên hệ giữa
PT bậc nhất một
ẩn với kiến thức
các môn học
khác giải
quyết được các
vấn đề liên quan.
(TDLL -
GQVĐ)
- Vận dụng
PT bậc nhất
vào giải
quyết c
vấn đề thực
tế liên quan
đến PT bậc
nhất một ẩn.
- Dạy học
khám phá,
hình
hóa.
I. MỤC TIÊU
Yêu cầu cần đạt
STT
1. Năng lực toán học
Sử dụng được các công thức toán, vật để mô tả một số
tình huống trong một số bài toán thực tế.
(1)
Giải quyết được những vấn đề thực tế liên quan đến PT
bậc nhất một ẩn.
(2)
Nhận biết được mối liên hệ giữa PT bậc nhất một ẩn với
kiến thức các môn học khác.
(3)
Lấy được VD về PT bậc nhất một ẩn, xác định các hệ s
(4)
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
a, b.
Xây dựng được công thức giải PT bậc nhất một ẩn.
(5)
Thực hiện giải được PT bậc nhất một ẩn.
(6)
Giải quyết được các vấn đề thực tế liên quan đến PT bậc
nhất một ẩn.
(7)
Lấy được VD về PT bậc nhất một ẩn, xác định các hệ s
a, b.
(8)
Xây dựng được công thức giải PT bậc nhất một ẩn.
(9)
Thực hiện giải được PT bậc nhất một ẩn.
(10)
Nhận biết được mối liên hệ giữa PT bậc nhất một ẩn với
kiến thức các môn học khác giải quyết được các vấn đề
liên quan.
(11)
Trình bày, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận trong nhóm
để giải quyết các vấn đề toán học liên quan.
(12)
Sử dụng các công thức toán để biểu diễn mối quan hệ
giữa các đại lượng trong thực tế liên quan.
(13)
2. Năng lực chung
Trao đổi hợp c tốt, hiệu quả với các bạn trong
nhóm, lớp.
(14)
Đề xuất giải pháp phù hợp dựa trên các thông tin đã có.
(15)
3. Phẩm chất chủ yếu
Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của
nhóm mình nhóm bạn.
(16)
II . THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC LIỆU
1. Chuẩn b của giáo viên
- Các file trình chiếu.

Kế hoạch giảng dạy môn Toán 8: Phương trình bậc nhất một ẩn

VnDoc xin giới thiệu Kế hoạch bài giảng môn Toán 8 năm 2020 - 2021. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các thầy cô tham khảo.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐẠI SỐ 8

- Chủ đề: Phương trình bậc nhất một ẩn.

- Thời lượng: 02 tiết.

I . BẢNG MA TRẬN “MỤC TIÊU – NỘI DUNG – PPDH, KTDH – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC”

PHƯƠNG TRÌNH

BẬC

NHẤT

MỘT

ẨN.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

MỤC TIÊU (PC – NL)

NỘI DUNG

PHƯƠNG PHÁP,

KĨ THUẬT

PHƯƠNG TIỆN

- Nhận biết được khái niệm PT bậc nhất một ẩn.

- Giải được PT bậc nhất một ẩn.

- Phát biểu được định nghĩa PT bậc nhất một ẩn. (GTTH)

- Lấy được VD về PT bậc nhất một ẩn, xác định các hệ số a, b. (GQVĐ - TDLL)

- Xây dựng được công thức giải PT bậc nhất một ẩn. (GQVĐ- TDLL)

- Thực hiện giải được PT bậc nhất một ẩn. (GQVĐ - TDLL)

- Nhận rađược các vấn đề thực tiễn liên quan đến PT bậc nhất một ẩn.

- Định nghĩa PT bậc nhất một ẩn.

- Dạykhái niệm nghiệm của PT bậc nhất một ẩn.

- Xây dựng cách giải PT bậc nhất một ẩn.

- Giải các PT bậc nhất một ẩn.

- Dạy học bằng mô hình hóa.

- Dạy học giải quyết vấn đề.

- Dạy học tranh luận khoa học

- Kĩ thuật khăn trải bàn.

Máy chiếu,

file trình chiếu.

Phiếu học tập

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với PT bậc nhất một ẩn.

- Giải quyết được các vấn đề thực tiễn liên quan đến PT bậc nhất một ẩn. (MHH)

- Nhận biết được mối liên hệ giữa PT bậc nhất một ẩn với kiến thức các môn học khác và giải quyết được các vấn đề liên quan. (TDLL - GQVĐ)

- Vận dụng PT bậc nhất vào giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến PT bậc nhất một ẩn.

- Dạy học khám phá, mô hình hóa.

II. MỤC TIÊU

Phẩm chất,

năng lực

Yêu cầu cần đạt

STT

1. Năng lực toán học

NL mô hình hóa toán học.

Sử dụng được các công thức toán, vật lý để mô tả một số tình huống trong một số bài toán thực tế.

(1)

Giải quyết được những vấn đề thực tế liên quan đến PT bậc nhất một ẩn.

(2)

Nhận biết được mối liên hệ giữa PT bậc nhất một ẩn với kiến thức các môn học khác.

(3)

NL giải quyết vấn đề

Lấy được VD về PT bậc nhất một ẩn, xác định các hệ số a, b.

(4)

Xây dựng được công thức giải PT bậc nhất một ẩn.

(5)

Thực hiện giải được PT bậc nhất một ẩn.

(6)

Giải quyết được các vấn đề thực tế liên quan đến PT bậc nhất một ẩn.

(7)

NL tư duy và lập luận toán học

Lấy được VD về PT bậc nhất một ẩn, xác định các hệ số a, b.

(8)

Xây dựng được công thức giải PT bậc nhất một ẩn.

(9)

Thực hiện giải được PT bậc nhất một ẩn.

(10)

Nhận biết được mối liên hệ giữa PT bậc nhất một ẩn với kiến thức các môn học khác và giải quyết được các vấn đề liên quan.

(11)

NL giao tiếp toán học

Trình bày, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận trong nhóm để giải quyết các vấn đề toán học liên quan.

(12)

Sử dụng các công thức toán để biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng trong thực tế liên quan.

(13)

2. Năng lực chung

NL giao tiếp và hợp tác.

Trao đổi và hợp tác tốt, có hiệu quả với các bạn trong nhóm, lớp.

(14)

NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Đề xuất giải pháp phù hợp dựa trên các thông tin đã có.

(15)

3. Phẩm chất chủ yếu

Trung thực

Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

(16)

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới quý thầy cô Kế hoạch bài giảng môn Toán 8 năm 2020 - 2021. Ngoài ra mời quý thầy cô tham khảo các chương trình học lớp 6, chương trình học lớp 7, chương trình lớp 8 THCS, chương trình học lớp 9. Hy vọng với những tài liệu mà VnDoc chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo và hoàn thiện bài giảng trên lớp của mình

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm